Categories
Ajankohtaista Koulutusuutiset Jatkuva oppiminen Koulutustarjonta

Psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian täyden­nys­kou­lutus 20 op

Uutta fysio­te­ra­peu­teille! Kareliassa voi täydentää osaamistasi seuraa­vissa teemoissa: 

Psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian täyden­nys­kou­lutus 20 op

Täydennä fysio­te­rapian osaamistasi psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian 20 op laajui­sessa koulu­tuk­sessa! Psyko­fyy­si­sellä fysio­te­ra­pialla edistetään asiakkaan kokonais­val­taista toimin­ta­kykyä huomioiden kehon ja mielen keski­näinen vuorovaikutus.Psykofyysisillä menetel­millä lisätään asiakkaan tietoi­suutta voima­va­roista, kehon hahmot­ta­mi­sesta, kivun lievit­tä­mi­sestä, stres­sin­hal­lin­nasta ja rentou­tu­mi­sesta. Koulu­tusaika 21.1. – 29.2.2024. Haku avautuu maanan­taina 30.5.2022 klo 8.00. Hakuaika päättyy 31.10.2022 klo 16.00.

Lue lisää koulu­tuk­sista ja ilmoit­taudu mukaan