Categories

Fysio­te­ra­peutti (AMK)

Päivä­to­teutus

  • Opiske­lu­paikkoja 25
  • Tutkinnon laajuus 210 opintopistettä
  • Kesto 3,5 lukuvuotta
  • Tutkin­to­nimike: Fysio­te­ra­peutti (AMK)
  • Koulu­tus­paikkana Tikka­rinne-kampus
  • Opetus tapahtuu pääsään­töi­sesti klo 8-18 välillä

Hakeminen

  • Kevään yhteishaku 16. – 30.3.2022
  • Opiske­li­ja­va­linta: AMK-valin­takoe 15, yo-todis­tus­va­linta 7, ammatil­linen todis­tus­va­linta 3
  • Lue lisää hakemi­sesta

Fysio­te­ra­peutti tunnistaa erilaisten asiak­kaiden tarpeet ja räätälöi kokonaisuuden

Fysio­te­ra­pia­pal­ve­luiden tarve kasvaa voimak­kaasti terveyden- ja sairaan­hoi­to­pal­ve­lujen kehit­tä­misen myötä. Fysio­te­rapia ei rajoitu pelkästään fyysisiin tarpeisiin, vaan yhtä lailla tärkeitä ovat psyyk­kinen ja sosiaa­linen jaksaminen.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmis­tu­neena fysio­te­ra­peuttina osaat tunnistaa eri-ikäisten ja toimin­ta­ky­vyltään erilaisten asiak­kaiden tarpeet ja räätä­löidä kokonai­suuden tilanteen vaati­malla tavalla ja asiakkaan toiveita kuunnellen. Vuoro­vai­kutus asiakkaan ja sinun välilläsi on onnis­tu­misen perusta, ja annamme hyvät eväät sen rakentamiseen.

Fysio­te­ra­peut­tio­pin­noissa opiskelet ihmisen anatomiaa, motorista kehit­ty­mistä ja oppimista. Iso osa opintojasi ovat toimin­ta­kyvyn harjoit­ta­miseen ja tukemiseen liittyvät opinto­jaksot. Opintojen aikana myös harjoit­telet paljon: oppitun­neilla, harjoit­te­lussa ja työelä­mässä. Sinulta luonnistuu myös itsenäinen opiskelu.

Fysio­te­ra­peutti työelämässä

Fysio­te­ra­peuttina voit toimia fysio­te­ra­pia­pal­ve­lujen tuottajana ja kehit­täjänä. Työpaikan löydät joko yrittäjänä, ammatin­har­joit­tajana tai toisen palveluksesta.

Fysio­te­ra­peutin osaamista tarvitaan laajasti: sairaa­loissa, terveys­kes­kuk­sissa, tutkimus- ja hoito­lai­tok­sissa, kuntou­tus­lai­tok­sissa, järjes­töissä ja erilai­sissa projekteissa.

fysioterapeutti opiskelija elina lindroos

Mielen­kiinnon kohteena kokonais­val­tainen hyvinvointi

“Fysio­te­rapian opinnot alkoivat kiinnostaa minua, kun aloin kiinnittää enemmän huomiota omaan fyysiseen — ja kokonais­val­taiseen – hyvin­voin­tiini”, kertoo fysio­te­ra­peut­tio­pis­kelija Elina Lindroos.

Sinua voisi kiinnostaa koulu­tuk­sista myös: