Alkuun avoimen opinnoissa

Alta löydät ohjeita Karelia­tun­nusten käyttöön­ottoon, monivai­heiseen toden­ta­miseen, Moodleen kirjau­tu­miseen sekä opinto­suo­ri­tusotteen hankkimiseen.

Lisäapua voit löytää usein kysytyistä kysymyk­sistä.

Ilmoit­tau­tu­minen

Ilmoit­taudu jokai­selle opinto­jak­solle erikseen https://karelia.fi/opintotarjonta/ sivulla olevista koulu­tusten linkeistä. Opinto­maksut  maksetaan ilmoit­tau­tu­misen yhteydessä. 

Ilmoit­tau­tu­misen jälkeen saat sähkö­pos­tiisi automaat­tisen viestin: ”Meerkado ilmoit­tau­tu­misen hyväk­sy­minen”. Jos et näe viestiä, tarkista myös roska­posti. Tämä viesti vahvistaa ilmoit­tau­tu­misesi, mutta varsi­naisen opintojen alkuun ja käyttä­jä­tun­nuksiin liittyvän viestin saat viimeistään opintojen aloitus­päivänä. Nonstop-opintojen aloitusinfot lähetetään kerran viikossa. Meerkadon ilmoit­tau­tu­mis­numero ei siis ole opiskelijatunnuksesi.

Jos ilmoit­tau­tu­minen sinua kiinnos­ta­valle opinto­jak­solle on päättynyt, ota yhteyttä avoinamk@karelia.fi

Ilmoit­tau­tu­misen jälkeen, ennen opintojen alkua

Ennen opintojen alkua saat opinto­kirjeen ilmoit­ta­maasi sähkö­postiin. Viestissä on vahvistus opintojen alkami­sesta sekä tietoa Karelia­tun­nukseen ja verkko­ym­pä­ristöön liittyen. Lue sähkö­pos­ti­viesti ja sen liite huolella.

Apua löydät myös usein kysytyistä kysymyk­sistä sekä Avoimen AMK:n ohjauksen sivulta.

Tee nämä opinto­kirjeen saatuasi, ennen opintojen alkua:

 1. Ota käyttöösi Kareliatunnus

Käyttä­jä­tun­nuk­sella voit kirjautua verkko-oppimi­sym­pä­ristö Moodleen, opiske­li­ja­por­taali Pakkiin ja opiske­li­ja­hal­linto-järjes­telmä Peppiin.

Ota Karelia­tunnus käyttöön osoit­teessa https://id.karelia.fi. Tarvitset tätä varten verkko­pank­ki­tun­nukset tai mobii­li­var­menteen. Jos sinulla ei ole näitä, ota yhteys helpdesk@karelia.fi tai p. 013 260 6116

2. Monivai­heinen todentaminen

Karelia­tun­nuksen käyttöönoton jälkeen, ennen sähkö­postin tai Office 365 -palve­lujen käyttöön­ottoa, sinun on otettava käyttöön monivai­heinen todennus (multi­factor authen­tication, MFA). Kirjau­tu­minen pelkällä Karelia­tun­nuk­sella ja salasa­nalla ei riitä, vaan niiden lisäksi tarvitaan vahvistus tunnuksiin liite­tystä puhelimesta.

Monivai­heiseen toden­ta­miseen käytetään joko sovel­lusta, varmis­tus­koodia (teksti­viesti) tai varmis­tus­soittoa puhelimeen. Tarkemmat ohjeet: Monivai­heisen toden­nuksen käyttöönotto video-ohje sekä PDF-ohje

Suosit­te­lemme puhelimeen ladat­tavan sovel­luksen käyttöä (Microsoft Authenticator).

Monivai­heista toden­nusta ei tarvitse tehdä joka kerta sovel­luksia käynnis­tet­täessä, vaan todennus on voimassa esim. omalla tieto­ko­neella, kunnes varmennus vanhenee.

3. Kurssiavain oppimi­sym­pä­ristöön

Saat opetta­jalta kurssia­vaimen, jolla pääset kirjau­tumaan opinto­jakson oppimi­sym­pä­ristöön Moodlessa.
Hyödynnä Moodle-oppimi­sym­pä­ristön opiske­lijan ohjetta

 • Ensim­mäinen kirjau­tu­minen opinto­jak­solle Moodle-oppimisympäristössä
  • A) Jos olet saanut opetta­jalta suoran linkin oppimi­sym­pä­ristöön, valitse se. 
   • Valitse Log in (kirjaudu) –> Haka-kirjautuminen
   • Valitse alasve­to­va­li­kosta Karelia-ammattikorkeakoulu
   • Kirjaudu omilla Karelia­tun­nuk­sillasi (ilman @edu.karelia.fi -päätettä)
   • Pääset suoraan opintojaksolle.
   • Kirjoita opetta­jalta saamasi kurssiavain kurssia­vain­kenttään ja paina paini­ketta ”lisää minut kurssialueelle 
  • B) Jos et ole saanut opetta­jalta suoraa linkkiä oppimi­sym­pä­ristöön, kirjaudu Moodleen osoit­teessa https://moodle.karelia.fi/
   • Valitse Log in (kirjaudu) –> Haka-kirjautuminen
   • Valitse alasve­to­va­li­kosta Karelia-ammattikorkeakolu
   • Kirjaudu omilla Karelia­tun­nuk­sillasi (ilman @edu.karelia.fi -päätettä)
   • Kirjoita ”etsi kursseja kenttään” opinto­jakson nimi, valitse vaihtoeh­doista oikea.
   • Kirjoita opetta­jalta saamasi kurssiavain kurssia­vain­kenttään ja paina paini­ketta ”lisää minut kurssialueelle”.

4. Voit halutessasi ladata Microsoft Office 365 ProPlus -paketin opiskelukäyttöön

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun avoimen amk:n opiske­lijana voit halutessasi ladata veloi­tuk­setta Microsoft Office 365 ProPlus -paketin omalle kotiko­neellesi. Lisenssi on voimassa opiske­lujesi ajan. Katso video-ohje Microsoft Office kotikoneelle

Opintojen aikana

Opintojen aikana tiedot­ta­minen tapahtuu Karelian opiske­li­ja­säh­kö­pos­tissasi https://posti.karelia.fi

Kun kirjaudut opiske­li­ja­säh­kö­postiin anna käyttä­jä­tunnus muodossa käyttäjätunnuksesi@edu.karelia.fi (esim. 2098765@edu.karelia.fi).  Salasana on Karelia­tun­nuksesi salasana, jonka olet luonut käyttöönoton yhteydessä.

Opiske­luoikeus

Avoimen AMK:n opiske­luoikeus ja Karelia­tun­nukset ovat voimassa aina lukukauden kerrallaan.
Syyslu­ku­kausi on 1.8.-31.12 ja kevät­lu­ku­kausi 1.1-31.7.  Kesäopinnot sisäl­tyvät kevätlukukauteen.

Opintojen jälkeen

Opintojen arviointi

Opinto­jakson päätty­misen jälkeen opetta­jalla on neljä viikkoa aikaa arvioida opiske­li­joiden suori­tukset ja kirjata ne opiskelijarekisteriin.

Opinto­suo­ri­tusote

Kun opiske­luoi­keutesi on voimassa, voit tulostaa opinto­suo­ri­tusotteen Karelian ATOMI-palve­lusta. Opinto­suo­ri­tusote sisältää sähköisen allekir­joi­tuksen ja se on käytet­tä­vissä sellai­senaan. Todis­tuksen voi joko tallentaa ja/tai tulostaa.

 1. Kirjaudu Peppiin Karelia­tun­nuk­silla.
 2. Löydät Atomi-palvelun opiske­lijan työpöydän etusi­vulta tai työpöydän ylävalikosta.
 3. Valitse dokumentti, jonka haluat tulostaa sekä kieli, jolla dokumentin haluat.
 4. Dokumentti tulee Peppiin Atomin ”Dokumentit”-välilehdelle, josta voit ladata dokumentin.

Opiske­lijan ohje Atomin käyttöön

 • Opinto-oikeuden päätty­misen jälkeen voit myös tarkas­tella opinto­suo­ri­tuksia Oma Opintopolku palvelussa 
 • Tarvit­taessa voit pyytää opinto­suo­ri­tusotteen opiske­li­ja­pal­ve­luista opiskelijapalvelut@karelia.fi

Opinto­jakson palautekysely

Opinto­jakson päätyttyä saat palau­te­ky­selyn sähköpostiisi.