Categories
Pulssi Muut

Get Together -yrittä­jyys­ta­pahtuma esitteli tuttuja kasvoja ja tuoreita trendejä

Toukokuun viimeisenä viikon­loppuna 27.–28.5.2022 Joensuuhun kokoontui ympäri Suomen nuoria ja nuorten­mie­lisiä yrittäjiä sekä yrittä­jyy­destä kiinnos­tu­neita tahoja kokemaan ja jakamaan tieto­tai­tojaan eri aktivi­teettien, puhujien ja hauskan­pidon lomassa. Karelian henki­löstön puolesta tuoreita trendejä nuorten yrittäjien näkökul­masta tutkai­le­massa oli allekir­joit­tanut, Base Camp -hankkeen projektiasiantuntija. 

Inspi­raa­tiota ja innovaa­tiota Turusta ja Madventures-kaksikolta 

Tapah­tuman ohjelma koostui kahden päivän (perjantai ja lauantai) tarjon­nasta. Aloitus­päivänä hommat potkaistiin käyntiin maittavan lounaan merkeissä uudis­te­tussa hotelli Kimme­lissä, jossa kirjoittaja jalkautui eritoten Turusta saapu­neiden vieraiden pöytään. Heti sinun­kaup­pojen jälkeen keskus­te­lu­na­loitus oli niin Joensuun paikal­li­silla kuin Turun edustuk­sella lähes ident­tinen: joki. Tämä molempia kaupunkeja yhdistävä tekijä on turis­ti­koh­tee­nakin tunnettu ilmiö, mutta sen laidoilta ja rannoilta löytyvä tarjonta ja poten­ti­aa­linen hyväk­si­käyttö on Joensuussa bisnes­mie­lessä vielä jäljessä. Paikallaan olisi siis ottaa koppia turku­lai­sesta inspi­raa­tiosta ja innovaatiosta!

Pöydän ääressä seisovia ihmisiä tutustumassa palapeleihin.
Kuva 1. Vieraille jaettiin osat palape­leistä, jotka yhdis­tä­mällä päästiin tutustumaan. 

Lounaan ja terve­tu­liais­sa­nojen jälkeen vuorossa oli allekir­joit­taneen lempioh­jelma. Lapsuu­de­ni­dolit Riku Rantala ja Tunna Milonoff Madven­tures-ohjel­masta oli kutsuttu puhumaan uskaliai­suu­desta, ennak­ko­luu­loista sekä maail­man­kat­so­muk­sesta – luonnol­li­sesti yrittäjän näkökul­masta. Kuten Madven­tu­resia seuranneet saattavat arvata, erotta­maton parival­jakko oli virit­tänyt sanaiset arkkunsa jälleen sarja­tu­lia­sentoon, jonka myötä esitys oli varsin vaikuttava. 

Vuonna 2002 ensie­si­tyk­sensä saanut matkai­luoh­jelma Madven­tures oli ilmes­tyessään aikaansa edellä: vastaavaa formaattia ei tuolloin ollut vielä olemassa. Tämä ei kuitenkaan estänyt nuoria mediay­rit­täjiä, vaan omakus­tan­tei­sesti tehty ensim­mäinen tuotan­to­kausi saatiin kuin saatiinkin myytyä silloi­selle Sub tv:lle.  Kun ohjelman suosio oli yllät­tänyt niin yrittä­jä­kak­sikon kuin esitys­ka­na­vankin, alkoi kyselyitä ohjelman jatkosta tulla useilta muilta kilpai­lu­ka­na­vilta. Kysynnän ja tarjonnan lain voidaan sanoa olleen Madven­tures-kaksikon osalta heidän päätet­tä­vissään. Vastaavaa uskal­lusta ja hyppyä tunte­mat­tomaan kaivataan myös nykyajan opiske­li­jay­rit­tä­jiltä: tänä uusien innovaa­tioiden ja automa­ti­soinnin aikana seikkai­lu­mieltä ei voi olla liikaa. 

Kaksi miestä (Tunna Milonoff ja Riku Rantala) puhumassa yleisön edessä.
Kuva 2. Madven­tures-kaksikko Tunna Milonoff ja Riku Rantala. 

Yrittäjä tarvitsee myötä­vir­tai­suutta 

Seuraa­vaksi vuorossa oli Jussi Venäläinen Flow Akatemia -valmen­nus­ta­losta. Ohjel­ma­nu­me­rossa tuotiin esille, kuinka viisas yritys­toi­minta johtaa parhaim­millaan myötä­vir­tai­suuteen ja dialo­gi­suuteen, sekä annettiin ohjeita terveel­lisiin ja kestäviin valin­toihin yrittäjän näkökul­masta. Yrittä­jällä on usein kädet täynnä tekemistä, josta syntyy välttä­mättä kitkaa. Kitkasta puolestaan syntyy mahdol­lista kärsi­mystä. Tarvitaan myötä­vir­tai­suutta: toimi­mista pienimmän vastuksen kautta väkisin puske­misen sijaan. 

Flow-tila ei päde pelkästään työpai­koilla vaan myös ihmis­suh­teissa, harras­tuk­sissa, arjessa, elämässä ja yhteis­kun­nas­sakin. Vaikka termi on ollut olemassa jo pitkään, on sen omaksu­minen eritoten yrittäjän mielen­ti­lassa voinut jäädä taka-alalle rutiinien ja stressin myötä. Koska nuorilla ja opiske­li­jay­rit­tä­jillä yrityksen perus­ta­misen taustalla vallitsee yleensä into valit­se­maansa bisne­salaa kohden, allekir­joit­tanut suosit­telee lämpi­mästi ottamaan myös tämän mielen­tilan mukaan yrittäjyyteen. 

Ympäris­töys­tä­väl­lisyys puri mainos­pu­heiden tuoma­ristoon 

Mitä olisikaan nuorten ja nuorten­mie­listen yrittäjien viikon­loppu ilman pitchausta? Tätä oli seuraa­vaksi luvassa Suden Pesä -ideakil­pailun finalistien kesken. Eri yritysideoiden/innovaatioiden finaali sisälsi vanhan säily­tys­muodon nykyai­kais­ta­mista eli kylmä­kel­la­ri­säi­ly­tystä, käytet­tyjen juhla­pu­kujen vuokra­si­vustoa ja tulisi­jojen hiili­diok­si­di­pääs­töjen vähentämislaitetta. 

Kaksi katsojaan päin selin olevaa henkilöä (tuomariston jäsentä) puhuu yleisön edessä seisovalle henkilölle.
Kuva 3. Myynti­puheen arviointia tuoma­riston näkökulmasta. 

Kaikille pitchauk­sille yhteistä oli ympäris­töys­tä­väl­lisyys. Tämän teeman ympärille raken­nettu myyntipuhe sai tuoma­ris­tolta järkky­mä­töntä arvos­tusta, joten sitä voi väistä­mättä pitää nykyajan trendinä, joka otetaan huomioon jo ennen firman ja/tai innovaation alullepanoa. 

Tapah­tu­masta boostia yritys­toi­mintaan ja ajatte­lu­maa­ilmaan 

Kaiken kaikkiaan viikon­lopun erittäin hyvää palau­tetta saanut tarjonta ja kohtaa­miset toivat niin ensiker­ta­lai­sille kuin myös vanhoille konka­reille uusia kohtaa­misia, verkos­toi­tu­mista ja tervettä boostia omaan yritys­toi­mintaan. Isoin kiitos kuuluu järjes­tä­jille, joka koostui Suomen Yrittäjien ja paikal­lisen toimijan Pohjois-Karjalan Yrittäjien henkilöstöstä. 

Jotta lukija olisi pääsevä kokemaan yhtä raikas­tavan ja silmiä avaavan kokemuksen kuin allekir­joit­tanut, suositus Yrittäjien järjestöön liitty­mi­sestä voidaan todeta välttämättömäksi. 

Neljä hymyilevää henkilöä seisoo kädet toistensa harteilla Get Together -mainoskyltin edessä.
Kuva 4. Viikon­loppu päätettiin gaalaan, jossa palkittiin vuoden yrittäjiä. 

Kirjoittaja 

Matias Hiltunen, projek­ti­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Base Camp – Opiske­li­jay­rit­tä­jyy­sa­lus­tojen kehit­tä­minen -hanke 

Valoku­vaaja 

Suvi Palosaari