Categories
Osaamisella elinvoimaa Pulssi

Karelian tekniikan opiske­li­joiden työelä­mäyh­teyksiä vahvis­tettiin Otsakorven Säätiön tuella

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tekniikan opiske­li­joiden työelä­mäyh­teyksien lisää­minen ja vahvis­ta­minen -hankkeen tavoit­teena oli nimensä mukai­sesti Karelian tekniikan opiske­li­joiden työelä­mäyh­teyksien paran­ta­minen. Hankkeen aikana keski­tyttiin erityi­sesti työelä­mäin­te­graation syven­tä­miseen tekniikan koulu­tusten opetus­suun­ni­tel­missa, digitaa­listen välineiden hyödyn­tä­miseen opinto­jak­soilla, sekä opinto­jak­soihin integroi­tujen pajapäivien kehit­tä­miseen. Hankkeen toteu­tusaika oli 1.9.2020 – 30.6.2022 ja sitä rahoitti William ja Ester Otsakorven Säätiö.

Vahvempaa työelä­mäin­te­graa­tiota opetussuunnitelmiin

Karelian tekniikan koulu­tusten opetus­suun­ni­telmat käytiin läpi osana opetus­suun­ni­tel­ma­uu­dis­tusta. Uudis­tuksen yhtey­dessä selvi­tettiin työelä­mäyh­teyksien lisää­mis­mah­dol­li­suuksia yhdessä alan yritysten kanssa. Esimer­kiksi raken­nus­tek­niikan koulu­tuk­sessa Sitowise Oy osallistui opetus­suun­ni­telman kehit­tä­miseen kerto­malla heidän yrityk­seensä mahdol­li­sesti palkat­tavan vasta­val­mis­tuneen raken­nusin­si­nöörin osaamisvaatimuksista.

Rakennus- ja talotek­niikan opetus­suun­ni­telmiin saatiin sisäl­ly­tettyä yhteinen osaamis­ko­ko­naisuus, joka tullaan toteut­tamaan osittain projek­tio­pintona siten, että molempien koulu­tusten opiske­lijat pääsevät työsken­te­lemään yhdessä ja työsken­telyä ohjaavat sekä koulu­tusten opettajat että työelämän edustajat. Työelämän edustajat voivat ohjata opiske­li­joita sekä luokassa että etäyh­teyksien välityk­sellä. Talotek­niikan koulu­tuk­sessa vastaava toimin­tatapa on ollut käytössä jo aikai­semmin. Lisäksi hankkeen aikana toteu­tettiin useita verkko­vie­railuja ja asian­tun­ti­ja­luentoja etäyh­teyk­sillä ja lähiluen­toina, sekä järjes­tettiin opiske­li­joille verkos­toi­tu­mis­työpaja Teams-tapaa­misena. Työpajaan osallis­tuivat Rambol Oy, Raksystems Oy ja Insinöö­ri­toi­misto 2K Oy.

Kansain­vä­lis­ty­mistä hankkeen tuella

Hankkeella tuettiin myös raken­nus­tek­niikan opiske­li­joiden kansain­vä­listä harjoit­telua. Raken­nus­tek­niikan opiske­li­jalle järjes­tettiin harjoit­te­lu­paikka ja harjoit­telun ohjausta Saksasta WOLF System GmbH:ssa. Hankkeen aikana käytiin myös Itäval­lassa tutus­tu­massa FH Saltz­bur­gissa paikal­lisiin opetus­me­ne­telmiin, yhteis­työ­mah­dol­li­suuksiin ja alueen yrityksiin. Hanke­ra­hoi­tuk­sella mahdol­lis­tettiin yhden avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun polkuo­pis­ke­lijan ja yhden opettajan osallis­tu­minen Blended Intensive Program -ohjelman mukaiseen työpajaan Itävallan Kuchlissa touko­kuussa 2022. Viikon mittaisen työpajan aikana saksa­laiset, itäval­ta­laiset ja suoma­laiset opiske­lijat laativat yhdessä suunni­telmia puret­tavan raken­nuksen kierrät­tä­mi­seksi ja uudelleen rakentamiseksi.

Uutta tekno­logiaa koulu­tukseen yhteis­työssä yritysten kanssa

Konetek­niikan koulu­tuksen Tekninen dokumen­tointi ja mallinnus -opinto­jak­solla toteu­tettiin syksyllä 2021 hankkeen tuella projekti, jossa pyrittiin hyödyn­tämään AR- tekno­logiaa koneen­val­mis­tuksen ja kokoon­panon suunnit­te­lussa ja ohjauk­sessa. Projek­tissa tehtiin Pentin Paja Oy:n valmis­taman tuotteen kokoon­panon mallinnus AR-tekno­logiaa hyödyntäen. Pentin Pajalta saatiin projektia varten lähtö­arvot ja muutama linkki Youtube-videoihin. Näiden lähtö­tie­tojen perus­teella opiske­lijat tekivät yhteis­työtä kolmen hengen ryhmissä ja mallin­sivat lähtö­tie­toihin pohjautuen tuotteen, johon lisättiin valmis­tusta ja kunnos­sa­pitoa avustavaa tietoa AR-tekno­lo­gialla. Opinto­jakso toteu­tettiin pajatyöskentelynä.

Raken­nus­tek­niikan Teräs­ra­ken­ta­minen – sekä Työmaa­suun­nittelu ja hankin­ta­toimi -opinto­jak­soilla selvi­tettiin 360°-kameran hyödyn­tä­mistä opetuk­sessa. Tätä varten hankittiin Insta 360 One X2 -kamera, jota on jatkossa tarkoitus hyödyntää muillakin opinto­jak­soilla. Työmaa­suun­nittelu ja hankin­ta­toimi -opinto­jak­solla kuvattiin lisäksi työmaan edisty­mistä timelaps-kameralla.

Teräs­ra­ken­ta­minen -opinto­jak­solla käytiin kuvaa­massa 360° -kameralla Raken­nus­toi­misto K. Tervo Oy:n raken­nus­työ­maalla uuden Mehtimäen palloi­lu­hallin teräs­ra­ken­teita. Kuvien ja Thinglink-sovel­luksen avulla pystyttiin muodos­tamaan kolmiu­lot­teinen työmaa­kierros, jonka kautta opiskelija pystyy jatkossa paremmin tutus­tumaan teräs­ra­ken­teiden asennukseen ja itse raken­teisiin itsenäi­sesti. Thinglink-sovel­luk­sella 360°-kuvaan saatiin lisättyä tietoa valmis­tet­ta­vasta ja asennet­ta­vasta tuotteesta sekä esimerk­ki­las­kelmia ja laskuharjoituksia.

Työmaa­suun­nit­telua ja hankin­ta­toimi -opinto­jak­solla kuvattiin 360°-kameralla valmis­teilla oleva Joensuun konser­va­torion työmaa, jota urakoi Lujatalo Oy. Tässäkin tapauk­sessa käytettiin Thinglink-sovel­lusta työmaa­kier­roksen muodos­ta­miseen. Lujatalo Oy:n toiselle työmaalle asennettiin timelaps-kamera elokuussa 2021 kuvaamaan työmaan edisty­mistä. Työmaan edisty­mistä kuvattiin kesäkuuhun 2022 asti. Sekä työmaa­kier­rosta että timelaps-kuvasarjaa käytetään jatkossa opinto­jak­solla mm. työmaahan ja raken­nus­työmaan eri vaiheisiin pereh­ty­miseen. Työmaa­kier­rokseen on mahdol­lista lisätä jatkossa erilaisia tehtäviä ja tietoa esimer­kiksi raken­nus­työmaan turval­li­suuteen liittyen. Virtu­aa­lista työmaa­kier­rosta voi jo nyt hyödyntää ainakin TR-mittausten harjoit­teluun. Työmaa­kier­rosta käytettiin myös Ammatil­linen kasvu -opinto­jak­solla raken­nus­työ­maahan perehtymiseen.

Uudet työelä­mäyh­teistyön muodot kokei­luista laajempaan käyttöön

Hankkeen aikana selvi­tettiin lisäksi muiden ammat­ti­kor­kea­kou­lujen ja yliopis­tojen työelä­mä­käy­täntöjä ja tapoja vahvistaa opiske­li­joiden työelä­mäyh­teyksiä. Havaittiin, että yksityis­koh­taista tietoa on melko vaikea löytää kirjal­li­suu­desta ja verkko­läh­teistä ja paras tapa lisätä opiske­li­joiden työelä­mäyh­teyksiä varsinkin verkko-opetus­vä­li­neitä käyttäen on kokeilla erilaisia menetelmiä ja ottaa menetel­mistä sopivimmat käyttöön muillakin opintojaksoilla.

Covid19 -pandemian seurauksena opetus siirtyi suurelta osin verkkoon ja verkko-opetus­tek­no­logiaa alettiin hyödyntää kaikissa opinnoissa, joten erilaisia kokeiluja aihepiiriin tehtiin Kareliassa myös hankkeen ulkopuo­lella. Näiden kokei­lujen tuloksia on Kareliassa jaettu opetta­jille ja halukkaat ovat voineet soveltaa niitä omilla opinto­jak­soillaan. Selvi­tysten ja kokei­lujen perus­teella havaittiin, ettei ole olemassa vain yhtä tapaa lisätä työelä­mäyh­teyksiä, vaan kannattaa käyttää monipuo­li­sesti erilaisia yhteistyötapoja.


Kirjoittaja:

Janne Väätäinen, lehtori, opinto-ohjaaja, Karelia-ammattikorkeakoulu