Categories

Sairaan­hoitaja (AMK)

Päivä­to­teutus

  • Opiske­lu­paikkoja 25
  • Tutkinnon laajuus 210 opintopistettä
  • Kesto 3,5 lukuvuotta
  • Tutkin­to­nimike Sairaan­hoitaja (AMK)
  • Koulu­tus­paikkana on Tikka­rinne-kampus
  • Opetus on pääsään­töi­sesti päivä­ope­tusta klo 8 – 18. Jokai­sella lukukau­della on 4 – 10 viikkoa harjoit­telua sosiaali- ja tervey­den­huollon yksiköissä.

Hakeminen

Sairaan­hoi­ta­jao­pin­noista tieto­pe­rustan lisäksi ihmissuhdetaitoja

Väestön ikään­ty­minen näkyy suoraan sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden kasvuna. Hoitotyö on yhä kokonais­val­tai­sempaa, ja asiak­kaiden fyysisten tarpeiden ohella on huomioitava myös psyyk­kiset, sosiaa­liset ja henkiset tarpeet. Merkittävä osa hoito­työstä on ennal­taeh­käi­sevää ja terveyttä edistävää toimintaa.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmis­tuvien sairaan­hoi­tajien työllis­ty­mis­nä­kymät ovat erittäin hyvät ja monipuoliset. 

Sairaan­hoi­ta­jao­pin­noissa opit monipuo­lisen tieto­pe­rustan lisäksi ihmis­suh­de­taitoja. Opit myös organi­sointi- ja ongel­man­rat­kai­su­taitoja sekä hallit­semaan erilaisia hoito­ti­lan­teita. Opinnoissa koros­tuvat hyvä työmo­raali sekä eettiset ja ammatil­liset päätök­sen­te­ko­taidot. Opinnoissa pääset opiske­lemaan Simula -simulaa­tio­ym­pä­ris­tössä ja sinulla on mahdoll­lisuus suorittaa opinto­jaksoja tai harjoit­telua myös Voimala -oppimisympäristössä. 

Sairaan­hoitaja työelämässä

Koulutus mahdol­listaa työsken­telyn monen­lai­sissa toimin­taym­pä­ris­töissä: sairaa­loissa, terveys­kes­kuk­sissa, polikli­ni­koilla, vuodeo­sas­toilla, hoito­ko­deissa, verkko­hoi­to­työssä, tervey­salan järjes­töissä tai omassa yrityksessä. 

Sairaan­hoi­tajan itsenäinen työ, kuten vastaan­ot­to­toi­minta ja kotiin vietävä hoitotyö, lisään­tyvät tulevai­suu­dessa entisestään. 

Sairaan­hoi­tajan työ- ja ammat­ti­ni­mik­keitä voivat olla muun muassa sairaan­hoitaja, kehit­tämis-, koulutus- ja suunnit­te­lu­asian­tuntija, projek­ti­asian­tuntija tai -päällikkö, terveys­suun­nit­telija, lääke-edustaja, tutki­mus­hoitaja, palve­luoh­jaaja ja e-ammattilainen. 

Sairaan­hoi­tajan tutkinto mahdol­listaa työsken­telyn eri puolilla maailmaa ja ilman lisäkou­lu­tusta EU-alueella.

eveliina kuva kasitelty web

”Sairaan­hoi­ta­jaksi opiskelu on yhteisöllistä”

Opiske­lu­paikka Joensuusta oli minulle erittäin mukava yllätys ja kaupunki oli jo jokseenkin tuttu minulle. Kesäkuun valin­ta­ko­keissa tutustuin muutamiin muihin hakijoihin ja muutamat heistä, jotka pääsivät myös Kareliaan opiske­lemaan, ovat edelleen hyviä ystäviäni.

Tiesin jo lukiota käydessäni, että haluan hakeutua hoito-alalle sekä myös sen että ammat­ti­kor­kea­kou­luo­piskelu voisi olla minun juttuni, kertoo Eveliina Tikkanen.

Sinua voisi kiinnostaa koulu­tuk­sista myös:

instgram pyorea

 

Seuraa meitä myös Insta­gra­missa  @karelia_opiskelehoitajaksi