Categories
Uutiset

Webinaari kestävän kehityksen tarinan­ker­ron­nasta pk-yrityksille

Webinaari kestävän kehityksen tarinan­ker­ron­nasta pk-yrityk­sille 14.6.2022 klo 12.30 (2h)

​​​​​​​Tarinan­ker­ronta on avaina­se­massa menes­tyk­sekkään ja kestävän brändin raken­ta­mi­sessa. Tarinoiden avulla syntyy henki­lö­koh­taisia ja syviä suhteita yritysten ja asiak­kaiden välille ja ne vaikut­tavat asiak­kaiden ostopäätöksiin. 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Irlannin Western Development Commission muiden kumppa­neiden kanssa järjes­tävät pk-yrityk­sille suunnatun kestävän kehityksen tarinan­ker­ronta -webinaarin osana Pohjoinen periferia ja Arktis -ohjelman (EU/NPA) GOALS-hanketta.

Yrityksiä arvioidaan sen perus­teella, mitä ne todel­li­suu­dessa sanovat ja tekevät, ei vain sen perus­teella, millaisen mieli­kuvan ne yrittivät luoda. Brändi­teoista on tullut tärkeämpiä kuin brändin viestin­nästä. Viestintää ei kuitenkaan voi unohtaa.

Kestävän kehityksen tarinan­ker­ro­nalla viestitään yrityksen arvoista: miten näytät maail­malle mitä teet, miksi teet sen ja miten. Mitkä ovat brändisi vastuul­li­suus­kri­teerit, mitä ihmiset niistä ajatte­levat ja mitä tunteita ne herät­tävät? Kestävään tarinan­ker­rontaan sisältyy kaikki yrityksen visuaa­li­sesta ilmeestä, tunnel­masta ja äänen­sä­vystä, palve­luiden tai tuotteiden käyttä­jä­ko­ke­muk­sista aina tarinan kerto­miseen käytet­tävien sanojen valintaan.

Nämä päätökset yhdessä muodos­tavat ihmisten mieliin kuvan yrityk­sestä, mitä se edustaa ja mitä se voi tehdä asiak­kaiden ja maailman hyväksi. On tärkeää olla selvillä mistä pienistä palasista yrityksen kestävän kehityksen tarina muodostuu Mitkä ovat ne osat, jotka voivat herättää kestävän kehityksen tarinan eloon?

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun ja Western Development Commission GOALS-tiimi järjes­tävät kaksi­tun­tisen webinaarin kestävän kehityksen tarinan­ker­ron­nasta 14. kesäkuuta klo klo 12.30 Suomen aikaa (10.30 Irlannin aikaa).

Kohde­ryhmänä ovat pk-yritykset, jotka haluavat lisätietoa siitä, miten viestiä kestävyystarinaa.

Ilmoit­tau­tu­mis­tiedot ovat täällä.

Lisätietoja varten ota yhteyttä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun projek­ti­pääl­likkö Marja-Liisa Ruotsa­laiseen (marja-liisa.ruotsalainen@karelia.fi, 050 597 0882)