Categories
Kestävää hyvinvointia Pulssi

Tukea taito­tason mukaan – digituen malli parantaa sosiaali- ja tervey­den­huollon digitaa­listen palve­lujen käytettävyyttä

Sosiaali- ja tervey­den­huollon palvelut digita­li­soi­tuvat muiden julkisten palve­lujen rinnalla. Kansa­lai­silla on yhä monipuo­li­semmin mahdol­li­suuksia asioida digitaa­listen palve­lujen kautta: digitaa­lisia sosiaali- ja tervey­den­huollon palveluja on katta­vasti tarjolla valta­kun­nal­li­sesti sekä paikal­li­sesti. (Valtio­va­rain­mi­nis­teriö 2022.) Digitaa­listen palve­lujen käyttäjän tukemista varten on kehitetty valta­kun­nal­lista digitaa­listen palve­lujen digituen toimin­ta­mallia Valtio­va­rain­mi­nis­teriön AUTA-hankkeessa. Digituen mallin tarkoi­tuksena on vahvistaa digitaa­listen palve­lujen löydet­tä­vyyttä sekä toimia ohjaavana mallina avustet­taessa erita­soisia palvelun käyttäjiä digitaa­listen palve­lujen käyttöön. (Valtio­va­rain­mi­nis­teriö 2017, 2.)

Lähtö­kohtana palve­lujen tasaver­taisuus, saatavuus ja luotettavuus

Digitaa­listen palve­lujen nähdään mahdol­lis­tavan kansa­lai­sille palve­lujen tasaver­taisen saata­vuuden sekä lisäävän julkis­hal­linnon tuotta­vuutta (Valtio­va­rain­mi­nis­teriö 2022). Ne myös tuovat hyötyä kansa­lai­sille arjen asioissa (Sosiaali- ja terveys­mi­nis­teriö 2016, 26). Digitaa­listen palve­lujen tavoit­teena on esimer­kiksi tarjota tukea terveyden ja hyvin­voinnin omatoi­miseen huoleh­ti­miseen. Asiakas ja ammat­ti­laiset voivat esimer­kiksi tarkas­tella asiakkaan terveys­tietoja. (Sosiaali- ja terveys­mi­nis­teriö 2014, 5.) Digitaa­listen sosiaali- ja terveys­pal­ve­lujen tulee olla helposti saata­villa ja tiedol­li­sesti luotet­tavia muun muassa kansa­laisen elämän­hal­linnan ja palve­lu­tarpeen arvioinnin alueilla (Hyppönen & Ilmarinen 2018, 280).

Digita­li­saation kehit­ty­misen aikaan­saamien hyötyjen saavut­ta­minen on mahdol­lista, jos palvelun tuottajat huoleh­tivat kansa­laisten digio­saa­mi­sesta ja varmis­tavat yhden­ver­taiset mahdol­li­suudet digitaa­listen palve­luiden käyttöön. Digituki on erityisen tärkeässä asemassa hyvin­voinnin ja terveyden edistä­misen strate­gi­silla ja käytännön tasoilla. Kansa­lai­sille tulee tarjota digitukea monipuo­li­sesti ja tarjontaa kasvattaen, ettei yksikään digita­li­soi­tuvan yhteis­kunnan jäsen vasten tahtoaan joudu eriar­voiseen asemaan heikkojen digitai­tojen vuoksi. (Suomidigi 2020; Paatero 2021.)

Digitukea kaikille taito­tason ja tarpeen mukaan

Digituen mallin tarkoi­tuksena on, että kansa­laiset löytävät digitaa­liset palvelut ja saavat tarvit­se­maansa apua sekä tukea digitaa­listen palve­luiden käyttöön (Valtio­va­rain­mi­nis­teriö 2017, 2). Digituen tavoit­teissa on keskeistä vahvistaa kansa­laisten digitaitoja, jotta jokainen heistä kykenisi digitaa­li­sesti itsenäiseen päätök­sen­tekoon ja omien asioi­densa hoita­miseen ajasta ja paikasta riippu­matta (Digi- ja väestö­tie­to­vi­rasto 2022; Digi- ja väestö­tie­to­vi­rasto 2020a, 2). Digitukeen kuuluu myös asiak­kaiden ohjaa­minen palve­luihin sekä opastus digitaa­listen palve­lujen ja laitteiden käyttöön. Digituen avulla kansa­laista voidaan myös auttaa löytämään tietoa luotet­ta­vista lähteistä ja näin vahvistaa käyttäjän lähde­kri­tiikkiä. (Valtio­va­rain­mi­nis­teriö 2017, 4, 15–18.)

Valta­kun­nal­li­sesta digitai­to­kar­toi­tuk­sesta ilmenee, että suoma­laiset omaavat hyvät digitaidot ja käyttävät paljon digitaa­lisia palveluja. Kartoitus paljastaa myös sen, että digitukea kuitenkin tarvitaan moninai­sesti yhteis­kun­tamme toimin­nassa (Digi- ja väestö­tie­to­vi­rasto 2020b). Digitaa­lisen asioinnin tuen tilanteet tulee tunnistaa ja eri tilan­teisiin tulee löytää asian­mu­kainen toimin­ta­malli sekä tuen antaja. Digituen tarve voi myös muuttua vuosien varrella; digitaidot ja laitteet vanhen­tuvat sekä elämän­ti­lanteet esimer­kiksi sairauk­sineen vaikut­tavat erilaisten tarpeiden ilmene­miseen (Valtio­va­rain­mi­nis­teriö 2017, 5–8).

AUTA-hankkeen loppu­ra­por­tissa osaamis­tasot määri­teltiin neljään tasoon (kuvio 1). Itsepal­ve­lu­ta­solla digituki on tarkoi­tettu hyvät digitaidot omaaville asiak­kaille. Hyvät taidot omaavat asiakkaat voivat etsiä palveluja omien tarpei­densa mukaan digituesta löytyvien ohjeiden ja opasteiden välityk­sellä. Satun­naisen tuen ja opastuksen tarpeen tasolla digituen tarve on nimensä mukai­sesti satun­naista. Digituki on palvelun käyttöön tai asiointiin ohjausta. Kevyt tuki voidaan järjestää esimer­kiksi palvelun yhtey­dessä tai chat-yhtey­dellä. Vaativan tuen tasolla asiakas tarvitsee vahvaa digitukea asioinnin mahdol­lis­tu­mi­seksi. Käyttäjät eivät osaa käyttää digitaa­lisia laitteita tai palve­luita vaan tarvit­sevat henki­lö­koh­tai­sempaa ohjausta ja opastusta. Tukea voidaan järjestää esimer­kiksi koulu­tuksina tai henki­lö­koh­taisena ohjauksena. Tilan­teissa, jolloin digitaa­listen palve­luiden käyttö ei ole mahdol­lista, tulee asiak­kaalle tarjota perin­teisiä asioin­ti­ka­navia palvelun käyttöön, kuten puheli­n­asiointi tai käynti paikan päällä. (Valtio­va­rain­mi­nis­teriö 2017, 8–9.)

Kuvio jossa digituen tarpeen neljä eri tasoa.
Kuvio 1. Digituen tarpeen tasot (Valtio­va­rain­mi­nis­teriö 2017, 8)

Sosiaali- ja tervey­den­huollon digitaa­lisia palve­luita käyttävät kansa­laiset, joilla on mielestään hyvät valmiudet digio­saa­miseen. Myös asennoi­tu­minen sähköiseen asiointiin on positii­vista, ja heillä on mahdol­lisuus käyttää näitä palveluja. Positii­vinen asenne ja mahdol­lisuus palvelun käyttöön näyttävät olevan suoraan yhtey­dessä digitaa­listen palve­lujen toden­nä­köiseen käyttöön. Se nostaa toden­nä­köi­syyden jopa kolmin­ker­tai­seksi. (Hyppönen, Pentala-Nikulainen & Aalto 2018, 43.)

Sosiaali- ja tervey­den­huollon digituki – sote-ammat­ti­laisen uusi ammattitaito?

Sosiaali- ja terveys­pal­ve­lujen asiak­kaiden toiveina henki­lö­kun­nalle ovat konkreet­tisen tiedon antaminen digitaa­li­sista palve­luista selkeästi sekä digitaa­listen palve­luiden käytön piiriin ohjaa­minen ja palve­luiden käyttöön opastus (Karisalmi, Kaipio & Kujala 2018, 217). Osaamisen ennakoin­ti­foo­rumin Osaamis­ra­kenne 2035 -rapor­tissa (Opetus­hal­litus 2019, 73) asiak­kaille annet­tavan digituen nähdään olevan uusi sosiaali- ja tervey­salan ammat­ti­laisen digitaito. Jotta tämä mahdol­lis­tuisi, sosiaali- ja tervey­den­huollon ammat­ti­laiset tarvit­sevat lisää koulu­tusta omiin digitaitoihinsa.

Digitaa­listen sotepal­ve­luiden digituen kehit­tä­misen yhtey­dessä on kiinni­tettävä erityi­sesti huomioita siihen, kuka digitukea antaa. Digituen antajana soteor­ga­ni­saation henki­löstöä sitoo lakisää­teinen vaitio­lo­vel­vol­lisuus ja velvoite ohjata asiakasta sotepal­ve­luiden sisäl­lössä (Laki tervey­den­huollon ammat­ti­hen­ki­löstä 1994/559), jolloin erillistä vaitio­lo­vel­vol­li­suus­so­pi­musta ei digituen antajan tarvitse tehdä. Palve­lu­ku­vauk­sessa on kuitenkin tärkeää tuoda selkeästi esiin se, että myöskään soteam­mat­ti­lai­sella ei ole oikeutta ottaa kantaa digitu­ki­ti­lan­teessa asiakkaan hoito­suun­ni­telmiin, diagnoo­seihin tai lääkemääräyksiin.

Sote-organi­saation digita­li­soi­mi­sessa keskeisiä strategian painopis­teitä on henki­lö­kunnan digio­saa­misen ja muutos­mo­ti­vaation varmis­ta­minen. Erityisen tärkeää on osallistaa henki­lö­kunta digita­li­saation kehit­tä­miseen. Henki­lö­kunnan on hyvä ymmärtää ja todeta käytän­nössä, kuinka he voivat digita­li­saation avulla auttaa asiak­kaita helpot­tamaan arkeaan (Sosiaali- ja terveys­mi­nis­teriö 2016, 25).

Asiak­kaiden ohjaa­minen sähköisten palve­luiden piiriin sekä opastus palve­luiden käyttöön pohjautuu henki­lö­kunnan motivaa­tioon ja innos­tukseen. Esihenkilö on työyh­tei­sössä tärkeä muuto­sa­gentti omalla esimer­killään, resur­soin­nillaan ja tuellaan.


Kirjoit­tajat

Mira Koivula, sairaan­hoitaja (YAMK)

Pirjo Vesa, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet

Digi- ja väestö­tie­to­vi­rasto. 2020a. Yritysten ja yhtei­söjen digio­saa­minen. Digituen tarve vuonna 2020. https://urly.fi/2s5T. 2.2.2022.

Digi- ja väestö­tie­to­vi­rasto. 2020b. Suoma­laisten digitaidot ovat suurim­maksi osaksi hyvällä tasolla – digitai­to­kar­toitus nosti esiin myös huole­nai­heita. https://dvv.fi/-/suomalaisten-digitaidot-ovat-suurimmaksi-osaksi-hyvalla-tasolla. 2.2.2022.

Digi- ja väestö­tie­to­vi­rasto. 2022. Digituki. https://dvv.fi/digituki. 2.2.2022.

Hyppönen, H. & Ilmarinen, K. 2018. Sähköisten sosiaali- ja terveys­pal­ve­lujen tarjonta, palve­lujen käyttö ja esteet. Teoksessa Kestilä, L. & Karvonen, S. (toim.) Suoma­laisten hyvin­vointi 2018. Terveyden ja hyvin­voinnin laitos. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201903016764. 2.2.2022. 279–290.

Hyppönen, H., Pentala-Nikulainen, O. & Aalto, A-M. 2018. Sosiaali- ja tervey­den­huollon sähköinen asiointi 2017: Kansa­laisten kokemukset ja tarpeet. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-103-4. 31.1.2022.

Karisalmi, N., Kaipio, J., & Kujala, S. 2018. The role of healthcare personnel in motivating and guiding patients in the use of eHealth services. Finnish Journal of EHealth and EWelfare 10 (2–3), 210–220.

Laki tervey­den­huollon ammat­ti­hen­ki­löstä 28.6.1994/559.

Opetus­hal­litus. 2019. Osaamis­ra­kenne 2035. Alakoh­taiset tulevai­suuden osaamis­tarpeet ja koulu­tuksen kehit­tä­mis­haasteet – Osaamisen ennakoin­ti­foo­rumin ennakoin­ti­tu­loksia. Raportit ja selvi­tykset 2019:14. https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/osaamisrakenne-2035. 29.1.2022.

Paatero, S. 2021. Digio­sal­lisuus on digitaa­lisen yhteis­kunnan perus­e­del­lytys. Digio­sal­lisuus on digitaa­lisen yhteis­kunnan perus­e­del­lytys. https://valtioneuvosto.fi/-/10623/digiosallisuus-on-digitaalisen-yhteiskunnan-perusedellytys. Valtio­neu­vosto. 1.2.2022.

Sosiaali- ja terveys­mi­nis­teriö. 2014. Tieto hyvin­voinnin ja uudis­tuvien palve­lujen tukena. Sote-tieto hyöty­käyttöön -strategia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3548-8. 2.2.2022.

Sosiaali- ja terveys­mi­nis­teriö. 2016. Digita­li­saatio terveyden ja hyvin­voinnin tukena. Sosiaali- ja terveys­mi­nis­teriön digita­li­saa­tio­lin­jaukset 2025. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3782-6. 2.2.2022.

Suomidigi. 2020a. Digituella edistetään kunta­laisten hyvin­vointia – digituen ja hyten yhteis­työ­malli. Digi- ja väestö­tie­to­vi­rasto. https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/digituki/digituen-hyvat-kaytanteet/digituella-edistetaan-kuntalaisten-hyvinvointia-digituen-ja-hyten-yhteistyomalli. 1.2.2020.

Valtio­va­rain­mi­nis­teriö. 2017. Digituen toimin­ta­mal­lieh­dotus. AUTA-hankkeen projek­ti­ryhmän loppu­ra­portti. https://urly.fi/2s60. 16.5.2020.

Valtio­va­rain­mi­nis­teriö. 2022. Digitaidot uusia kansa­lais­taitoja. https://vm.fi/digitaidot-uusia-kansalaistaitoja. 2.2.2022.

Artik­ke­likuva: Anna Shvets palve­lusta Pexels