Categories

Metsä­ta­lous­in­si­nööri (AMK)

Päivä­to­teutus

  • Opiske­lu­paikkoja 60
  • Tutkinnon laajuus 240 opintopistettä 
  • Kesto 4 lukuvuotta
  • Tutkin­to­nimike Metsä­ta­lous­in­si­nööri (AMK)
  • Koulu­tus­paikka Wärtsilä-kampus

Hakeminen

  • Kevään yhteishaku 16. – 30.3.2022
  • Opiske­li­ja­va­linta: AMK-valin­takoe 30, yo-todis­tus­va­linta 15, ammatil­linen todis­tus­va­linta 15
  • Lue lisää hakemi­sesta

Suomi elää metsästä

“Suomi elää metsästä” pitää edelleen hyvin paikkansa. Perin­teisen metsä­ta­louden rinnalle syntyy kuitenkin jatku­vasti uusia tuotan­to­muotoja – hyvänä esimerkkinä biomet­sä­talous – mikä tarkoittaa, että alalle tarvitaan jatku­vasti lisää tuoretta osaamista ja uusia innovaatioita.

Metsä­ta­lous­in­si­nöörinä toimit uusiu­tuvien luonnon­va­rojen ja niiden kestävään käyttöön perus­tuvan liike­toi­minnan tehtä­vissä. Hallitset metsä- ja energia­teol­li­suuden raaka-ainehuollon ja osaat neuvoa metsä­no­mis­tajia metsiensä käytössä.

Metsä­ta­lous­in­si­nöörejä toimii muun muassa metsä­asian­tun­ti­joina, hankin­tae­si­miehinä, metsä­neu­vojina, projek­ti­pääl­lik­köinä ja -asian­tun­ti­joina, muissa johto- ja esimies­teh­tä­vissä sekä itsenäisinä metsäpalveluyrittäjinä.

Opiskelet ammat­tiisi alusta alkaen vahvassa yhteis­työssä työelämän kanssa. Joensuu on Euroopan metsä­pää­kau­punki ja Pohjois-Karja­lassa toimii iso joukko suuria kansain­vä­lisiä metsä­teol­li­suus­yri­tyksiä, tutkimus- ja koulu­tusor­ga­ni­saa­tioita, metsä­ta­louden kehit­tä­mi­syk­si­köitä ja julkis­hal­linnon organi­saa­tioita, bioenergia-, metsä­tek­no­logia- ja paikka­tie­to­y­ri­tyksiä sekä lukuisia metsä­pal­ve­lu­yri­tyksiä. Tämä tarkoittaa, että sinulla on erinomaiset mahdol­li­suudet verkos­toitua ja hankkia työko­ke­musta jo opintojesi aikana.

Metsä­ta­lous­in­si­nöörinä toimit uusiu­tuvien luonnon­va­rojen ja niiden kestävään käyttöön perus­tuvan liike­toi­minnan tehtävissä. 

Suunnit­telet kestävää metsien käyttöä, ohjaat ja toteutat metsä- ja energia­teol­li­suuden puuraaka-ainehuoltoa ja neuvot metsä­no­mis­tajia metsiensä käytössä. 

Kaikissa tehtä­vissä olet tekemi­sissä asiak­kaiden ja muiden yhteis­työ­kump­pa­neiden kanssa.
Valmis­tut­tuasi toimit esimer­kiksi metsä­asian­tun­tijana, metsä­suun­nit­te­lijana tai bioenergia-asian­tun­tijana
sekä muissa johto-, esimies- ja projek­ti­teh­tä­vissä tai itsenäisenä metsäpalveluyrittäjänä. 

Metsä­ta­lous­in­si­nöörien työllis­ty­minen on ollut viime vuosina hyvällä tasolla

Kaikissa tehtä­vissä olet tekemi­sissä asiak­kaiden kanssa

Varjoista metsään!

Opinnoissa eniten ovat juuri kiinnos­taneet uusiu­tuvien energia­muo­tojen käyttö, sekä paikka­tieto-opinnot. Uusiu­tuviin energia­muo­toihin kuuluvat puu-energian käytön ja hyödyn­tä­misen ohella myös aurinko- ja tuuli­voima, joiden tuottojen laske­minen on excelissä toisinaan oikein mukavaa. Parasta Kareliassa opiske­lussa on kuitenkin ryhmä­henki. Kaveria autetaan, kun apua pyytää ja koko porukka haluaa jeesata, että kaveri oppii.

Sinua voisi kiinnostaa koulu­tuk­sista myös: