Categories
Alumnien kertomaa

Alumni Katri Palpatzis

Opiske­lu­mo­ti­vaa­tioksi riittää halu kehittyä ihmisenä

Katri Palpatzis

Kunto­hoitaja, 1992
Fysio­te­ra­peutti (AMK), 2006
Neuro­lo­gisen kuntou­tuksen erityis­kou­lutus, 2010
Ammatil­linen opetta­jan­kou­lutus, 2013 
Ikäosaa­minen (YAMK), 2017

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, projektipäällikkö

alumni katri palpatzis

Työsken­telen Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulla Green Care – Green Karelia hankkeessa, jonka pääto­teut­tajana toimii ProAgria Pohjois-Karjala. Työni­mik­keeni on projek­ti­pääl­likkö, ja toimin samalla projek­ti­asian­tun­tijana. Työteh­täväni ovat hyvin moninaisia, mikä pitää asiat mielen­kiin­toisina. Tyypil­lisen työpäiväni aikana saatan suunni­tella ja järjes­tellä hankkeen käytännön työpajoja, luoda julkaisuja ja tehdä markki­noin­ti­vies­tintää sekä verkos­toitua alan muiden toimi­joiden kanssa. Teen myös paljon opiske­li­jayh­teis­työtä esimer­kiksi opinnäy­te­töiden, kehit­tä­mis­teh­tävien ja työhar­joit­te­luiden tiimoilta. Lisäksi työhöni kuuluu hallin­nol­lisia tehtäviä.

Yksi työni parhaista puolista on ehdot­to­masti sen ihmis­lä­heisyys. Tapaan ja saan työsken­nellä hyvin erilaisten ihmisten kanssa, ja saan kohdata Green Care –yrittäjiä ja heidän asiak­kaitaan työssäni jatku­vasti. Opiske­li­joiden kanssa työskentely on erityisen antoisaa, sillä nuoret inspi­roivat hyvillä ideoillaan ja erilai­silla näkökulmillaan.

Koska työteh­tävät hankkeessa ovat niin moninaiset, vaaditaan työssä myös monen­laista osaamista. Opinnoista on luonnol­li­sesti ollut valta­vasti hyötyä, mutta olen nykyi­sessä työssäni päässyt sovel­tamaan myös läpi elämän opittuja asioita. Olen työsken­nellyt mieheni yrityk­sessä vienti­sih­teerinä, joten esimer­kiksi tarjous­pyyn­töjen tekeminen sujuu sen kokemuksen pohjalta. Työni vaatii minulta myös muun muassa asiak­kuus­osaa­mista, innovaatio-osaamista, tieto­tek­nisiä taitoja, sekä tiimi- ja yhteistyötaitoja.

Ikäosaa­misen opiske­lussa parasta oli moniam­ma­til­li­sessa ympäris­tössä työsken­te­le­minen. Toisilta oppiminen konkre­ti­soitui monien ryhmä­töiden aikana. Yksi opintojen kohokoh­dista oli järjes­tämäni viiden vuoro­kauden opinto­matka Kreikkaan. Kiitos kanssao­pis­ke­lijat, jotka innos­tuitte ideastani niin, että lähdimme yli kaksi­kym­men­hen­ki­sellä opiske­li­ja­jou­kolla matkaan yhdessä yliopettaja Lissu Suhosen kanssa.

Ikäosaa­misen koulu­tuk­sesta on ollut valta­vasti hyötyä hanke­työssä. Koko opintojen ajan tuntui, ettei yhtäkään käsiteltyä asiaa tai tehtävää tehty turhaan, sillä ne kaikki linkit­tyivät jollain tapaa opinnäy­tetyön tekemiseen. Se vauhditti opinnäy­te­työ­pro­sessia, kun tietyt työsken­te­ly­tavat olivat jo tuttuja. Nautin myös henki­lös­tö­re­surssien johta­misen opinto­jak­sosta sekä näkökulmia johta­miseen -luennoista. En näe itseäni johta­ja­tyyppinä, mutta itsensä johta­miseen jokaisen tulisi kiinnittää enemmän huomiota.

Tulevai­suuden haaveenani on työsken­nellä kansain­vä­li­sessä ympäris­tössä yhdessä kansain­vä­listen ammat­ti­laisten kanssa. Mieheni on kreik­ka­lainen ja hänen yrityk­sessään olen päässyt jo tutus­tumaan kansain­vä­liseen toimintaan.

Terveiseni opiskelua harkit­se­ville ja tuleville opiske­li­joille on, että opiskelu kannattaa! Opiske­lemaan ei tarvitse aina lähteä paremman tai isompi­palk­kaisen pestin toivossa, vaan halu kehittyä ihmisenä ja tahto kehittää itseään omassa työssään ja työta­voissaan riittää. Opiskelu auttaa myös pysymään virkeänä ja valppaana koko ajan uudis­tu­vissa järjes­tel­missä ja kehit­ty­vässä maail­massa. Ikäosaa­misen opiskelu antoi minulle paljon uusia ideoita, kehitti minua sekä oppijana että työnte­kijänä, ja monisti näkökul­miani monel­lakin tapaa. Omasta hyvin­voin­nistaan tulee kuitenkin pitää huolta. Tein itse kolmea työtä opiskel­lessani ylemmän ammat­ti­kor­kea­koulun tutkintoon, ja jälki­käteen ajateltuna se oli hyvin uuvut­tavaa. YAMK-opiskelu onnistuu kuitenkin mainiosti työn ohessa, kunhan muistaa myös levätä!

Tutustu Ikäosaa­misen koulutukseen >