Categories

Insinööri (AMK), konetekniikka

Päivä­to­teutus

  • Opiske­lu­paikkoja 45
  • Tutkinnon laajuus 240 opintopistettä
  • Kesto 4 lukuvuotta
  • Tutkin­to­nimike Insinööri (AMK)
  • Opetus tapahtuu pääsään­töi­sesti klo 8 – 18 välillä
  • Koulu­tus­paikkana Wärtsilä-kampus

Hakeminen

  • Kevään yhteishaku 16. – 30.3.2022
  • Opiske­li­ja­va­linta: valin­ta­kurssi 23, yo-todis­tus­va­linta 11, ammatil­linen todis­tus­va­linta 11
  • Lue lisää hakemi­sesta

Konetek­niikan ajanta­saista osaamista tarvitaan aina

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmis­tuvan konetek­niikan insinöörin tehtä­vä­kenttä on hyvin laaja lähtien suunnit­te­lusta ja päättyen tuotannon johta­miseen. Ydinosaa­mistasi ovat koneen­ra­ken­nus­tek­niikka, tarkkuus­tek­niikka, konsep­ti­suun­nittelu ja tuotantotekniikka.

Konetek­niikan insinöö­rio­pin­tojen aikana opit vastaamaan osaltasi suunnit­te­lu­pro­jek­teista sekä oman työsi laadusta ja kehit­tä­mi­sestä. Opintojesi myötä kasvat ammat­ti­lai­seksi, joka kykenee kehit­tämään tuotanto- ja suunnit­te­lu­työtä sekä itsenäi­sesti että osana työyhteisöä.

Voit suorittaa opintosi joko suunnittelu- tai tuotan­to­pai­not­teisen ohjelman mukai­sesti. Valinta tehdään kolmantena opiskeluvuonna.

Insinööri työelä­mässä

Konein­si­nöörit työllis­tyvät muun muassa teolli­suuden suunnit­telun, tuotannon kehit­tä­misen ja johta­misen erita­soisiin tehtäviin. Näiden lisäksi konein­si­nöörejä tarvitaan teknisen kaupan asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä ja julkis­hal­linnon puolella. Konein­si­nöörin työnan­tajia ovat esimer­kiksi konepajat, suunnit­te­lu­toi­mistot ja maahan­tuojat. Tutkinto antaa myös valmiuksia toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Sinua voisi kiinnostaa koulu­tuk­sista myös: