Categories
Ajankohtaista Uutiset

Avoin työpaikka: Koulutussuunnittelija

Haemme KOULUTUSSUUNNITTELIJAA
Vuorot­te­lu­vapaan sijai­seksi ajalle 1.8.-30.11.2022

Koulu­tus­suun­nit­te­lijan keskei­simpinä työteh­tävinä ovat
– koulu­tus­toi­minnan hallin­nol­liset tukipal­ve­lu­teh­tävät
– opiske­li­ja­hal­lin­to­jär­jes­telmään liittyvät tehtävät sekä
– muut erikseen määri­tellyt koulu­tus­toi­minnan hallintoon liittyvät tehtävät.
Tehtävät määri­tellään tarkemmin valit­tavan henkilön osaamisen ja työko­ke­muksen mukai­sesti. Työ edellyttää pääsään­töi­sesti Karelian Joensuun kampuk­silla työsken­telyä.
Koulu­tus­suun­nit­telija toimii Karelian kansain­vä­li­sistä tutkin­noista vastaavan koulu­tus­pääl­likön kanssa yhteis­työssä koulu­tusten hallin­nol­li­sissa tehtä­vissä esim. opetus­suun­ni­tel­matyö ja tiedottaminen.

Paino­tamme valin­nassa
– kokemusta tai näkemystä koulu­tus­toi­minnan hallinnon tehtä­vistä,
– erinomaista tieto­tek­nistä osaamista,
– suunnittelu- ja koordi­noin­tio­saa­mista,
– itsensä johta­misen taitoa sekä jousta­vuutta ja paineen­sie­to­kykyä,
– tarkkaa ja huolel­lista työotetta,
– hyviä yhteistyö- ja viestin­tä­taitoja ja kykyä työsken­nellä tiimissä sekä
– erinomaista suomen ja englannin kielen suullista ja kirjal­lista taitoa.

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa korkeakoulututkintoa.

Vuorot­te­lu­vapaan sijai­seksi tulee palkata TE-toimis­tossa työttömänä työnha­kijana oleva henkilö. Sijai­seksi voidaan palkata henkilö, joka on 
– ollut työttömänä työnha­kijana TE-toimis­tossa vähintään 90 kalen­te­ri­päivää sijai­suutta edeltä­neiden 14 kuukauden aikana tai
– ollut työttömänä vähintään yhden päivän välit­tö­mästi ennen sijai­suuden alkamista ja on alle 30-vuotias äskettäin ammatti- tai korkea­kou­lu­tut­kinnon suorit­tanut tai 
– ollut työttömänä vähintään yhden päivän välit­tö­mästi ennen sijai­suuden alkamista vuorot­te­lu­va­paa­si­jai­suuden alkaessa ja on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Sijai­seksi ei voida palkata henkilöä, jota pidetään työttö­myys­tur­va­laissa määri­teltynä päätoi­misena opiske­lijana tai päätoi­misena yrittäjänä.

Tehtävä on määrä­ai­kainen ja sen ehdot määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n yksityisen työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Palkka tehtä­vä­koh­taisine palka­no­sineen on 2.527,57-2.830,94 euroa/kk. Tehtä­vä­koh­tainen palkanosa määräytyy tehtävän vaati­vuuden, vaikut­ta­vuuden ja monipuo­li­suuden sekä valit­tavan henkilön osaamisen ja tutkinnon perus­teella. Lisäksi maksetaan kokemus­lisää 4-16 prosenttia. Tehtä­vässä nouda­tetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemus Kunta­rek­ryssä 23.6.2022 klo 9.00 mennessä.

Tutustu meihin
http://www.karelia.fi/karelia-tyonantajana/