Categories
Hiilineutraaleja ratkaisuja Pulssi

Steel-Timber Hybrid Buildings -konfe­rens­sissa pureu­duttiin korkeaan puurakentamiseen

Chica­gossa järjes­tettiin 23.5. – 24.5.2022 Steel-Timber Hybrid Buildings -konfe­renssi, jonka keskeisenä aiheena oli korkean puura­ken­ta­misen nykyti­lanne ja erityi­sesti puu-teräs-hybri­di­ra­ken­teiset kerros­talot. Tapah­tu­massa esiteltiin Euroo­passa ja Yhdys­val­loissa toteu­tettuja puuker­ros­ta­lo­koh­teita. Konfe­renssi oli osa Council on Tall Buildings and Urban Habitat CTBUH:n* laajempaa tutki­mus­pro­jektia, jonka tavoit­teena on selvittää mm. korkean puu-teräs-hybri­di­ra­ken­ta­misen nykytilaa ja tulevai­suuden mahdol­li­suuksia. Lisäksi tavoit­teena on tuottaa opas, johon on koostettu toteu­tet­tujen korkeiden puura­ken­nusten perus­tiedot ja raken­nuk­sista tehdyt tutki­mukset. Opasta voisi tulevai­suu­dessa käyttää esimer­kiksi tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­minnan apuna. Council on Tall Buildings and Urban Habitat CTBUH on voittoa tavoit­te­le­maton järjestö, jonka tavoit­teena on tutkia kuinka korkean kaupun­ki­ra­ken­ta­misen avulla voidaan kehittää ympäristö- ja ihmisys­tä­väl­listä raken­ta­mista ilmas­ton­muu­toksen ja urbani­saation luomien haasteiden edessä.

Tietoa toteu­te­tuista raken­nus­koh­teista ja tutkimushankkeista

Yhdys­val­loissa korkealla kaupun­ki­ra­ken­ta­mi­sella on pitkät perinteet ja myös Chicagon keskustaa hallit­sevat korkeim­millaan yli 400 metriset pilven­piir­täjät. Tämän­het­kiset korkeat puura­ken­nukset, tai hybri­di­ra­ken­nukset, joissa puu näyttelee merkit­tävää roolia, ovat parhaim­mil­laankin vain 15-20 kerrok­sisia. Konfe­rens­sissa pohdittiin jopa 60 kerrok­sisten puu-teräs-hybri­di­ra­ken­nusten toteuttamismahdollisuuksia.

Tapah­tu­ma­paikkana toimi Mies Van De Rohen suunnit­telema Crown Hall, joka sijaitsee Illinois Institute of Techno­logyn kampusa­lu­eella. Ensim­mäisen konfe­rens­si­päivän ohjelmaan kuului 24 yksit­täistä esitystä, jotka koostuivat pääasiassa toteu­tet­tujen kohteiden ja aiheesta tehtyjen tutki­mus­hank­keiden esitte­lystä. Tapah­tuman toisena päivänä esiteltiin lähes yksinomaan toteu­tettuja puuker­ros­ta­lo­koh­teita mm. Yhdys­val­loista, Kanadasta, Tanskasta, Ruotsista ja Suomesta. Päivän päätteeksi osallis­tujat jakau­tuivat ryhmiin keskus­te­lemaan korkeaan puura­ken­ta­miseen liitty­vistä haasteista ja pohtimaan, kuinka näihin haasteisiin voidaan vastata.

Rakennuksen sisäänkäynti, portaikko ja lasia olevat ovet
S.R. Crown Hall. Illinois Institute of Technology, College of Architecture.
Ihmisiä katselemassa esitystä.
S.R. Crown Hall. Illinois Institute of Technology, College of Architecture.

Karelia esitteli Light­house Joensuu -puukerrostaloa

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu oli myös kutsuttu Steel-Timber Hybrid konfe­renssiin esitte­lemään Light­house Joensuu puuker­ros­ta­lo­koh­detta ja siihen liittyviä tutki­mus­tu­loksia. Karelian edustajana toimi projek­ti­koor­di­naattori Riku Hirvonen. Esitelmä käsitteli Light­house Joensuun raken­ne­jär­jes­telmää, jälki­jän­ni­tetyn jänne­tan­ko­jär­jes­telmän toimintaa, raken­ta­mi­sai­kaista kosteu­den­hal­lintaa, palotek­nistä suunnit­telua ja toteu­tettuja tapaus­tut­ki­muksia, kuten Light­house Joensuun painumat ja värähtely.


Kirjoittaja:

Riku Hirvonen, projek­ti­koor­di­naattori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Tämä artikkeli kuuluu artik­ke­li­sarjaan, jonka julkaisu on osa Raken­ta­misen vihreä siirtymä RAVI -projektin toimen­pi­teitä. RAVI-projektin tavoit­teena on edistää raken­ta­misen vähähii­listen ratkai­sujen ja prosessien käyttöön­ottoa, vahvistaa vähähii­liseen raken­ta­miseen liittyvää materiaali- ja tuoteo­saa­mista sekä nopeuttaa digita­li­saation hyödyn­tä­mistä raken­ta­misen proses-seissa. RAVI-projektin päära­hoit­tajana toimii Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto REACT-EU EAKR-ohjelmasta.

Logot: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Business Joensuu, EU:n aluekehitysrahasto