Categories
Alumnien kertomaa

Alumni Jarkko Peiponen

Opiske­luai­koina luodut verkostot edelleen hyödyksi työelämässä

Jarkko Peiponen

Puutek­niikan insinööri (AMK), 2010
Tradenomi (BBA), Inter­na­tional Business 2013

Joensuun Seudun Kehit­tä­mis­yhtiö JOSEK Oy, Hankinta-asiamies

alumni jarkko peiponen

Työsken­telen tällä hetkellä Joensuun Seudun Kehit­tä­mis­yhtiö JOSEK Oy:lla hankinta-asiamiehenä. Työteh­täväni liittyvät Joensuun seudun yritysten kehit­tä­miseen. Tavoit­teena on lisätä Pohjois-Karjalan yritysten osallis­tu­mista julkisiin hankin­toihin paikal­li­sesti, valta­kun­nal­li­sella tasolla sekä lähival­tioissa, eli Ruotsissa, Norjassa ja Barentsin alueella. Lisäksi hankkeeni tavoit­teena on lisätä tietoi­suutta innovaa­tioista julkiseen raken­ta­miseen liittyen. Työssäni tarvitsen esimer­kiksi markki­noinnin osaamista, projek­ti­joh­ta­misen työkaluja sekä neuvot­te­lu­taitoja, joihin kaikkiin sain erittäin hyvän pohja­tiedon Karelian Inter­na­tional Business -koulu­tuksen opinnoista. Lisäksi puutek­niikan koulu­tustani pääsen hyödyn­tämään päivittäin paitsi yrittä­jyy­so­pin­tojen osalta, myös puura­ken­ta­misiin kytkey­ty­vissä hankkeissa. 

Tekemäni valinnat harjoit­te­lu­paik­kojen ja opinnäy­te­töiden suhteen ovat vaikut­taneet luulta­vasti eniten nykyiseen työuraani. Olen saanut työsken­nellä mielen­kiin­toisten ja ajankoh­taisten aiheiden parissa, ja pääsyt työurallani hyödyn­tämään opiske­luaikana saatuja oppeja käytäntöön. Lisäksi jo opiske­luaikana luodut verkostot ovat päivittäin aktii­vi­sessa käytössä!

Lempi­muis­tojani opiske­lua­joilta ovat erityi­sesti kaikki ryhmätyöt, joita varsinkin Inter­na­tional Business -koulu­tuksen aikana tehtiin paljon, ja vieläpä monikult­tuu­ri­sessa ympäris­tössä. Myös ulkomaille sijoit­tuneet opinto­jaksot, sekä opiske­li­ja­vaihto ja työhar­joit­te­lu­jakso Itäval­lassa ovat jääneet mieleen yhtenä parhaim­mista muistoista opiske­lua­joilta. Tällaisia hetkiä on todella hankala myöhemmin elämässään hankkia!

Johta­miseen ja projek­ti­hal­lintaan sekä myyntiin ja markki­nointiin liitty­vistä opinto­jak­soista on ollut minulle erityi­sesti hyötyä työelä­mässä. Lähes kaikissa opinnoissa tärkeänä elementtinä olivat tiimityöt ja niinpä jo opiske­luaikana erilaiset ryhmässä toimi­misen roolit tulivat todella tutuiksi. BBA-tutkintoon liittyneen työhar­joit­telun kautta pääsin tutus­tumaan kansain­vä­liseen projek­ti­työs­ken­telyyn ja samasta teemasta kirjoitin myöhemmin myös opinnäy­te­työni. Harjoit­telun kautta auenneet verkostot ja osaaminen ovat tälläkin hetkellä hyvin tärkeitä työelämässä.

Toivon, että saan työsken­nellä mielen­kiin­toisten ja ajankoh­taisten aiheiden parissa myös tulevai­suu­dessa. Varmasti jossakin vaiheessa myös syvennän osaamistani YAMK-tutkinnolla!

Vinkkini tuleville opiske­li­joille on ehdot­to­masti se, että kannattaa ottaa kaikki hyöty irti kaikista niistä kansain­vä­lis­ty­misen mahdol­li­suuk­sista, joita Karelia tarjoaa. Kannattaa myös muistaa, että nykyiset opiske­li­ja­to­verit tulevat aikanaan myös olemaan työelä­mässä johto­teh­tä­vissä, joten laajat verkostot myös muiden koulu­tus­oh­jelmien ja oppilai­tosten opiske­li­joihin kannattaa muodostaa jo opiske­luaikana esimer­kiksi järjes­tö­toi­minnan kautta!