Categories
Ajankohtaista Uutiset

Millaista on tulevai­suuden kaupun­kielämä Joensuussa?

72 tunnin liiken­ne­haaste on Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opiske­li­joille tarkoi­tettu kilpailu. Kilpailun tavoit­teena on löytää monia­laisia, innova­tii­visia ja käyttä­jä­läh­töisiä ratkaisuja Joensuun houkut­te­levan kaupun­kie­lämän ja kestävän liikku­misen näkökulmista. 

Liiken­ne­haaste järjes­tetään Joensuussa 25.-28.10.2022, ja sen kesto on nimensä mukai­sesti 72 tuntia. Oppilai­tosten lisäksi kilpailun toteut­tajina ovat Joensuun kaupunki, Väylä­vi­rasto sekä Ramboll Finland Oy.

Kilpailun voitta­ja­joukkue pääsee palkin­noksi Liveable City –matkalle Kööpenhaminaan. 

Haasteeseen osallis­tu­mi­sesta on mahdol­lista saada myös opintopisteitä. 

”Kilpailu oli antoisa, opetta­vainen ja unohtu­maton kokemus, jollaista ei varmasti muuten ikinä tule koettua.”

Lisätietoa ja ilmoit­tau­tu­minen syyslu­ku­kauden käynnis­tyttyä. Seuraa ilmoittelua!