Categories
Uutiset

Syrjä­seu­tujen työvoi­ma­pulaan haetaan ratkaisuja yritysten ja oppilai­tosten yhteistyöllä

Suomessa väestö keskittyy kiihty­vällä tahdilla kasvu­kes­kuksiin. Myös Pohjois-Karjalan maakunnan reuna-alueilla väkimäärä vähenee. Harvaan asutulla alueella toimi­ville yrityk­sille haasteeksi on muodos­tunut osaavan työvoiman saatavuus. 

Osaajia harvaan asutulle alueelle -hankkeella vastataan tähän haasteeseen kehit­tä­mällä opiske­li­joiden harjoit­te­luihin ja työssä­op­pi­miseen liittyvää toimintaa yhdessä maakunnan yritysten kanssa. Hanke sai alkunsa vuonna 2021 Ilomantsin Yrittäjien aloit­teesta: alueella on tarve saada opiske­li­joita harjoit­teluun ja työvoimaksi. 

Karelia-amk:n ja Riverian toteut­ta­massa hankkeessa helpo­tetaan opiske­li­joiden ja yrittäjien kohtaa­mista ja autetaan opiske­li­joita löytämään harjoit­te­lu­paikkoja maakunnan reuna-alueilta. Hankkeessa toteu­tetaan myös uuden­laisia opiske­li­joiden harjoit­te­lu­pi­lotteja, valmen­netaan työmah­dol­li­suuk­sista ja luodaan tulevai­suuden toimin­ta­malleja yritysten ja oppilai­tosten kesken.

Toiminta lähti liikkeelle Ilomant­sista syksyllä 2021, ja laajeni alkuke­väästä 2022 Pielisen Karjalan ja Keski-Karjalan alueelle. Tähän mennessä hankkeessa on tehty runsaat 70 harjoit­te­lu­ku­vausta ja harjoit­teluja ja työssä­op­pi­misia on käynnis­tynyt Ilomant­sissa, Nurmek­sessa ja Kiteellä.

Pohjois-Karja­lassa etäisyydet ovat pitkiä, mikä osaltaan hanka­loittaa harjoit­teluun lähte­mistä maakunnan reuna-alueille. William ja Ester Otsakorven säätiön tuella Ilomantsin alueella harjoit­telun tai työssä­op­pi­misen suorit­tavat Riverian ja Karelia-amk:n opiske­lijat ovat voineet hakea apurahaa asumis- ja liikku­mis­kus­tan­nuk­siinsa. Tällaiset kannus­timet näyttäi­sivät lisäävän opiske­li­joiden kiinnos­tusta suorittaa harjoittelu myös Joensuun ulkopuolella.

Ilomantsin Hotelli Pogostan Hovilla aloitti hankkeen kautta harjoit­te­lijana Karelian matkailu- ja palve­lu­lii­ke­toi­minnan opiskelija Milla Turpiainen.

– Halusin johonkin erilaiseen paikkaan, kokea jotain uutta. Tärkeintä oli, että hankkeen kautta mahdol­listui asuminen täällä ja asumiseen ja matka­ku­luihin sai tukea. Olen muuttanut Etelä-Suomesta Joensuuhun opiske­lemaan ja halusin nähdä Pohjois-Karjalaa laajemmin.

Myös yrittäjä Arja Heimonen on ollut tyyty­väinen ja kiittelee harjoit­te­lijan työpanosta. 

– Tänne tarvit­taisiin ammat­ti­tai­toisia työnte­ki­jöitä. Nuorilla on uuden­laista osaamistakin.

Lisäksi hankkeessa on järjes­tetty opiske­li­joille tutus­tu­mis­käyntejä Ilomantsiin sekä Keski-Karjalan ja Valtimon yrityksiin. Vierai­luista on saatu opiske­li­joilta myönteistä palautetta.

– Viimei­simmän tutus­tu­mis­käynnin yhtey­dessä vierai­limme opiske­li­joiden kanssa Rääkky­lässä ja Kiteellä. Yrittä­jyys­ta­rinat ja yrittä­jyys­polut herät­tivät kiinnos­tusta. Yksi tavoite on valmentaa opiske­li­joita myös harvaan asuttujen alueiden yrittä­jyys­pol­ku­mah­dol­li­suuk­sista, toteaa hankkeen projek­ti­pääl­likkö Tanja Rimpilä.

Osaajia harvaan asutulle alueelle -hanketta rahoit­tavat Euroopan sosiaa­li­ra­hasto sekä William ja Ester Otsakorven säätiö ja sen toiminta-aika on 1.8.2021-31.8.2023.