Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelian monimuo­to­kou­lu­tukset kiinnos­tivat syksyn yhteishaussa

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun haki yhteensä 958 hakijaa 14. syyskuuta päätty­neessä korkea­kou­lujen syksyn yhteis­haussa. Karelian hakutu­losten kärkeen nousivat selkeästi monimuo­to­kou­lu­tukset. Näissä opetus on usein sekä lähio­pe­tusta että verkko-opiskelua. Karelian valitsi ensisi­jai­seksi hakukoh­teekseen 367 hakijaa. Aloitus­paikkoja syksyn haussa on 190.

Karelian yksit­täi­sistä koulu­tuk­sista vetovoi­mai­simpia olivat jälleen fysio­te­ra­peutti- ja sosio­no­mi­kou­lu­tukset. Hakijoista noin kolmasosa oli Pohjois-Karja­lasta, minkä jälkeen eniten hakijoita oli Uudel­ta­maalta, Pohjois-Savosta ja Pirkanmaalta.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa oli syksyn haussa seitsemän päivä- tai monimuoto-opintoina toteu­tet­tavaa sosiaali- ja tervey­salan koulu­tusta: fysio­te­ra­peutti-, geronomi-, sairaan­hoitaja-, tervey­den­hoitaja ja sosio­no­mi­kou­lu­tukset. Syksyn yhteis­haussa on käytössä sähköinen AMK-valin­takoe, joka toteu­tetaan marraskuun alussa. Lisätietoa AMK-valin­ta­ko­keesta löytyy osoit­teesta www.ammattikorkeakouluun.fi.

Opiske­li­ja­va­lin­tojen tulokset julkaistaan viimeistään 25.11.2022. Opinnot alkavat tammi­kuussa 2023.