Categories
Alumnien kertomaa

Alumni Suvi Toivola

Tietoinen verkos­tojen raken­ta­minen vie pitkälle


Tradenomi (BBA), Inter­na­tional Business, 2007

Puhdas Ilo Oy, Toimitusjohtaja

alumni suvi toivola2

Työsken­telen toimi­tus­joh­tajana perus­ta­massani yrityk­sessä Puhdas Ilo Oy:ssä. Helpo­tamme ihmisten arkea kodeissa ja työpai­koilla siivous- ja pesula­pal­ve­lui­demme kautta, tehden samalla asiak­kai­demme elämästä hitusen parempaa. Puhtaus on mieles­tämme tärkeintä ihmisen hyvinvoinnille.

Yrittäjänä olen tarvinnut työar­jessani monipuo­lista osaamista, pitkää pinnaa ja toimivia verkostoja. Puhdas Ilo on kasvanut melkoista haipakkaa ja roolini sitä mukaa vuosien varrella muuttunut. Aloitin työni yksin, mutta nyt Puhdas Ilo työllistää yhteensä 33 henkilöä. Olen saanut rinnalleni rautaista asian­tun­te­musta yhtiö­kump­panini Eeva-Leena Lappa­laisen mukana. Työelämän haasteiden ja myös mahdol­li­suuksien jakaminen rikas­tuttaa elämää. Minun päävas­tuullani tänä päivänä on yrityksen myynti, markki­nointi sekä talous. Omassa yrityk­sessä hienointa on se, että pääsee toteut­tamaan itseään parhaalla mahdol­li­sella tavalla ja mikään ei ole mahdotonta!

Inter­na­tional Business –koulu­tuk­sesta on ollut valta­vasti hyötyä työuraani ajatellen. Se on antanut hyvän pohjan kaikille työteh­tä­villeni, joita olen elämäni aikana päässyt tekemään. Koulutus antoi kokonai­suu­dessaan paljon yrittä­jyyttä ajatellen, ja esimer­kiksi talouteen, myyntiin, markki­nointiin ja ihmisten väliseen vuoro­vai­ku­tukseen liittyvät opit ovat kantaneet pitkälle. Oppiminen on pitkä prosessi ja uskon, että oppi menee loppu­pe­leissä perille vasta kun on käytän­nössä asioita päässyt toteut­tamaan. Itselleni koulutus on jättänyt mieleen siemeniä, jotka ovat alkaneet itää ja kasvaa siinä vaiheessa, kun on itse päässyt tosie­lä­mässä asioiden kanssa painimaan.

Kansain­vä­lisyys ja Venäjä-orien­toi­tu­neisuus olivat omasta mielestäni parasta Inter­na­tional Business -opinnoissani. Itse suoritin työhar­joit­teluni Irlan­nissa ja Karjalan tasaval­lassa Venäjällä. Pietarin Talvi­koulu kuuluu myös ehdot­to­masti opiske­lu­muis­tojeni top-kolmoseen. Myös käytän­nön­lä­heisyys näkyi vahvasti koulu­tuk­ses­samme – yrityk­sille tehdyt projektit olivat ehdot­to­masti mielek­käimpiä. Lisäksi vierai­levat luennoit­sijat toivat osaltaan opiskeluun uutta virtaa.

Toivon kasvavani yritykseni mukana. Tavoit­teenani yrittä­jäksi lähtiessä oli tulla hyväksi, selkä­ran­kai­seksi johta­jaksi. Johtajana kasva­minen on elini­käinen projekti, jossa haluan kehittyä ja tulla aina paremmaksi.

Terveiseni Kareliasta ja Inter­na­tional Business –koulu­tuk­sesta kiinnos­tu­neille on se, että koulu­tuk­sesta saa hyvän pohjan, mihin ikinä sitten työelä­mässä suuntaakin. Suosit­telen raken­tamaan tietoi­sesti verkostoja, sillä jokai­sella kohtaa­mi­sella on loppu­pe­leissä merki­tyk­sensä. Mitä enemmän ja paremmin tuntee ihmisiä, sitä helpompaa elämästä tulee. Kukaan ei pärjää yksin. Kannattaa myös asettaa itselleen tavoit­teita ja kirjata ne tavoitteet ylös.

Asenne ratkaisee: toiselle tuuli on mahdol­lisuus, se tekijä, joka heittää veneen ulapalle, kun taas toiselle se on uhka, joka heittää veneen karille.