Categories

Insinööri (AMK), Industrial Management


Tutkin­to­nimike: Insinööri (AMK), Bachelor of Engineering 

Tutkinnon laajuus ja kesto: 240 opinto­pis­tettä | 4 lukuvuotta
Opiske­lu­paikat: 40
Koulu­tus­paikka: Wärtsilä-kampus 

Hakuaika: 5. – 19.1.2022
Opiske­li­ja­va­linta: Yo-todis­tus­va­linta 6, ammatil­linen todis­tus­va­linta 6, Inter­na­tional UAS Exam 26, SAT-testi 2

Opetus­suun­ni­telma

Englan­nin­kie­li­sestä Industrial Management –koulu­tuk­sesta valmis­tunut insinööri on tavoi­telluin osaaja kansain­vä­li­sissä keski­suu­rissa ja suurissa yrityk­sissä. Koulu­tuk­sessa yhdis­tyvät tekniikan, talouden ja johta­misen osaaminen. Pääset hyödyn­tämään Karelian pitkä­ai­kaisen kokemuksen, sillä Karelialla on yli 100 vuoden kokemus talouden ja 60 vuoden kokemus tekniikan osaajien kouluttajana.

Nelivuo­tinen tutkinto antaa sinulle vahvan osaamisen älykkäässä tuotan­nossa (IoT, Lean, robotiikka, laatu, data-analyysi), myynnissä, tuotteiden ja palve­luiden elinkaaren hallin­nassa sekä tiimien ja projektien johto­teh­tä­vissä. Karelian kansain­vä­liset yritys­kump­panit osallis­tuvat koulu­tuksen toteut­ta­miseen eri muodoissa. Alan johtajien tarpeet ja visiot näkyvät sekä opetus­si­säl­löissä että tavoissa opiskella.

Kansain­vä­listen kumppa­niemme ansiosta voit opiskella eripi­tuisia jaksoja ulkomailla. Samalla sinulla on mahdol­lisuus erikoistua sinua kiinnos­tavaan tekniikan osa-alueeseen.

Valmis­tu­misen jälkeen edistät yritys­toi­mintaa ja ratkaiset ongelmia kansain­vä­li­sessä tiimissä koti- tai ulkomailla. Työssäsi kehität uutta liike­toi­mintaa tai parannat yrityksen tuotta­vuutta ja tehok­kuutta. Työpaikkasi on yrityk­sessä tai julki­sella sekto­rilla. Sinulla on erinomaiset mahdol­li­suudet jatkaa myös euroop­pa­laisiin maisteriohjelmiin.

Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tieto­ko­nettasi.