Categories

Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Monimuo­to­to­teutus

  • Syksyn yhteishaku: Opiske­lu­paikkoja 25
  • Kevään yhteishaku: Opiske­lu­paikkoja 25
  • Tutkinnon laajuus 210 opintopistettä
  • Kesto 3,5 lukuvuotta
  • Tutkin­to­nimike Geronomi (AMK)
  • Koulu­tus­paikkana Tikka­rinne-kampus ja verkko-opetus
  • Opetusta verkossa ja lähio­pe­tus­päivinä noin kerran kuussa. Lisäksi verkossa suori­tet­tavia itseo­piskelu- ja ryhmä­teh­täviä. Ensim­mäi­sellä lukukau­della on kolme noin kolmen päivän mittaista lähio­pe­tus­jaksoa: tammi­kuussa 2022 viikolla 3, maalis­kuussa ja touko­kuussa. Muuten opiskelu tapahtuu etänä ja verkossa.

Hakeminen

  • Kevään yhteishaku 16. – 30.3.2022
  • Opiske­li­ja­va­linta: AMK-valin­takoe 15, yo-todis­tus­va­linta 4, ammatil­linen todis­tus­va­linta 6

Geronomi kohtaa ikäih­misen kokonaisvaltaisesti

Jokainen ihminen ikääntyy ja haluaa tulla kohda­tuksi juuri sellaisena ihmisenä kuin on, myös ikään­tyessä. Geronomi on vanhustyön asian­tuntija ja vastaa tähän tarpeeseen. Geronomin osaaminen rakentuu monia­lai­sesta geron­to­lo­gi­sesta tiedosta, sisältäen sosiaa­lialan, hoitotyön ja kuntou­tuksen näkökulmat.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmis­tu­neena geronomina tuet ikäih­misen terveyttä, toimin­ta­kykyä ja hyvin­vointia, edistät ikäys­tä­väl­li­syyttä ja huomioit työssäsi ikään­ty­misen sosiaa­lisen ja kulttuu­risen ulottuvuuden.

Gerono­mio­pin­noissa opiskelet monia­laisia geron­to­lo­gisia opintoja. Opintojen teemat liittyvät terveyteen, toimin­ta­kykyyn ja hyvin­vointiin. Osaamista syven­täviä teemoja ovat esimer­kiksi muistityö sekä omais- ja perhehoito.

Perehdyt geronomin työpro­ses­seihin ja -menetelmiin, ikäys­tä­väl­liseen yhteis­kuntaan ja sosio­kult­tuu­riseen vanhus­työhön. Opinnot toteu­tuvat verkossa ja lähio­pe­tus­vii­koilla. Opiskelu tapahtuu projekti- ja tiimiop­pi­mista hyödyntäen. 

Gerono­mio­pin­tojen aikana harjoit­telet paljon käytän­nössä: harjoit­te­luissa ja työelä­mässä sekä erilaisten työelä­mä­läh­töisten oppimis­teh­tävien muodossa. Simulaa­tioissa harjaannut yhdis­tämään monia­laista geron­to­lo­gista tietoa käytännön harjoit­teiden avulla. Sinulla on myös mahdol­lisuus vahvistaa kansain­vä­li­syys­osaa­mista, muun muassa kansain­vä­li­sessä opiskelija- tai harjoitteluvaihdossa.

Geronomi työelä­mässä

Geronomin tutkinto antaa sinulle valmiudet toimia erilai­sissa vanhustyön tehtä­vissä. Toimit esimer­kiksi palve­luoh­jaajana, ohjaajana, sosiaa­lioh­jaajana, projek­ti­työn­te­kijänä, vanhus­pal­ve­lujen koordi­noijana, esimiehenä, suunnit­te­lijana ja kehittäjänä. 

Voit työsken­nellä julki­sella ja yksityi­sellä sekto­rilla, järjes­töissä, säätiöissä ja esimer­kiksi kehit­tä­mis­hank­keissa. Työpaikkasi voi olla ohjaus-, valmennus-, kuntoutus-, hoiva- tai hoito­työssä. Geronomina voit työsken­nellä niin yksilö- ja ryhmä­koh­tai­sessa asiakas­työssä kuin vanhustyön moniam­ma­til­li­sissa työryhmissä.

Keski-ikäinen nainen katsoo vasemmalle.

Karelia profi­loituu luomaan ikäys­tä­väl­listä yhteiskuntaa

“Ikäys­tä­väl­lisen yhteis­kunnan kehit­tä­minen on yksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun erikois­tu­mis­pro­fii­leista. Ikäys­tä­väl­li­syyden vahvis­ta­minen on puolestaan osa sosiaa­li­sesti kestävää kehitystä, jonka yhtenä tavoit­teena on kaikkien tasaver­tainen mahdol­lisuus hyvinvointiin.”

Katso gerono­mi­kou­lu­tuksen esittely:

Sinua voisi kiinnostaa koulu­tuk­sista myös: