Categories

Sairaan­hoitaja (AMK)

Monimuo­to­to­teutus

  • Opiske­lu­paikkoja 25
  • Tutkinnon laajuus 210 opintopistettä
  • Kesto 3,5 lukuvuotta
  • Tutkin­to­nimike Sairaan­hoitaja (AMK) 
  • Koulu­tus­paikka Tikka­rinne-kampus
  • Oppilai­tok­sella järjes­tet­tävää kontak­tio­pe­tusta tai osallis­tu­mista vaativaa verkossa tapah­tuvaa etäope­tusta on 1-2 päivää/viikko. Eri lukukausilla kontak­ti­päivien määrä vaihtelee ja se tarken­netaan ennen kunkin lukukauden alkua. Kontak­ti­päivät sisäl­tävät hoito­työssä tarvit­tavien tietojen sovel­ta­mista ja taitojen harjoit­telua erilai­sissa oppimi­sym­pä­ris­töissä ja vaativat läsnäolon. Jokai­sella lukukau­della on 4 – 10 viikkoa harjoit­telua sosiaali- ja tervey­den­huollon yksiköissä työvuo­ro­käy­tän­teiden mukaisesti.

Hakeminen

Sairaan­hoi­tajien työllis­ty­mis­nä­kymät ovat erittäin hyvät

Väestön ikään­ty­minen näkyy suoraan sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden kasvuna. Hoitotyö on yhä kokonais­val­tai­sempaa, ja asiak­kaiden fyysisten tarpeiden ohella on huomioitava myös psyyk­kiset, sosiaa­liset ja henkiset tarpeet. Merkittävä osa hoito­työstä on ennal­taeh­käi­sevää ja terveyttä edistävää toimintaa.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmis­tuvien sairaan­hoi­tajien työllis­ty­mis­nä­kymät ovat erittäin hyvät ja monipuo­liset. Voit työsken­nellä perus­ter­vey­den­huollon, erikois­sai­raan­hoidon, julkisen ja yksityisen työnan­tajan palve­luk­sessa, kansain­vä­li­sissä tehtä­vissä sekä suunnittelu- ja koulu­tus­teh­tä­vissä tai yrittäjänä. Sairaan­hoi­tajan tutkinto mahdol­listaa työsken­telyn EU-alueella ilman lisäkoulutusta.

Sairaan­hoi­tajan ohella sinusta voi tulla esimer­kiksi projek­ti­työn­tekijä, terveys­suun­nit­telija, lääke-edustaja, tutki­mus­hoitaja, asiakas­neuvoja tai palveluohjaaja.

Sairaan­hoi­ta­jao­pin­noissa opit monipuo­lisen tieto­pe­rustan lisäksi ihmis­suh­de­taitoja. Opit myös organi­sointi- ja ongel­man­rat­kai­su­taitoja sekä hallit­semaan erilaisia hoito­ti­lan­teita. Opinnoissa koros­tuvat hyvä työmo­raali sekä eettiset ja ammatil­liset päätök­sen­te­ko­taidot. Opinnoissa pääset opiske­lemaan Simula -simulaatioympäristössä.

Sairaan­hoitaja työelämässä

Koulutus mahdol­listaa työsken­telyn monen­lai­sissa toimin­taym­pä­ris­töissä: sairaa­loissa, terveys­kes­kuk­sissa, polikli­ni­koilla, vuodeo­sas­toilla, hoito­ko­deissa, verkko­hoi­to­työssä, tervey­salan järjes­töissä tai omassa yrityksessä. 

Sairaan­hoi­tajan itsenäinen työ, kuten vastaan­ot­to­toi­minta ja kotiin vietävä hoitotyö, lisään­tyvät tulevai­suu­dessa entisestään. 

Sairaan­hoi­tajan työ- ja ammat­ti­ni­mik­keitä voivat olla muun muassa sairaan­hoitaja, kehit­tämis-, koulutus- ja suunnit­te­lu­asian­tuntija, projek­ti­asian­tuntija tai -päällikkö, terveys­suun­nit­telija, lääke-edustaja, tutki­mus­hoitaja, palve­luoh­jaaja ja e-ammattilainen. 

Sairaan­hoi­tajan tutkinto mahdol­listaa työsken­telyn eri puolilla maailmaa ja ilman lisäkou­lu­tusta EU-alueella.

eveliina kuva kasitelty web

”Sairaan­hoi­ta­jaksi opiskelu on yhteisöllistä”

Opiske­lu­paikka Joensuusta oli minulle erittäin mukava yllätys ja kaupunki oli jo jokseenkin tuttu minulle. Kesäkuun valin­ta­ko­keissa tutustuin muutamiin muihin hakijoihin ja muutamat heistä, jotka pääsivät myös Kareliaan opiske­lemaan, ovat edelleen hyviä ystäviäni.

Tiesin jo lukiota käydessäni, että haluan hakeutua hoito-alalle sekä myös sen että ammat­ti­kor­kea­kou­luo­piskelu voisi olla minun juttuni, kertoo Eveliina Tikkanen.

Sinua voisi kiinnostaa koulu­tuk­sista myös: