Categories

Sosionomi (AMK)

Monimuo­to­to­teutus

  • Kevään yhteishaku: Opiske­lu­paikkoja 25
  • Tutkinnon laajuus 210 opintopistettä
  • Kesto 3,5 lukuvuotta
  • Tutkin­to­nimike: Sosionomi (AMK)
  • Koulu­tus­paikka: Tikka­rinne-kampus
  • Opetusta kampuk­sella kaksi päivää opintojen alussa sekä 4 – 5 päivää lukukau­dessa. Opetusta verkossa yksi päivä joka toinen viikko. Yksit­täisiä tunteja muilla viikoilla. 
  • Opetus järjes­tetään pääsään­töi­sesti klo 8 – 18.

Hakeminen

  • Syksyn yhteishaku 31.8. – 14.9.2022

Sosio­nomin tutkinto avaa laajat työllistymismahdollisuudet

Sosiaa­li­pal­velut uudis­tuvat, ja tarve alan asian­tun­ti­joista kasvaa samaa vauhtia. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmis­tu­neena sosio­nomina hallitset sekä asiakastyön että sosiaa­li­pal­ve­lujen kehit­tä­misen, mikä avaa laajat työllistymismahdollisuudet.

Opintosi raken­tuvat yhteis­kunta- ja kasva­tus­tie­teel­li­sistä sisäl­tö­ko­ko­nai­suuk­sista käytäntöä unohtamatta. 

Opiskelu on päätoi­mista ja edellyttää valmiutta itsenäiseen opiskeluun päivä­ai­koina myös etäjak­sojen aikana. Opetus­päivinä opiske­lijan tulee olla paikalla. 

Sosio­no­mio­pin­tojesi aikana sinulla tulee olla mahdol­lisuus oppimis­teh­tävien tekemiseen etäopis­ke­lu­jak­sojen aikana. Opintoihin kuuluvien harjoit­te­lujen aikana sinulla tulee olla mahdol­lisuus tehdä harjoit­telua myös muualla kuin omalla työpaikalla.

Sosionomi työelä­mässä

Sosio­nomina voit työllistyä julki­selle, yksityi­selle ja kolman­nelle sekto­rille muun muassa varhais­kas­va­tuksen, nuoriso- ja perhetyön sekä vanhus- ja vammaistyön tehtäviin. Sosio­nomina voit toimia ohjaajana päihde- ja mielen­ter­veys­pal­ve­luissa sekä lasten­suo­je­lussa. Sosio­nomeja toimii myös esimiestehtävissä.

Sinua voisi kiinnostaa myös: