Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Uusi jatkuvan oppimisen ja työlli­syyden palve­lu­keskus edistää työikäisten osaamista

Aloitin huhti­kuussa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa työt jatkuvan oppimisen päällikön tehtä­vissä. Työn aloitet­tuani pääsin mukaan valmis­te­lemaan jatkuvan oppimisen ja työlli­syyden palve­lu­kes­kuksen, JOTPA:n, ensim­mäisen rahoi­tushaun hakemuksia. JOTPA on uusi viran­omainen ja olen koonnut tähän artik­keliin tietoa sen tavoit­teista ja toiminnasta.

Jatkuvan oppimisen uudistus vastaa työelämän muuttuviin tarpeisiin

Valta­kun­nal­linen jatkuvan oppimisen uudistus käynnistyi vuonna 2019. Uudis­tuksen tavoit­teena on osaamisen kehit­tä­minen ja uudis­ta­minen elämän ja työuran eri vaiheissa sekä vastata muuttuvan työelämän osaamis­tar­peisiin. Uudis­tuk­sessa keski­tytään erityi­sesti työikäisten osaamisen kehit­tä­misen edistämiseen. 

Jatkuvan oppimisen uudis­tuksen visiona ja tavoit­teina ovat:

 • jokainen kehittää osaamistaan työuran aikana,
 • jokai­sella on mahdol­lisuus uudistaa osaamistaan ennakoi­vasti, jotta työssä kehit­ty­minen, työllis­ty­minen uusiin tehtäviin ja uralla etene­minen olisi mahdollista,
 • osallis­tu­misen tasa-arvo lisääntyy,
 • kaikilla on työllis­ty­misen ja merki­tyk­sel­lisen elämän edellyt­tämät tiedot, taidot ja osaaminen, 
 • osaamistaso nousee,
 • työlli­syy­saste nousee,
 • korkea­kou­lu­tut­kinnon suorit­ta­neiden 25–64-vuotiaiden määrä ja osuus kasvaa ja perus­asteen jälkeistä tutkintoa vailla olevien 25–64-vuotiaiden määrä ja osuus vähenee,
 • osaaminen uudistaa työelämää ja työelämä osaamista, 
 • osaava työvoima tukee kestävää kasvua, innovaa­tioita, kilpai­lu­kykyä ja sitä kautta hyvinvointia,
 • työnan­ta­jilla on osaavaa työvoimaa, 
 • työyh­teisöt tukevat uuden oppimista.

Jatkuvan oppimisen ja työlli­syyden palve­lu­keskus perus­tettiin loppu­vuonna 2021 osana jatkuvan oppimisen uudistusta.

Mikä on JOTPA?

Jatkuvan oppimisen ja työlli­syyden palve­lu­keskus (JOTPA) edistää työikäisten osaamisen kehit­tä­mistä ja osaavan työvoiman saata­vuutta. Palve­lu­kes­kuksen toimintaa ohjaavat yhdessä opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö sekä työ- ja elinkei­no­mi­nis­teriö, mutta se toimii itsenäisenä viran­omaisena. Toiminta JOTPA:ssa on käynnis­tynyt vuoden 2021 lopulla ja yhteensä palve­lu­kes­kuk­sessa tulee työsken­te­lemään noin 15 henkilöä.

Jatkuvan oppimisen ja työlli­syyden palve­lu­kes­kuksen tehtäviä ovat:

 • osaamis- ja työvoi­ma­tarpeen ennakoin­ti­tiedon analy­sointi ja tulkinta,
 • erityi­sesti työssä oleville ja työvoiman ulkopuo­lella oleville suunnatun ja muuta julki­sesti tuettua koulu­tus­tar­jontaa täyden­tävän koulu­tuksen ja muiden osaamis­pal­ve­luiden rahoittaminen,
 • tieto-, neuvonta- ja ohjaus­pal­ve­luiden kehit­tä­minen ja koordinointi,
 • alueel­listen ja muiden yhteis­työ­ver­kos­tojen tuki ja vaikut­ta­vuuden edistäminen,
 • jatkuvan oppimisen digitaa­lisen palve­lu­ko­ko­nai­suuden kehit­tä­miseen osallistuminen. 

JOTPA:n rahoi­tushaut työikäisten koulutukseen

Yksi jatkuvan oppimisen ja työlli­syyden palve­lu­kes­kuksen pääteh­tä­vistä on rahoittaa työikäi­sille suunnattuja koulu­tuksia. Rahoi­tus­muotoja ovat valtio­na­vus­tukset sekä hankinnat (esim. suuret kilpai­lu­tukset, pienet ja piste­mäiset hankinnat sekä kokeilut). Vuonna 2022 JOTPA rahoittaa koulu­tukseen, osaamis­pal­ve­luihin, kohde­ryhmien tavoit­ta­miseen, koulu­tuksen aikaisiin tukitoimiin, ennakointiin ja osaamis­kar­toi­tuksiin sekä kehit­tä­miseen ja kokei­luihin yhteensä 42,8 M€. Lisäksi elpymis- ja palau­tu­mis­suun­ni­telman rahoi­tusta on käytet­tä­vissä 18,55 M€.

JOTPA:n valtio­na­vus­tuksia voivat hakea korkea­koulut, ammatil­lisen koulu­tuksen järjes­täjät ja vapaan sivis­tystyön toimijat. Hankin­toihin ja kilpai­lu­tuksiin voivat osallistua mm. ammat­ti­kor­kea­koulut ja yliopistot sekä mitkä tahansa yksityi­soi­keu­del­liset yhteisöt, mukaan lukien kuntien ja kuntayh­tymien omistamat tytäryhtiöt.

Palve­lu­kes­kuksen ensim­mäinen rahoi­tushaku toteu­tettiin keväällä 2022. 

Kevään 2022 valtio­na­vus­tusten painopisteet olivat:

 1. korona­pan­demian lyhyt- ja pitkä­ai­kais­vai­ku­tusten hoito (erityi­sesti majoitus-, ravit­semis- ja matkai­luala sekä kulttuuri- ja tapahtuma-ala),
 2. täyden­tävät ja pätevöit­tävät opinnot sosiaali- ja tervey­den­huol­lossa sekä varhaiskasvatuksessa,
 3. digita­li­saation ja vihreän siirtymän edistäminen.

Kevään 2022 rahoi­tus­hakuun Kareliasta jätettiin kolme hakemusta yhteis­työ­kor­kea­kou­lujen kanssa. Kesäkuun lopussa saimme tiedon, että hakemuk­sis­tamme yksi sai myönteisen rahoi­tuksen ja syksyllä pääsemme käynnis­tämään Tiedolla johta­misen osaaja­kou­lu­tuk­sella tuotta­vuutta työelämään (TIEJOT) -hanketta yhdessä Lapin ammat­ti­kor­kea­koulun ja Kaakkois-Suomen ammat­ti­kor­kea­koulun kanssa.

Seuraava JOTPA:n avustushaku on nyt syksyllä. Syksyn osalta rahoi­tuksen kohden­tu­misen painopisteet vielä tarken­tuvat, mutta alustavat hakuteemat ovat seuraavat:

 • kone- ja metal­liala (osaavan työvoiman saatavuushaasteet),
 • ylitar­jonta-alat (muun muassa toimisto-, talous-, käsityö- ja graafiset alat),
 • Ukrainan tilanteen vaiku­tukset (Suomen sisämark­kinat ja Ukrai­nasta saapuvat pakolaiset).

Syksyn avustushaun osalta olemme jo ennakoiden lähteneet työstämään Karelian hanke­ai­hioita. Syksyn rahoi­tushaut avautuvat syys-lokakuun aikana.

JOTPA rahoittaa koulu­tuksia, joilla edistetään osaavan työvoiman saata­vuutta sekä kehitetään alueen elinkeinoja. JOTPA voi rahoittaa esimer­kiksi koulu­tuksia, jotka tukevat työnte­kijän ja työnan­tajan kykyä vastata työelämän muuttuviin tai uusiin osaamis­tar­peisiin. Rahoi­tus­ha­kujen teemat perus­tuvat tuoreeseen ennakoin­ti­tietoon sekä osaamis­kat­veisiin. JOTPA rahoittaa koulu­tusta, joka täydentää muuta julkisin varoin tuettua koulu­tusta. Rahoi­tuksen kautta haetaan innova­tii­visia ja nykyistä palve­lu­jär­jes­telmää uudis­tavia kokonai­suuksia. Pääsään­töi­sesti palve­lu­kes­kuksen rahoit­tamat koulu­tukset ovat lyhyitä ja kohden­netaan työssä oleville. Erityisenä tavoit­teena on aktivoida jatkuvan oppimisen palveluja vähän käyttäviä ryhmiä ja saada osaamisen kehit­tä­minen luonte­vaksi osaksi jokaisen työuraa ja elämää. Palve­lu­keskus ei rahoita koulutus- ja osaamis­pal­ve­luita työttö­mille. Koulu­tukset tulee pystyä mahdol­li­simman suurilta osin suorit­tamaan työn ohessa, jolloin digitaa­liset toteu­tukset ja etäosal­lis­tu­minen ovat hyvinkin sovel­tuvia.  Palve­lu­keskus rahoittaa myös koulu­tukseen hakeu­tu­mista ja osallis­tu­mista tukevaa toimintaa, jota ovat esimer­kiksi opiske­li­ja­rek­ry­toinnin kehit­tä­minen ja hakeva toiminta.

Karelia mukana jatkuvan oppimisen kehittämisessä

JOTPA ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus ovat yhteis­työssä koonneet maakun­tamme toimi­joita yhteen jatkuvan oppimisen teemassa. Alueel­lisen yhteistyön kautta on mm. kerätty tietoa toimi­joilta osaamis­kat­veista rahoi­tus­ha­kujen pohja­tie­doksi. JOTPA toivoo alueel­li­silta toimi­joilta myös ennakoin­ti­tietoa osaamis­tar­peista sekä palve­lujen pullon­kau­loista. Tulevai­suu­dessa JOTPA:n tavoit­teena on tuottaa yhteinen valta­kun­nal­linen alusta osaamis­tar­peiden ennakoin­ti­tie­dolle. Palve­lu­keskus haluaa myös nostaa esille näkemyksiä toimi­vista käytän­nöistä ja jakaa valta­kun­nal­li­sesti hyviä käytänteitä. 

JOTPA:n yhtenä tavoit­teena on selkeyttää tieto-, neuvonta- ja ohjaus­pal­ve­lujen (TNO) rooli­tuksia. Alueel­linen työskentely TNO-palve­lujen rooli­tuksien selkeyt­tä­mi­seksi käynnistyy Pohjois-Karja­lassa syksyllä 2022. JOTPA organisoi tänä syksynä myös valta­kun­nal­lista Osaaminen näkyviin -viikkoa, jota vietetään 5.9.-11.9.2022. Karelia on mukana yhtenä teema­viikon toimi­joista.  Jatkuvan oppimisen merkitys ja tarve on kasvanut ja kasvaa edelleen nopeasti muuttu­vassa maail­massa. Karelia on aktii­vinen sekä innova­tii­vinen toimija ja kumppani jatkuvan oppimisen ja työlli­syyden palve­lu­kes­kuksen suuntaan. Karelia toimii myös aktii­vi­sesti erilai­sissa jatkuvan oppimisen verkos­toissa alueel­li­sesti ja valtakunnallisesti.


Kirjoittaja:

Pälvi Malinen, jatkuvan oppimisen päällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Lähteet ja lisätietoa:

ELY-keskus. Jatkuva oppiminen. https://www.ely-keskus.fi/jatkuva-oppiminen

Jatkuvan oppimisen ja työlli­syyden palve­lu­keskus. https://jotpa.fi/

Laki Jatkuvan oppimisen ja työlli­syyden palve­lu­kes­kuk­sesta. 682/2021. https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210682

Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö. Jatkuva oppiminen. https://okm.fi/jatkuva-oppiminen

Valtio­va­rain­mi­nis­teriö. Suomen kestävän kasvun ohjelma – vauhtia uudis­tuksiin ja inves­toin­teihin. https://vm.fi/kestava-kasvu

Artik­ke­likuva Bram Naus / Unsplash