Categories

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus

Monimuo­to­to­teutus

 • Syksyn yhteishaku: Opiske­lu­paikkoja 50
 • Kevään yhteishaku: Opiske­lu­paikkaja 25
 • Tutkinnon laajuus 210 opintopistettä
 • Kesto 3,5 lukuvuotta
 • Tutkin­to­nimike: Sosionomi (AMK)
 • Koulu­tus­paikka: Tikka­rinne-kampus
 • Opetus tapahtuu monimuo­to­to­teu­tuksena. Lähio­pe­tus­viikko noin kerran kuukau­dessa. Muutoin etäopiskelu. 

Hakeminen

 • Syksyn yhteishaku 1.9. – 15.9.2021
 • Opiske­li­ja­va­linta: AMK-valin­takoe 29, yo-todis­tus­va­linta 15, ammatil­linen todis­tus­va­linta 6
 • Lue lisää hakemi­sesta.
 • Kevään yhteishaku 16. – 30.3.2022
 • Opiske­li­ja­va­linta: AMK-valin­takoe 18, yo-todis­tus­va­linta 2, ammatil­linen todis­tus­va­linta 5 

Sosio­nomin tutkinto avaa laajat työllistymismahdollisuudet

Sosiaa­li­pal­velut uudis­tuvat, ja tarve alan asian­tun­ti­joista kasvaa samaa vauhtia. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmis­tu­neena sosio­nomina hallitset sekä asiakastyön että sosiaa­li­pal­ve­lujen kehit­tä­misen, mikä avaa laajat työllistymismahdollisuudet.

Opintosi raken­tuvat yhteis­kunta- ja kasva­tus­tie­teel­li­sistä sisäl­tö­ko­ko­nai­suuk­sista käytäntöä unohta­matta. Opinnoissa korostuu sosiaali- ja tervey­salan moniam­ma­til­linen yhteistyö.

Sosio­no­mi­kou­lu­tuksen monimuo­to­to­teutus rakentuu noin kerran kuukau­dessa toteu­tet­ta­vasta viiden arkipäivän (ma – pe) lähio­pe­tus­vii­kosta ja niiden välisistä etäopis­ke­lu­jak­soista. Etäjak­soilla työsken­telyä ohjataan verkko-oppimi­sym­pä­ris­tössä ja lähio­pe­tusta ja -ohjausta verkon välityk­sellä. Opiskelu on päätoi­mista ja edellyttää valmiutta itsenäiseen opiskeluun päivä­ai­koina myös etäjak­sojen aikana.

Sosio­no­mio­pin­tojesi aikana sinulla tulee olla mahdol­lisuus oppimis­teh­tävien tekemiseen etäopis­ke­lu­jak­sojen aikana. Opintoihin kuuluvien harjoit­te­lujen aikana sinulla tulee olla mahdol­lisuus tehdä harjoit­telua myös muualla kuin omalla työpaikalla.

Sosionomi työelä­mässä

Sosio­nomina voit työllistyä julki­selle, yksityi­selle ja kolman­nelle sekto­rille muun muassa varhais­kas­va­tuksen, nuoriso- ja perhetyön sekä vanhus- ja vammaistyön tehtäviin. Sosio­nomina voit toimia ohjaajana päihde- ja mielen­ter­veys­pal­ve­luissa sekä lasten­suo­je­lussa. Sosio­nomeja toimii myös esimiestehtävissä.

sosionomi opiskelija jenni nissinen

”Luovat menetelmät sosio­nomin työkaluna”

Opiskelu sosiaa­lia­lalla Kareliassa on monipuo­lista ja mielen­kiin­toista. Koko opiskelun ajan opimme luovia menetelmiä, ja niiden ohjaa­mista ja hyödyn­tä­mistä tulevassa työssämme erilaisten asiak­kaiden kanssa. Luovien menetelmien opinnoissa olemme päässeet harjoit­te­lemaan oppimaamme myös käytän­nössä. Erityi­sesti mieleeni on jäänyt toisen opiske­lu­vuoden syksyltä seikkailu- ja elämys­toi­minnan työpa­ja­päivä, jolloin teimme erilaisia ongel­man­rat­kaisun harjoit­teita luonnossa Pärnä­vaaran ympäris­tössä, kertoo Jenni Nissinen

Sinua voisi kiinnostaa myös: