Categories

Sosionomi (AMK)

Monimuo­to­to­teutus

  • Opiske­lu­paikkoja 25
  • Tutkinnon laajuus 210 opintopistettä
  • Kesto 3,5 lukuvuotta
  • Tutkin­to­nimike: Sosionomi (AMK)
  • Koulu­tus­paikka: Tikka­rinne-kampus
  • Monimuoto-opinnot toteu­tuvat siten, että opintojen alussa on kaksi lähipäivää opintoihin orien­toi­tu­mista varten. Lukukauden aikana on keski­määrin 4 – 5 lähipäivää oppilai­tok­sella ja lukuvuoden aikana on kampuk­sella tapah­tuvaa opetusta yhteensä noin 8-10 päivää. Opetus toteutuu arkipäi­visin klo 8-18 välillä. Viikoittain voi olla yksi etäkon­tak­ti­päivä ja näiden päivien lisäksi on yksit­täisiä läsnäoloa vaativia etäkon­tak­ti­tunteja. Opiske­lijan tulee olla paikalla etäkon­tak­tio­pe­tuk­sessa verkossa ja kampuksella.

Hakeminen

Sosio­nomin tutkinto avaa laajat työllistymismahdollisuudet

Sosiaa­li­pal­velut uudis­tuvat, ja tarve alan asian­tun­ti­joista kasvaa samaa vauhtia. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmis­tu­neena sosio­nomina hallitset sekä asiakastyön että sosiaa­li­pal­ve­lujen kehit­tä­misen, mikä avaa laajat työllistymismahdollisuudet.

Opintosi raken­tuvat yhteis­kunta- ja kasva­tus­tie­teel­li­sistä sisäl­tö­ko­ko­nai­suuk­sista käytäntöä unohtamatta. 

Opiskelu on päätoi­mista ja edellyttää valmiutta itsenäiseen opiskeluun päivä­ai­koina myös etäjak­sojen aikana. Opetus­päivinä opiske­lijan tulee olla paikalla. 

Sosio­no­mio­pin­tojesi aikana sinulla tulee olla mahdol­lisuus oppimis­teh­tävien tekemiseen etäopis­ke­lu­jak­sojen aikana. Opintoihin kuuluvien harjoit­te­lujen aikana sinulla tulee olla mahdol­lisuus tehdä harjoit­telua myös muualla kuin omalla työpaikalla.

Sosionomi työelä­mässä

Sosio­nomina voit työllistyä julki­selle, yksityi­selle ja kolman­nelle sekto­rille muun muassa varhais­kas­va­tuksen, nuoriso- ja perhetyön sekä vanhus- ja vammaistyön tehtäviin. Sosio­nomina voit toimia ohjaajana päihde- ja mielen­ter­veys­pal­ve­luissa sekä lasten­suo­je­lussa. Sosio­nomeja toimii myös esimiestehtävissä.

Sinua voisi kiinnostaa myös: