Categories
Alumnien kertomaa

Haaveena insinöö­rin­tut­kinto

Mervi Matilainen
Insinööri (YAMK), Uusiutuva energia, 2017

Apila Oy, toimitusjohtaja

Karelia Mervi Matilainen 26

Työsken­telen toimi­tus­joh­tajana Apila Group –nimisessä yrityk­sessä, joka tarjoaa ympäris­töalan tuote­ke­hi­tystä ja konsul­tointia. Minulla on tieteel­linen kemian alan tutkinto yliopis­tosta, mutta lapsesta saakka olen haaveillut olevani myös jonkin sortin insinööri. Halusin tutkinnon myös tekniikan puolelta ja tartuin tilai­suuteen, kun Kareliassa tarjoutui mahdol­lisuus opiskella insinöö­riksi monimuoto-opiskeluna.

Opintojen ansiosta osaamiseni karttui kestä­västä johta­mi­sesta sekä erilai­sista energian käyttöön ja tuotantoon liitty­vistä lasken­ta­mal­leista. Lisäksi pereh­dyimme hyvin biota­louden ja uusiu­tuvan energian toimi­ja­kenttään. Koen, että insinöörin tutkinto Karelian uusiu­tuvan energian koulu­tus­oh­jel­masta tuo lisä-arvoa ja varmuutta tehtäviin, joita työssäni hoidan. En halua itkeä telkkarin ääressä maailman murheita, vaan haluan konkreet­ti­sesti tehdä asioille jotain.

Karelian insinöö­reillä on työmaa­il­massa sellainen maine, että he ovat oikeasti niitä, jotka osaavat ja tietävät, mitä tekevät.

Hyötyä itselle ja työnantajalle

Opiskelu on itselleni vähän kuin harrastus – järjestän sille tilaa vapaa-ajastani. Osa opinnoista liittyi niin oleel­li­sesti omaan työhöni, että pystyin tekemään tehtäviä myös työajalla. Tästä syystä on tärkeää, että sekä työnantaja, että oma perhe seisovat opintojen takana. Se auttaa paljon opiskelun käytännön järjes­te­lyissä. Työnantaja pystyy hyödyn­tämään opiske­lijan uusinta tietoa ja työpa­nosta esimer­kiksi järjes­tä­mällä opinnäy­tetyön aiheen. Tein oman opinnäy­te­työni suoraan työnan­tajan meneillään olevaan hankkeeseen. Näin molemmat osapuolet hyötyivät opinnoistani.

Parasta opiske­lussa oli, että sen sai toteuttaa omassa aikatau­lussa ja muuttuviin elämä­ti­lan­teisiin löytyi joustoa. Pystyin pitämään opinnoista äitiys­loman takia vuoden tauon ja sain jatkoaikaa myös opinnäy­tetyön tekemiselle.

Koin, että opiskelu vähän vanhem­malla iällä on paljon helpompaa kuin nuorempana. Nyt tietää, mitä haluaa ja se motivoi aivan eri tavalla. Opiske­lu­ryh­mässä meillä kaikilla oli sama motivaatio opiskeluun ja saman­laiset haasteet työn ja opiskelun yhdis­tä­mi­sessä, mikä toimi ihmisiä yhdis­tävänä tekijänä.

Omasta mielestäni nykypäivänä pitäisi periaat­teessa olla valmis vaihtamaan uraa seitsemän vuoden välein. Enää ei ole olemassa työpaikkoja, joissa työura kestää teini-iästä eläkeikään asti. Jatkuva itsensä kehit­tä­minen pitäisi nähdä hyvänä asiana, joka pitää mielen virkeänä.

Lue lisää uusiu­tuvan energian koulutuksesta>>

Teksti ja kuvat: Johanna Kokkola