Categories
Koulutusuutiset

Juttuklubi Joensuu

Juttuklubi Joensuu on tarkoi­tettu kaikille maahan­muut­ta­jille, jotka haluavat:

 • tavata suoma­laisia työnantajia
 • luoda verkostoja
 • keskus­tella suomeksi työhön liitty­vistä teemoista

Juttuklu­bissa pääset kuulemaan, miten ja mistä Suomessa haetaan töitä, mitä on tärkeää tietää suoma­lai­sesta työelä­mästä ja millainen on hyvä työha­kemus ja CV. Pääset myös keskus­te­lemaan muiden osallis­tujien kanssa omista kokemuk­sistasi ja luomaan verkostoja.
Juttuklu­bissa on kahvi­tar­joilu. Sinun ei tarvitse ilmoit­tautua. Voit tulla mukaan jokai­selle kerralle tai valita sinua kiinnos­tavat teemat.

Mukana tapah­tu­massa ovat Karelia-amk, Luotsi Joensuu, SIMHE­Ka­relia ja Inter­na­tional House Joensuu.

Juttuklubi järjes­tetään Luotsissa, Kauppakatu 29.

Terve­tuloa!

Vapaa­eh­toistyö

 • Missä voi tehdä vapaa­eh­tois­työtä? Voiko vapaa­eh­toistyön avulla löytyä työpaikka?
 • Vieraana Katri Silvonen, monikult­tuu­ri­suustyön koordi­naattori / Pohjois-Karjalan sosiaa­li­tur­vayh­distys ry
 • Aika: keski­viikkona 21.9.2022 kello 17-19
 • Paikka: Luotsi, Kauppakatu 29, 80100 Joensuu

Työnhaun asiakirjat

Millainen on hyvä työha­kemus? Entä CV? Miten valmis­tautua työhaas­tat­teluun ja onnistua siinä? Mihin rekry­toija kiinnittää huomiota työnhaun asiakir­joissa?
Vieraana Sari Taponen, HR-asian­tuntija / Eezy
Keski­viikkona 26.10.2022 kello 17-19
Paikka: Luotsi, Kauppakatu 29, 80100 Joensuu

Osaamisen tunnis­ta­minen ja tunnus­ta­minen sekä tutkin­tojen tunnustaminen

 • Miten Suomessa tunnis­tetaan ja tunnus­tetaan aiemmin hankittua osaamista? Miten itse tunnistaa oma osaaminen? Miten Suomessa tunnus­tetaan ulkomaa­laisia tutkintoja?
 • Vieraana: Kirsi Autio, lehtori / Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, SIMHEKarelia
 • Keski­viikko 23.11.2022 kello 17-19
 • Paikka: Luotsi, Kauppakatu 29, 80100 Joensuu

Lisätietoja

Taru Väisänen
Projek­ti­asian­tuntija
taru.vaisanen@karelia.fi

+358 50 413 8260

Juttuklubi Joensuu on kehitetty Juttuklubi Jyväskylä -brändin pohjalta. Juttuklubi Jyväs­kylää toteut­tavat Jyväs­kylän kaupungin työlli­syys­pal­velut, Maahan­muut­ta­neiden Osaamis­keskus, Business Jyväskylä, Inter­na­tional Jyväskylä InfoCenter ja Keski-Suomen Kauppakamari.