Categories
Alumnien kertomaa

Suvi Hassinen: Laaja-alaiset liike­ta­louden opinnot hyödyt­tävät toimi­tus­joh­tajan työssä

Suvi Hassinen
BBA, Inter­na­tional Business, 2015
Hassisen Veljekset Oy (HAVEL), CEO

suvi hassinen netti

Päävas­tuu­alueeni ovat markki­nointi ja kehit­tä­minen. Huolehdin kokonais­val­tai­sesti että niin markki­noin­nissa, tuotan­nossa kuin muillakin osa-alueilla asiat ovat reilassa ja kaikilla on edelly­tykset tehdä työtään. Minun vastuullani on seurata että kehitys­toimet etenevät, ja toimi­tus­joh­tajana tehtäväni on totta kai olla yrityksen eteenpäin viejä ja motivaattori.

Opinnoistani sain hyvän teoreet­tisen pohjan työlleni, mikä antoi hyvän lähtö­kohdan työurani ja ammat­ti­taitoni raken­ta­mi­selle. Koulu lisäsi taitoa ajatella asioita ja niiden vaiku­tuksia monelta näkökan­nalta, kuten talou­del­li­sesti, strate­gi­sesti sekä markki­noinnin näkökul­masta. Englannin kielellä opiskelu antoi myös erittäin vankan pohjan kielen käyttä­miseen sekä meiltä monelta suoma­lai­selta puuttuvaa rohkeutta puhua vierasta kieltä. Myös opintojen aikana tehdyt useat projektit ovat opettaneet tiimi­työs­ken­telyä, mikä on kaikessa kanssa­käy­mi­sessä ja johta­mi­sessa tärkeää.

Vaihto-opiskelu Saksassa oli hieno kokemus, sillä siinä pääsi tutus­tumaan toisen maan opiske­lu­tapaan sekä kulttuuriin muutenkin. Suosit­te­lenkin ehdot­to­masti lähtemään vaihto-opiskeluun tai harjoit­teluun ulkomaille.

Markki­noinnin ja strate­gisen puolen opinnot ovat itselle tulleet eniten käyttöön työelä­mässäni. Opintomme käsit­te­livät aika laaja-alaisesti liike­ta­louden eri puolia, mistä on hyötyä pieny­ri­tyksen toimi­tus­joh­tajana, jonka on hallittava yritys­toi­minnan osa-alueita kokonaisuudessaan.

Toivon, että pääsen syven­tämään niin koulun­pen­killä kuin työelä­mässä opittuja asioita. Pyrin jatku­vasti koulut­tau­tumaan lisää kurssi­muo­toi­sesti sekä mahdol­li­sesti myös ylemmän ammat­ti­kor­kea­koulun opintojen myötä. Lisäkou­lutus antaa mielestäni hyvää tukea käytännön kautta tulevalle ammatil­li­selle kasvulle.

Toivon, että tekemiseni vaikut­tavat positii­vi­sesti ihmisiin ympärilläni ja oma elämä­na­sen­teeni ja suhtau­tu­miseni asioihin innos­taisi muita. Tämä pätee niin lähim­mäisten innos­ta­miseen ja kannus­ta­miseen sivii­lie­lä­mässä, kuin työnte­ki­jöi­demme motivaation ja työhy­vin­voinnin edistä­miseen ja ylläpitoon.

Lue lisää Inter­na­tional Business -koulutuksesta.