Categories
Uutiset

Suomelle mittava EU-rahoitus muovien kierto­ta­louden edistämiseksi

Suomessa käynnistyy laaja yhteis­työ­hanke muovien kierto­ta­louden edistä­mi­seksi. Ympäris­tö­mi­nis­teriön ja Suomen ympäris­tö­kes­kuksen (SYKE) luotsaama PlastLIFE SIP -hanke kuuluu EU:n LIFE-ohjelmaan ja sen kokonais­bud­jetti on noin 20 miljoonaa euroa. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on mukana hankkeessa koko sen toiminta-ajan ja Karelian toiminta keskittyy maata­louden ja raken­nus­teol­li­suuden jätemuovien järkevään käyttöön.

Hankkeen kokonais­ta­voite on kestävä muovien kierto­talous Suomessa vuoteen 2035 mennessä. Seitsen­vuo­tinen hanke käynnistyy tammi­kuussa 2023 ja jatkuu vuoden 2029 loppuun saakka (hankkeen viral­linen tiedote löytyy osoit­teesta: https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Suomelle_mittava_EUrahoitus_muovien_kier(63825).

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulla on hankkeessa neljä toimin­ta­pa­kettia, joissa tutkitaan maata­louden ja raken­nus­teol­li­suuden jätemuovien tehok­kaampaa kerää­mistä ja jalos­tusta, uusien muovi­tuot­teiden valmis­tusta sekä jätemuovien nykyisten ympäris­tö­vai­ku­tusten määrää ja laatua. Hankkeen tulok­sista tullaan julkai­semaan raportteja, mutta tuloksia tullaan käyttämään myös Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun insinöö­rio­pis­ke­li­joiden koulu­tuk­sessa sekä jätemuovien parissa toimien ammat­ti­laisten kanssa tehtä­vissä yhteis­työ­ti­lai­suuk­sissa. Karelian toiminta sisältyy laajempaan työpa­kettiin, jossa keski­tytään jätemuovien kierto­ta­louteen ja jätemuovien jalos­tuksen uusiin toimintamalleihin.

Konsor­tiossa ovat mukana SYKEn ja ympäris­tö­mi­nis­teriön lisäksi Aalto-yliopisto, Helsingin kaupunki, Jyväs­kylän yliopisto, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Kulje­tus­liike Vaahte­rinen Oy, LAB-ammat­ti­kor­kea­koulu, Lapin yliopisto, Luonnon­va­ra­keskus (Luke), LUT-yliopisto, Muovipoli Oy, Oy Orthex Finland Ab, Pidä Saaristo Siistinä ry, Plastone Oy, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry sekä Turun yliopiston Brahea-keskus.