Categories

Insinööri (AMK), talotekniikka

Päivä­to­teutus

 • Opiske­lu­paikkoja 45
 • Tutkinnon laajuus 240 opintopistettä
 • Kesto 4 lukuvuotta
 • Tutkin­to­nimike Insinööri (AMK)
 • Opetus tapahtuu pääsään­töi­sesti klo 8 – 18 välillä.
 • Koulu­tus­paikka: Wärtsilä-kampus

Hakeminen

 • Kevään yhteishaku 16. – 30.3.2022
 • Opiske­li­ja­va­linta: valin­ta­kurssi 23, yo-todis­tus­va­linta 11, ammatil­linen todis­tus­va­linta 11
 • Lue lisää hakemi­sesta

Talotek­niikan insinöörinä toimit aina kestävä kehitys edellä

Rakennus- ja yhdys­kun­ta­tek­niikan insinöörinä toimit aina kestävä kehitys edellä. Se tarkoittaa, että suunnit­telet ja toteutat ympäristöä säästäviä raken­nuksia ja energia­te­hok­kaita rakennusratkaisuja.

Opintojesi päätyttyä hallitset talotek­nisten järjes­telmien kokonai­suuden, sähkö­tur­val­li­suuteen vaikut­tavat tekijät, lainsää­dännön ja viran­omais­mää­räykset. Lisäksi sinulla on LVI-alan suunnit­te­lu­pä­te­vyyteen vaadit­tavat tiedot. Tunnet paitsi raken­nus­tuo­tannon prosessit myös liike­toi­minnan periaatteet.

Rakennus- ja yhdys­kun­ta­tek­niikan opintojesi aikana hankit insinöö­rio­saa­mista ja ongel­man­rat­kai­sussa tarvit­tavia matemaattis-luonnon­tie­teel­lisiä perus­taitoja. Tutkin­nossa suuntau­dutaan talotek­niikkaan ja pereh­dytään sähkö- ja LVI-alaan, joiden suunnit­teluun ja toteu­tukseen talotek­niikan koulutus ja alan työko­kemus antavat sinulle aukto­ri­soidun pätevyyden.

Talotek­niikan insinööri työelämässä

Rakennus- ja yhdys­kun­ta­tek­niikan koulutus ja alan työko­kemus mahdol­lis­tavat pätevyyden hankki­misen aukto­ri­soi­tuihin sähkö- ja LVI-suunnittelu- sekä toteu­tus­teh­täviin. Voit toimia erilai­sissa yritysten ja julkis­hal­linnon asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä, esimies- ja johto­teh­tä­vissä tai yrittäjänä. 

Tehtä­vä­ni­mik­keitäsi voivat olla esimerkiksi:

 • suunnit­telija
 • suunnit­te­luin­si­nööri
 • automaa­tio­suun­nit­telija
 • tuotan­to­pääl­likkö
 • huolto­pääl­likkö
 • talotek­niikka-asian­tuntija
 • sähkö­suun­nit­telija
 • LVI-insinööri
 • yrittäjä

Sinua voisi kiinnostaa koulu­tuk­sista myös: