Categories
Muut Pulssi

Karelian TKI-toiminnan rahoitus oli vuonna 2021 lähes 5 M€ – suurin potti EU-ohjelmista

Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen TKI-toimintaa rahoi­tetaan ulkoi­sella hanke­ra­hoi­tuk­sella. Tämä tarkoittaa sitä, että TKI-projek­teille ei ole tarjolla mitään valmista, automaat­tista rahoi­tusta, vaan rahoitus projek­teihin haetaan aina projek­ti­koh­tai­sesti erikseen eri hankerahoituslähteistä.

Karelia-amk:n tärkeimmät hanke­ra­hoi­tus­lähteet tulevat Euroopan Unionin ohjel­mista, joihin sisältyy rahoi­tusin­stru­mentti. EU-ohjelmat perus­tuvat EU-politiikkaan ja unionin yhteisiin tavoit­teisiin, joten se että saa hanke­ra­hoi­tusta jostakin EU-ohjel­masta tarkoittaa sitä, että kyseisen projektin arvioidaan osaltaan edistävän ohjelman tavoit­teiden saavut­ta­mista. Kritee­reitä näille tavoit­teille on jokai­sessa ohjel­massa useita. Niihin voi tutustua kunkin rahoi­tus­oh­jelman netti­si­vuilla tai Karelian TKI-toiminnan koulutus- ja pereh­dy­tys­ma­te­ri­aalien avulla.

Karelia osallistuu aktii­vi­sesti rahoi­tus­oh­jelmien valmisteluun

Karelian TKI-toiminnan valinnat, eli se mitä projekteja toteu­tetaan, perus­tuvat Karelia strategian 2030 toteut­ta­miseen. Karelia osallistuu oman strate­giansa toteut­ta­misen lisäksi alueel­listen ja kansal­listen strate­gioiden toteut­ta­miseen oman profii­linsa ja asian­tun­te­muk­sensa mukaisesti.

Karelian hanke­korit eli ne kokonai­suudet, joiden sisään kukin toteu­tettava projekti sijoittuu ovat: Osaami­sella elinvoimaa työelämään, Koulu­tus­pe­räistä maahan­muuttoa ja kansain­vä­li­syyttä, Kestävää hyvin­vointia väljästi asutulle alueelle, Älykästä tuotantoa ja palveluja sekä Hiili­neut­raaleja ratkaisuja. Hanke­korit ovat siis samat kuin Karelian strate­giset valinnat. Hanke­ko­reissa toteu­tetaan noin 70 eri projektia vuosittain. Yksi projekti kestää yleensä 2-3 vuotta.

Miten sitten eri tavoit­teiden yhteen­so­vit­ta­minen tapahtuu? Se on pitkä­jän­teistä puuhaa. Osallis­tumme aktii­vi­sesti meille tärkeiden TKI-rahoi­tus­oh­jelmien valmis­teluun sekä kansal­li­sella että kansain­vä­li­sellä tasolla. EU-ohjelmien osalta valmis­te­lutyö tapahtuu seitsen­vuo­tis­kausittain, kun ohjelmia uudis­tetaan ja niiden tavoitteet kirjoi­tetaan. Valmis­te­lu­työtä EU-ohjelmien parissa tehdään käytän­nössä kolme vuotta ennen ohjelman avautu­mista. Valmis­te­lutyö tehdään työryh­missä, joihin aktii­vi­sesti hakeudutaan.

Kansal­li­sella ja alueel­li­sella tasolla osallis­tumme meille tärkeiden kumppa­neiden strate­gia­työhön ja pääsemme näin vaikut­tamaan ja tuomaan osaamis­tamme esille myös muiden strate­gioiden valmis­teluun. Ja toisinpäin. Saamme muiden tahojen kanssa tekemäs­tämme ohjelma- ja strate­gia­työstä meille Kareliaan tärkeää tietoa siitä mitä ovat ne alueel­liset, kansal­liset ja EU-tason tavoitteet, joissa ammat­ti­kor­kea­kou­lulla voi olla rooli haasteiden ratkai­sijana ja kehit­täjänä. Saamme myös tietoa siitä, millaista osaamista ylihuo­misen osaajilta eli meiltä valmis­tu­vilta opiske­li­joilta odotetaan.

Karelian TKI-toiminnan rahoi­tus­lähteet vuonna 2021

Vuonna 2021 Kareliassa oli käynnissä 70 eri TKI-projektia ja niitä rahoi­tettiin aiempien vuosien tapaan useista eri rahoi­tus­läh­teistä. TKI-toiminnan kokonaisuus oli 4,8 miljoonaa euroa, jonka rahoi­tuk­sesta 4,1 miljoonaa euroa tuli eri TKI-rahoi­tus­oh­jel­mista (kuvio 1).

Piirakkakuvio jossa prosenttiosuuksin eri rahoituslähteet.
Kuvio 1. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun TKI-toiminnan rahoi­tus­lähteet vuonna 2021.

Karelian kannalta merkit­tä­vimmät rahoi­tus­lähteet ovat Euroopan alueke­hi­tys­ra­hasto (EAKR) ja Euroopan sosiaa­li­ra­hasto (ESR). Nämä kaksi ohjelmaa muodos­tavat alue- ja raken­ne­po­li­tiikan rahoi­tusin­stru­mentin, jolla pyritään tasaamaan maiden ja alueiden välisiä kehity­seroja Euroopan Unionissa.

ESR-rahoitus kohdentuu henki­löihin ja rahoi­tuk­sella paran­netaan työlli­syyttä, osaamista ja osalli­suutta erilaisten kehit­tä­mis­hank­keiden avulla. EAKR-rahoitus puolestaan kohdentuu raken­teisiin ja elinkei­noe­lämään. Rahoi­tuksen avulla luodaan elinvoimaa, paran­netaan työlli­syyttä ja kilpai­lu­kykyä sekä tuetaan kestävää kasvua. (Rakennerahastot.fi 2022)

EAKR-rahoi­tuksen osuus Karelian TKI-rahoi­tuk­sesta vuonna 2021 oli 29%. Käynnissä oli 13 projektia. Nämä projektit liittyvät mm. fotoniikkaan, älykkääseen automaa­tioon, matkailuun, hyvin­voin­tiy­rit­tä­jyyteen, vähähii­li­syyteen, energiayh­tei­söihin sekä raken­ta­misen vihreään siirtymään. EAKR-inves­toin­ti­ra­hoi­tuk­sella on varus­tettu myös Karelian tutki­musym­pä­ristöjä ja hankittu mm. robotteja konetek­niikan tuote- ja tuotannonkehityslaboratorioon.

ESR-rahoi­tuksen osuus oli 20% TKI-rahoi­tuk­sesta. Käynnissä oli 15 projektia. Näillä projek­teilla on kehitetty mm. opiske­li­jay­rit­tä­jyyttä, tekniikan, biota­louden sekä varhais­kas­va­tusalan osaamista, opiske­li­ja­har­joit­telua harvaan asutun alueen yrityk­sissä sekä sote-alan digitaa­lisia etäpalveluita.

Rahoi­tusta haetaan myös kansain­vä­li­sistä ohjelmista

Muita Karelialle tärkeitä rahoi­tus­läh­teitä vuonna 2021 olivat kansain­vä­liseen yhteis­työhön suunnatut rahoi­tukset Erasmus+, Northern Periphery and Arctic (NPA) sekä Karelia CBC -ohjelma.

Erasmus+ -ohjel­malla tuetaan elini­käisen oppimisen koulu­tus­mah­dol­li­suuksia sekä kehitetään EU:n tasolla yhtenäistä koulu­tus­jär­jes­telmää ja opiske­li­ja­liik­ku­vuutta. (European Commission 2022)

Erasmus+ -rahoi­tuk­sella toteu­tettiin kolmea projektia. Suurin näistä, Invest, liittyy euroop­pa­laiset korkea­koulut -allianssin raken­ta­miseen neljän muun euroop­pa­laisen korkea­koulun kanssa. Muut projektit liittyvät englan­nin­kie­lisen ikäosaa­misen YAMK-koulu­tuksen kehit­tä­miseen sekä yrittä­jyys­osaa­miseen urheilualalla.

NPA-ohjel­malla, joka on harvaan asutun alueen maille (9 eri maata) tarkoi­tettu yhteis­työ­oh­jelma sekä Karelia CBC -ohjel­malla, joka on EU:n ja Venäjän välisen yhteistyön ohjelma, toteu­tettiin matkailuun, kestävään kehitykseen ja uuden­laisiin tekno­lo­gioihin liittyviä projekteja. Vuonna 2021 käynnistyi Kareliassa myös ensim­mäinen Horisontti Eurooppa -tutki­mus­oh­jelma Invest-konsor­tiossa. Horisontti Eurooppa on EU:n suurin tutki­mus­ra­hoi­tus­oh­jelma, jolla edistetään Euroopan vihreän siirtymän ja digita­li­saation toteu­tu­mista. (EU-rahoi­tus­neu­vonta 2021.)

Muita TKI-toiminnan rahoi­tus­läh­teitä olivat maaseu­tu­ra­hasto, eri minis­te­riöiden hanke­ra­hoitus sekä säätiö­ra­hoitus. Maaseu­tu­ra­hoi­tuk­sella kehitetään nimensä mukai­sesti osaamista ja elinkeinoja maaseu­dulla. Minis­te­riöiden rahoitus tulee pääasiassa opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­te­riöstä ja sitä suunnataan koulu­tuksen kehit­tä­miseen. Säätiö­ra­hoit­ta­jista merkit­tävin on Otsakorven Säätiö, joka rahoittaa erityi­sesti opiske­li­joiden työllis­ty­mistä ja yrittä­jyyttä tukevia projekteja.

Karelian strate­gisena tavoit­teena olla vahva TKI-toimija jatkossakin

Vuoden 2021 TKI-toiminnan rahoitus ei juurikaan poikkea aiemmista vuosista. Alueke­hit­tä­miseen tarkoi­tetut EAKR- ja ESR-rahoi­tukset ovat olleet vuosia suurimmat rahoi­tus­lähteet. Kansain­vä­li­sesti kilpailtu TKI-rahoitus muodostaa noin 15-20% osuuden rahoi­tuk­sesta. Karelian strate­gisena tavoit­teena on kasvattaa TKI-kokonai­suutta reiluun viiteen miljoonaan euroon, olla jatkos­sakin vahva toimija alueke­hit­tä­mis­oh­jel­missa sekä lisätä kansain­vä­li­sesti kilpaillun rahoi­tuksen osuutta TKI-toiminnassa.


Kirjoittaja:

Anne Ilvonen, tutkimus- ja kehit­tä­mis­johtaja, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

EU-rahoi­tus­neu­vonta 2021. Horisontti Eurooppa. https://www.eurahoitusneuvonta.fi/ohjelmat/horisontti-eurooppa 28.6.2022

European Commission 2022. https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fi/programme-guide/part-a/priorities-of-the-erasmus-programme/objectives-features, 27.6.2022

Rakennerahastot.fi 2022. https://rakennerahastot.fi/euroopan-sosiaalirahasto-plus-esr, https://rakennerahastot.fi/euroopan-aluekehitysrahasto-eakr 27.6.2022