Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Tulok­sel­linen verkos­toi­tu­minen vaatii suunni­tel­mal­li­suutta – Näin varmistat verkos­toi­tu­misen hyödyt

Vuoden 2023 alussa päättyvän Hyvin­voin­tialan kumppa­nuuk­silla vaikut­taviin palve­luihin -hankkeen yhtenä keskeisenä toimintona on ollut verkos­toi­tu­minen hyvin­voin­tialan toimi­joiden, kuten yritysten ja järjes­töjen välillä. Hanke­suun­ni­telman mukaan kirjai­mel­li­sesti ”Lisätä moninaisia ja pysyvä­luon­teisia kumppa­nuuksia ja verkostoja/arvoverkkoja”.

Verkos­toi­tu­misen avulla on haluttu kannustaa pienten maakun­nal­listen toimi­joiden pärjää­mistä toimia­lalla asiakas­läh­töisiä palve­luita kehit­tä­mällä ja digitaa­li­suutta hyödyntäen. Myös kehit­tä­misen innoi­tusta on haettu yhdessä tekemi­sestä keski­näisen kilpailun sijaan.

Hankkeen aikana on pureu­duttu myös verkos­toi­tu­misen teoriaan aiheesta väitös­kir­jansa tehneen Jari Kattaisen johdolla. Verkos­toi­tu­misen tärkey­destä puhutaan, mutta mielikuva siitä häilyy monen mielissä hämyisten cocktail-kutsujen tai saunaillan muodossa. Verkos­toi­tu­minen voi kuitenkin olla myös tavoit­teel­lista ja päämää­rä­tie­toista toimintaa: kumppanin hakua tositar­koi­tuk­sella. Seuraa­vassa Jari Kattainen esittelee verkos­toi­tu­misen kolme askelta.

1. Itsensä johta­minen ja oman osaamisen tunnistaminen

Nopeasti muuttu­vassa maail­massa yrityksen ympärillä ei ole koskaan häiriö­töntä ja vakaata toimin­taym­pä­ristöä. Yritykset tarvit­sevat verkostoja, jotka ovat hyvä keino yhdistää voima­varoja ja luoda yhdessä jotain uutta yrityksen käyttöön. Yrityksen on hyvä lähteä seuraa­vasti liikkeelle:

Ensin on etsittävä oikeat yritykset tai henkilöt, joilla on sellaista osaamista tai muita resursseja, joita tarvitset omassa toimin­nassasi. Yrityksen on varmis­tettava jo varhai­sessa vaiheessa osallis­tuvien henki­löiden riittävä asema omissa yrityk­sessä tehdä päätöksiä. Yhteis­työ­kump­panin valinnan yhtey­dessä on hyvä tarkistaa, että molem­milla on yhteinen ymmärrys ja intressi laatia yhteistyön tavoitteet, jotta päästään nopeasti käytännön toimintaan. (Kattainen 2016.)

Oman yrityksen liitty­minen verkostoon voidaan nähdä kolmena askeleena. Jokai­sessa osiossa on tärkeää, että organi­saatio varmistaa itsensä johta­misen kaikissa tilan­teissa. (Kattainen 2016.)

Kuvio jossa esitelty verkostoon liittymisen kolme askelta: Oman organisaation johtaminen, itsensä johtaminen ja itsensä johtaminen verkostossa
Verkostoon liitty­misen kolme askelta (Kattainen 2016).

2. Itsensä johta­minen verkostoon

Yrityk­sessä on tärkeää ymmärtää verkos­toi­tu­misen talou­del­liset ja toimin­nal­liset vaiku­tukset. On tärkeää tiedostaa, millaiseen verkos­to­ko­ko­nai­suuteen yritys on liitty­mässä, ja on varattava riittävät resurssit toimintaa varten. Henki­löstön on tiedettävä mitä ollaan tekemässä ja mitä pitää saada aikai­seksi.  Henki­lös­tölle on viestittävä riittävän usein toimin­nasta ja sen vaiheista sekä näytettävä avoimesti, että johto on aidosti sitou­tunut toimintaan. Oman yrityksen asiat on oltava kunnossa, jotta voidaan siirtyä itsensä johta­miseen verkostoon. (Kattainen 2016.)

Siirty­minen verkostoon on tehtävä näkyväksi koko henki­lös­tölle. Samoin on päätettävä, millai­sella johta­mi­sella siirty­minen toteu­tetaan. Yrityk­sessä pitää olla henkilö, joka vie asioita eteenpäin johdon­mu­kai­sesti. Henkilön tehtävä on estää johta­juuden puute, joka aiheuttaa tilanteen, jossa ”pitäisi tehdä” asenne valtaa tilaa ja ihmiset turhau­tuvat aiheuttaen toiminnan pysäh­ty­misen. (Kattainen 2016.)

3. Itsensä johta­minen verkos­tossa ja vaikut­ta­minen verkoston suhteissa

Ensim­mäi­seksi, kiinnitä huomio verkoston kokoon kutsu­miseen. Toiseksi, määrittele kuinka moneen verkostoon voit liittyä. Kolman­neksi, pidä kokoa ajan mielessä asiakas­läh­töinen toiminta. Verkoston muotou­tu­mis­pro­ses­sissa on välttä­mä­töntä toiminnan ”liikkeellä pito”. Tarvit­taessa voidaan proses­sissa palata taaksepäin ja sitten jatkaa eteenpäin toisella tavalla. (Kattainen 2016.)

Verkos­to­toi­min­nassa on tärkeää tiedostaa missä vaiheessa verkoston toimintaa ollaan. Osapuolten on myös tunnis­tettava, millainen rakenne verkos­tolle muodostuu ja miten verkos­tossa voi vaikuttaa toisiin osapuoliin. Toimi­joiden on integroitava erilaiset näkemykset ja vahvis­tettava sisäisiä tekijöitä pyrki­mällä tasaver­taiseen toimintaan uhkaa­matta kenenkään autonomiaa. Verkos­tolla tulee olla toimin­nalle selkeä agenda ja seuranta, jotta osapuolet sitou­tuvat toimintaan. On kuitenkin tärkeää, että on taho, joka sitouttaa muita toimimaan aktii­vi­sesti verkos­tossa. (Kattainen 2016.)

Yhteistyön raken­ta­misen aikana saattaa tulla vastoin­käy­misiä. Yksit­täisen konfliktin tai epäon­nis­tu­misen ei kannata kuitenkaan antaa päättää yhteis­työtä. Tällöin on kiinni­tettävä erityinen huomio yhteistyön hallintaan ja johta­miseen liittyviin asioihin. Johta­misen on oltava johdon­mu­kaista ja asioita eteenpäin vievää toimintaa. Yrityk­sessä on ymmär­rettävä yhteistyön monimuo­toisuus ja huomioitava seuraavia asioita. (Kattainen 2016.)

Verkos­to­yh­teistyön aloit­ta­minen synnyttää johta­mis­tarpeen, jotta asiat saadaan tapah­tumaan saman­suun­tai­sesti. Verkos­to­yh­teistyön osapuolien on tunnis­tettava johta­misen tarve ja tärkeys. Kyse on suhteiden johta­mi­sesta, joka ei synny itsestään. Itsensä johta­misen avulla yritys voi ohjata resurs­sejaan verkos­toi­tu­mis­pro­sessin käyttöön. Itsensä johta­misen on toimittava koko prosessin ajan.

Saman­ai­kai­sesti osapuolten on koko ajan muistettava vasta­vuo­roinen vaikut­ta­minen. Ilman vasta­vuo­roista vaikut­ta­mista ei synny käytännön toimintaa. Osapuolien on myös sovittava rooleista. Verkos­to­tason rooleissa turvataan verkoston toimin­takyky. Tehtä­vä­tason rooleissa osapuolet raken­tavat käytännön toimintaa. Yhteistyön osapuolien on varmis­tettava, että jokin taho johtaa oikeilla toimilla näissä rooleissa, ja organi­saa­tioiden on hyväk­syttävä nämä roolit. (Kattainen 2016.)


Kirjoit­tajat:

Jari Kattainen, KTT, verkos­to­joh­ta­misen asiantuntija

Anssi Kekkonen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Kattainen, Jari. 2016. Heterark­kisen verkos­to­yh­teistyön johta­mis­tarpeet verkoston muotou­tu­mis­vai­heessa. Väitös­kirja. Lappeen­ranta University of Technology. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-003-8

Artik­ke­likuva: Pixabay