Categories
Osaamisella elinvoimaa Pulssi

Työelä­mästä tutkintoon -hankkeessa tapahtuu – Kielten ensim­mäiset AHOT-työpajat on pilotoitu

Yksi Työelä­mästä tutkintoon –hankkeen tavoit­teista on selkeyttää osaamisen tunnis­ta­misen prosesseja sekä opiske­li­joille että opetta­jille. Tämän William ja Ester Otsakorven säätiön rahoit­taman kaksi­vuo­tisen hankkeen toteu­tusaika on 1.1.2021-31.12.2022. Hankkeessa mukana olevat kielten­opet­tajat työstivät syyslu­ku­kau­della 2021 AHOT-hakemus­oh­jeita korvaa­vuuden ja osaamisen näytön osalta.  Ohjeiden valmis­tuttua niiden toimi­vuutta haluttiin heti tuoreeltaan pilotoida.  Tammi­kuussa 2022 aloit­ta­neille hoitotyön ja sosiaa­lialan opiske­li­joille järjes­tettiin siksi ensim­mäinen Kielten AHOT-hakemus­työpaja. Toinen vastaava paja pidettiin myöhemmin uusille geronomi- ja fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­joille huhtikuussa. 

AHOT-pajoissa selven­nettiin opinto­jaksoja, korvaa­vuutta ja osaamisen näyttöä 

Korona­ra­joit­teiden vuoksi ensim­mäistä AHOT-työpajaa ei voitu järjestää 19.1. kampuk­sella, joten toteu­timme sen verkko­ta­paa­misena.  Sähkö­pos­ti­kutsu Teams-työpajaan lähetettiin kaikille hoitotyön ja sosiaa­lialan aloit­ta­ville ryhmille, eikä erillistä ilmoit­tau­tu­mista pyydetty.  Työpajaa edeltä­vällä viikolla opiske­li­joille oli järjes­tetty kieli-info, jossa kielten­opet­tajat kertoivat yleisesti kielio­pin­noista Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. AHOT-työpajaan osallistui 18 opiske­lijaa, joten sille näytti olevan tarvetta. Tilaisuus myös tallennettiin. 

Sosiaali- ja tervey­salan kielten­opet­tajat esitte­livät AHOT-työpa­jassa ensin kunkin koulu­tus­vastuun englannin ja ruotsin opinto­jak­sojen tavoitteet ja sisällöt. Sen jälkeen kerroimme, kuka voi hakea korvaa­vuutta tai osaamisen näyttöä ja kuinka se tehdään. Opettajat selit­tivät vielä erikseen, miten SOTE-alan kielio­pin­noissa toimitaan, jos opiskelija on jo suorit­tanut korkea­kou­lu­ta­soisia kielio­pintoja jollakin toisella alalla. Tämän jälkeen opiske­lijat saivat esittää kysymyksiä, jotka koskivat lähinnä tarkempia menettelytapoja. 

Korona­ra­joi­tukset helpot­tivat maalis­kuussa, mutta toinenkin kielten AHOT-hakemuspaja järjes­tettiin uusille monimuoto-opiske­li­joille samaan malliin verkossa. Tämäkin tilaisuus tallen­nettiin niille, jotka eivät syystä tai toisesta päässeet mukaan tapaamiseen. 

Aiemmin hankittu kielio­saa­minen tunnis­tettiin pajoissa hyvin 

Kielten AHOT-työpajat sujuivat varsin hyvin. Havait­simme, että yleisten ohjeiden lisäksi pajoissa on jatkos­sakin tarpeen esitellä huolella koulu­tus­vastuun mahdol­liset omat menet­te­ly­tavat kielio­pin­tojen kohdalla. 

Jo entuu­destaan tiedettiin, että sosiaali- ja tervey­salan opiske­li­joilla on aiemmin hankittua kielio­saa­mista. Ensim­mäisen työpajan jälkeen ruotsin opettaja saikin heti viisi korvaus­ha­ke­musta, joista yksi hyväk­syttiin suoraan. Englannin opettajat saivat kaksi hyväk­syt­tävää korvaa­vuus­ha­ke­musta ja 13 näyttö­ha­ke­musta, joista on jo tehty viisi näyttöä. On mielen­kiin­toista seurata, toteu­tuuko toive laaduk­kaam­mista korvaavuus- ja näyttö­ha­ke­muk­sista pajojen seurauksena paremmin myös jatkossa. 

Paran­nettuja AHOT-työpajoja suunnit­teilla myös ensi lukuvuo­deksi 

Ensim­mäinen kielten AHOT-hakemuspaja järjes­tettiin hyvin nopealla aikatau­lulla heti kevät­lu­ku­kauden alussa. Yhteistyö sosiaali- ja tervey­salan opinto-ohjaajien kanssa oli siksi työpajan ajoituk­sessa ensiar­voisen tärkeää. Opiske­li­joiden kannalta oli merkit­tävää, että omat kielten opettajat olivat mukana kerto­massa tarkemmin opinto­jak­soista ja vastaa­massa kysymyksiin. Huoma­simme ensim­mäisen pajan jälkeen, että ohjeita oli vielä tarpeen tarkentaa. Tavoit­teena on selkeyttää ohjeita edelleen niin, että myös itsekseen vaikkapa Pakissa AHOT-asioihin tutustuva ymmärtää paremmin, miten opintojen korvaa­mista tai osaamisen näyttöä haetaan 

Ensi lukuvuoden puolella haluamme järjestää kielten AHOT-työpajoja molem­milla kampuk­silla, nyt ensim­mäistä kertaa myös tekniikan, liike­ta­louden, matkailun ja metsäalan koulu­tuk­sissa sekä englan­nin­kie­li­sessä IB-ryhmässä. Toivot­ta­vasti nämä tilai­suudet voidaan syyslu­ku­kauden alussa toteuttaa kasvokkain virtu­aa­li­työ­pa­jojen lisäksi. 


Kirjoit­tajat:

Riitta Hyttinen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Liisa Sandvall, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Merja Öhman, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu 


Artik­ke­likuva: Kuvaaja Patrick Perkins palve­lusta Unsplash