Categories
Alumnien kertomaa

Alumni Marjo-Riikka Huppunen-Vänskä

Opinnäy­tetyön tekeminen oli opintojeni kohokohta

Marjo-Riikka Huppunen-Vänskä

Sairaan­hoitaja (AMK), 2002
Sosiaali- ja tervey­salan kehit­tä­misen ja johta­misen koulutus (YAMK), 2015

Siun sote, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveys­pal­ve­lujen kuntayhtymä, Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Työsken­telen nykyi­sellään kliinisen hoitotyön asian­tun­tijana Siun sotessa. Työhis­toriaa minulla on sairaan­hoi­tajan työstä, esimies­työstä sekä kehit­tämis- ja suunnit­te­lu­teh­tä­vistä tervey­den­huol­lossa. Kliinisen hoitotyön asian­tun­tijana teen työtä eri ammat­ti­ryhmien kanssa, monissa toimin­tayk­si­köissä. Työni on itsenäistä ja joustavaa. Tämän hetkiset työteh­täväni sisäl­tävät toiminnan kehit­tä­mistä ja käytän­töjen yhtenäis­tä­mistä samalla edistäen näyttöön perus­tuvaa hoito­työtä. Näiden lisäksi koulutan ja ohjaan hoito­hen­ki­lö­kuntaa. Työn ja työteh­tävien moninaisuus on se, mistä pidän eniten työssäni.

Työteh­tävät tukevat organi­saation strategian toteu­tu­mista. Tehtä­vissäni tarvitsen oman alueeni vahvaa osaamista, kehit­tä­mis­osaa­mista, hoitotyön palve­lu­jär­jes­telmän tunte­musta sekä osaamista soveltaa tutki­muk­sesta saatua tietoa käytän­nössä. Lisäksi aikai­sempi kokemus esimies­teh­tä­vistä ja YAMK-opinnot tukevat nykyisiä työtehtäviäni.

Opinnäy­te­työtä tehdessäni tein hypyn tunte­mat­tomaan. Opinnäy­tetyö kokonai­suutena oli mielen­kiin­toinen, haastava ja opettava prosessi. Siitä kaikkine eri vaiheineen jäivät myös parhaat muistot. YAMK-opintoja suorit­ta­villa opiske­li­joilla on takanaan jo työko­ke­musta, joten ryhmän vertaistuki, kokemusten jakaminen sekä tasaver­tainen vuoro­vai­kutus opettajien kanssa oli arvokasta pääomaa.

YAMK-opintojen työelä­mä­läh­töi­syy­destä on ollut erityi­sesti hyötyä. Koulu­tuk­sessa yhdis­tyvät tutkimus, kehit­tä­minen ja työelämä. Opinnot ovat kaikkiaan hyödyn­täneet minua työelä­mässä ja tukevat hyvin työteh­tä­viäni, joihin lukeu­tuvat muun muassa tutki­mus­pro­sessien hallinta sekä kyky arvioida ja soveltaa kriit­ti­sesti kansal­lista ja kansain­vä­listä tutki­mus­tietoa, strate­gioita ja ohjeita.

Tykkään työstäni, joka on itsessään päivittäin uuden oppimista. YAMK-opinnoissa sain oppimisen valmiudet kehittää jatku­vasti omaa osaamistani. Haluaisin jatkossa suorittaa sosiaa­li­puolen opintoja sekä työ- ja organi­saa­tiop­sy­ko­logiaa. Myös terveyden edistä­minen kiinnostaa minua.

Voin suosi­tella koulu­tusta, sillä sosiaali- ja tervey­salan kehit­tä­misen ja johta­misen koulu­tuk­sesta saa hyvät valmiudet esimies- ja asian­tun­ti­ja­teh­täviin. Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja opinnot voi suorittaa työn ohessa. Opintojen myötä joutuu haastamaan itsensä ja tekemään töitä, mutta opinto­ko­ko­nai­suudet, opetus sekä suori­tet­tavat oppimis­teh­tävät olivat monipuo­lisia ja palkitsevia.

Tutustu sosiaali- ja tervey­salan kehit­tä­misen ja johta­misen koulutukseen >