Categories
Pulssi Kansainvälisyyttä

Juttuklu­bissa verkos­toi­dutaan, tavataan työnan­tajia ja harjoi­tellaan suomeksi puhumista 

Kansain­vä­linen uraoh­jaamo -hanke (REACT ESR) on järjes­tänyt Juttuklubi Joensuuta kevään aikana yhteis­työssä Luotsi Joensuun kanssa. Mukana toteu­tuk­sessa ovat olleet myös SIMHE­Ka­relia ja Inter­na­tional House Joensuu. 

Pääkoh­de­ryhmänä Kansain­vä­linen uraoh­jaamo -hankkeessa ovat Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kansain­vä­liset opiske­lijat ja alueen työnan­tajat, mutta toimintoja halutaan suunnata myös alueen maahan­muut­ta­neille. Juttuklubi on avoin kaikille ulkomailta Joensuuhun muutta­neille, ja sitä markki­noidaan laajasti. Juttuklubiin onkin osallis­tunut sekä Karelian omia kansain­vä­lisiä opiske­li­joita että muita Joensuuhun ulkomailta eri syistä muuttaneita. 

Juttuklubi Joensuun inspi­raatio Jyväs­ky­lästä  

Juttuklubi Joensuu on saanut innoi­tuk­sensa Juttuklubi Jyväskylä -brändin pohjalta. Jyväs­ky­lässä ulkomaa­laiset suomen kielen opiske­lijat ovat syksystä 2021 alkaen kiertäneet eri työnan­tajien luona tutus­tu­massa organi­saa­tioihin ja yrityksiin. Samalla osallis­tujat pääsevät keskus­te­lemaan työelämään liitty­vistä asioista suomeksi. Juttuklubi Jyväs­kylää toteut­tavat Jyväs­kylän kaupungin työlli­syys­pal­velut, Maahan­muut­ta­neiden Osaamis­keskus, Business Jyväskylä, Inter­na­tional Jyväskylä InfoCenter ja Keski-Suomen Kauppakamari. 

Ylen kirjoittama artikkeli toimi alkusy­säyksenä sille, että Joensuus­sakin haluttiin toteuttaa vastaavaa toimintaa. Kansain­vä­li­sille opiske­li­joille ja alueen maahan­muut­ta­neille on tärkeää päästä luomaan verkostoja ja saada kontakteja suoma­laisten työnan­tajien kanssa. On myös arvokasta, että työnan­tajat pääsevät tapaamaan alueemme poten­ti­aa­lista työvoimaa. 

Joensuussa Juttuklubia päätettiin toteuttaa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun ja Luotsi Joensuun yhteis­työnä. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on pääjär­jestäjä ja Luotsi tarjoaa tapah­tu­malle tilat. Tiedot­ta­mista ja markki­nointia on tehty molempien organi­saa­tioiden voimin. Erona Jyväs­kylän toteu­tukseen on se, että Joensuussa tapahtuma järjes­tetään aina Luotsissa, eivätkä Juttuklubin osallis­tujat kierrä eri organi­saa­tioissa. Luotsi Joensuun tilat sopivat tilai­suuden järjes­tä­miseen hyvin, sillä ne sijait­sevat kaupungin keskus­tassa ja ovat tilavat. 

Neljä istuvaa henkilöä rennosti juttelemassa pöydän ääressä.

Puhee­nai­heina suoma­laisen työelämän erityis­piirteet ja verkos­tojen merkitys 

Juttuklubi Joensuuta pilotoidaan Kansain­vä­linen uraoh­jaamo -hankkeen aikana. Keväällä 2022 Juttuklubi Joensuu on järjes­tetty kahdesti: huhti- ja touko­kuussa. Jokai­sella kerralla on etukäteen valittu työelämään liittyvä teema. Huhtikuun Juttuklu­bissa teemana oli verkos­tojen merkitys työnhaussa ja touko­kuussa keskus­teltiin suoma­laisen työelämän erityis­piir­teistä. Syyskauden ensim­mäisen Juttuklubin teemaksi on valittu työnhaun asiakirjat.  Juttuklubi Joensuu on tarkoi­tettu kaikille maahan­muut­ta­neille, jotka haluavat tavata suoma­laisia työnan­tajia, luoda verkostoja ja päästä puhumaan suomeksi työelämään liitty­vistä asioista. 

Jokai­selle kerralle mukaan kutsutaan asian­tun­ti­ja­vie­railija, joka tietää paljon päivän teemasta ja pystyy antamaan osallis­tu­jille myös konkreet­tisia vinkkejä. Huhti­kuussa osallis­tujien kanssa keskus­te­le­massa oli Ouneva Groupin HR-asian­tuntija Mari Räty; touko­kuussa vierai­livat palve­lu­pääl­likkö Maria Pikka­rainen ja valmis­tavan esiope­tuksen opettaja Päivi Pesonen Joensuun kaupungin koulu­tus­pal­ve­luista. Räty on tehnyt paljon rekry­tointeja ja pystyi kertomaan osallis­tu­jille muun muassa siitä, miten usein työpaikat täyttyvät verkos­tojen avulla, ja mitä tarkoittaa piilo­työ­paikka. Joensuun kouluissa ja päivä­ko­deissa taas työsken­telee paljon eri kieli- ja kulttuu­ri­taus­taisia ihmisiä, joten Pikka­rainen ja Pesonen ovat työssään havainneet niitä suoma­laisen työelämän erityis­piir­teitä, jotka puhut­tavat ulkomaa­laisia työntekijöitä. 

Juttuklubi alkaa asian­tun­ti­ja­vieraan haastat­te­lulla päivän teemasta. Vierailija esittelee myös edusta­mansa yrityksen tai organi­saation toimintaa ja kertoo, millaisia työllis­ty­mis­mah­dol­li­suuksia on. Haastat­telun jälkeen tilai­suuden toteut­tajat eli Luotsi, SIMHE­Ka­relia ja Inter­na­tional House Joensuu esitte­levät lyhyesti palve­luitaan. Esitte­lyjen jälkeen verkos­toi­dutaan ja jutellaan kahvi­tar­joilun äärellä. Tapah­tuman viimeinen tunti on varattu pienryh­mä­kes­kus­te­luille päivän teemasta. Osallis­tu­jille on valmis­teltu kysymys­kortteja, joiden avulla he keskus­te­levat päivän teemasta ja pääsevät jakamaan omia kokemuk­siaan muiden osallis­tujien kanssa. 

Useita henkilöitä istumassa tai seisomassa rennossa tilassa, katsovat samaan suuntaan.

Vilkkaita keskus­teluja lämmin­hen­ki­sessä ilmapii­rissä   

Ensim­mäiseen Juttuklubiin osallistui noin 15 eri syistä Joensuuhun muutta­nutta ulkomaa­laista. Toisella kerralla mukana oli reilut kymmenen osallis­tujaa. Juttuklubi järjes­tetään suomen kielellä, mutta tukikielenä käytetään englantia. Näin varmis­tetaan, että vähäi­sem­mäl­läkin suomen kielellä taidolla on mahdol­lista osallistua tapah­tumaan. Kokemukset Juttuklu­bista ovat olleet erittäin hyvät niin järjes­täjien kuin osallis­tujien näkökul­masta. Keskus­telut ovat olleet vilkkaita ja tunnelma lämminhenkinen. 

Juttuklubiin osallis­tunut tutkija Alicja Fajfer kiitteli myös onnis­tu­neita järjes­telyjä ja markkinointia:

”On hyvä, että tapahtuma on kaikille avoin ja että siitä sai tiedon hyvissä ajoin. Itse löysin tiedon tapah­tu­masta sosiaa­li­sesta mediasta. On tosi hyvä, että tällaisia tilai­suuksia järjes­tetään, sillä verkos­toi­tu­minen ihmisten kanssa on todella tärkeää. Tulen mukaan ensi kerral­lakin, jos vain ehdin!”

Seuraava Juttuklubi järjes­tetään syyskuun loppu­puo­lella kesätauon jälkeen. Juttuklubia on tarkoitus järjestää kuukausittain. 

Katso myös video Juttuklubista: 


Kirjoittaja 

Taru Väisänen, projek­ti­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kuvat ja video 

Sofiya Meleshkova, projek­ti­koor­di­naattori, Karelia-ammattikorkeakoulu