Categories
Alumnien kertomaa

Alumni Maija Tietäväinen

Oman tulevai­suuden avaimet käteen

Maija Tietä­väinen

Sairaan­hoitaja (AMK), 2002
Sosiaali- ja tervey­salan kehit­tä­minen ja johta­minen (YAMK), 2015

Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveys­pal­ve­lujen kuntayhtymä, Vs. osastonhoitaja

alumni maija tietavainen

Tällä hetkellä työsken­telen kirurgian polikli­ni­kalla vastaavana osaston­hoi­tajana. Nykyi­sessä työssäni pidän siitä, että työ tarjoaa haasteita ja mahdol­li­suuksia. Olen päässyt käyttämään ja hyödyn­tämään kaikkia niitä tietoja ja taitoja, jotka opinnoistani sain. Työpäiväni koostuvat monen­lai­sista mielen­kiin­toi­sista ja vaihte­le­vista tehtä­vistä. Yhtenä tärkeimpänä tehtä­vänäni on olla läsnä henki­lös­tölle ja hoitaa käytännön työn sujuvoit­ta­mi­seksi kaikkea mahdol­lista, sijais­jär­jes­te­lyistä hoitotarvikehankintoihin.

Koen, että työnan­tajani arvostaa koulu­tustani, ja minulle on tarjou­tunut monia mahdol­li­suuksia työnan­tajani puolesta ottaa haasteita vastaan. Työssäni tarvitsen laaja-alaista ymmär­rystä hoito­työstä sekä kykyä katsoa avoimin silmin tulevai­suuteen. Hoitotyön esimie­heltä kaivataan läsnäoloa ja näkökulman vaihta­misen taitoa.

Yksi parhaimpia muistoja YAMK-opinnoistani on Keniaan suuntau­tunut leikkaus­safari. En tiedä, olisinko Keniaan uskal­tau­tunut yksin ilman kolle­gaani Sari Lammin­saloa tai yliopettaja Arja-Irene Tiaisen kannus­tusta. Voin suosi­tella kansain­vä­listä vaihtoa jokai­selle sitä harkitsevalle.

Tulevai­suu­deltani toivon, että saan edelleen haastavia työteh­täviä ja mahdol­li­suuden käyttää osaamistani. Jo opiske­luiden aikana meidän suosi­teltiin verkos­toi­tuvan toisten opiske­li­joiden kanssa, ovathan kanssao­pis­ke­lijat kuitenkin tulevia kolle­goita kehit­tä­misen ja johta­misen työteh­tä­vissä. Vaikka se silloin tuntui kaukai­selta ajatuk­selta, niin nyt jo voin todeta, että näin se on. Kannattaa ehdot­to­masti hyödyntää opiske­luaikaa verkos­toi­tu­miseen, sillä koskaan ei voi tietää missä tehtä­vässä entisen opiske­lu­kol­le­gansa voi tavata.

YAMK-opinnot imaisivat mukaansa, kiitos innos­tavien opettajien. Opinnot vasta­sivat kokonai­suu­dessaan hyvin odotuk­siani. Erityisen mielen­kiin­toisia aihea­lueita opinto­jemme aikana olivat innova­tii­visen kehit­tä­misen opinto­jakso, mitä kaikkea tulevaisuus voikaan tuoda tullessaan ja osaammeko ennakoida tulevai­suuden haasteita.

Suosit­telen YAMK-opintoja lämpi­mästi; koulu­tuksen myötä saa oman tulevai­suu­tensa avaimet käsiinsä. Opiske­lusta saa juuri niin paljon kuin itse haluaa. Lopuksi haluan vielä mainostaa koulun ravin­tolan maan mainioita juusto­sarvia, joiden voimin opiskelut etenevät ongelmitta!