Categories

Sosionomi (AMK)

Päivä­to­teutus

  • Opiske­lu­paikkoja 25
  • Tutkinnon laajuus 210 opintopistettä
  • Kesto 3,5 lukuvuotta
  • Tutkin­to­nimike Sosionomi (AMK)
  • Opetus tapahtuu pääsään­töi­sesti klo 8 – 18.
  • Koulu­tus­paikka Tikka­rinne-kampus 

Hakeminen

Tarve alan asian­tun­ti­joista kasvaa

Sosiaa­li­pal­velut uudis­tuvat, ja tarve alan asian­tun­ti­joista kasvaa samaa vauhtia. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmis­tu­neena sosio­nomina hallitset sekä asiakastyön että sosiaa­li­pal­ve­lujen kehit­tä­misen, mikä avaa laajat työllistymismahdollisuudet.

Sosio­nomina voit työllistyä julki­selle, yksityi­selle ja kolman­nelle sekto­rille muun muassa varhais­kas­va­tuksen, nuoriso- ja perhetyön, vanhus- ja vammaistyön tehtäviin. Sosio­nomina voit toimia ohjaajana päihde- ja mielen­ter­veys­pal­ve­luissa sekä lasten­suo­je­lussa. Sosio­nomeja toimii myös esimiestehtävissä.

Sosio­nomeja toimii muun muassa sosiaa­lioh­jaajina, palve­luoh­jaajina, perhe­työn­te­ki­jöinä, päivä­toi­minnan ohjaajina, asumis­pal­ve­lu­yk­sikön ohjaajina, projektityöntekijöinä.

Opintosi raken­tuvat yhteis­kunta- ja kasva­tus­tie­teel­li­sistä sisäl­tö­ko­ko­nai­suuk­sista käytäntöä unohta­matta. Opinnoissa korostuu sosiaali- ja tervey­salan moniam­ma­til­linen yhteistyö.

promo1 624x936

”Sosio­no­mio­pin­noissa olen saanut laittaa itseni likoon”

Oli jännit­tävää muuttaa pois kotoa kaupunkiin, josta en tuntenut ketään. Jälkeenpäin on pakko sanoa, että päivääkään en ole tuota päätöstä Kareliaan tulemi­sesta katunut. Sosio­no­mi­kou­lutus on tuntunut alusta asti luonte­valta. Opinnoissa olen saanut laittaa itseäni likoon monilla osa-alueilla, kertoo Anna Repo.

Sosionomi työelä­mässä

Sosio­nomina voit työllistyä julki­selle, yksityi­selle ja kolman­nelle sekto­rille muun muassa varhais­kas­va­tuksen, nuoriso- ja perhetyön, vanhus- ja vammaistyön tehtäviin. Sosio­nomina voit toimia ohjaajana päihde- ja mielen­ter­veys­pal­ve­luissa sekä lasten­suo­je­lussa. Sosio­nomeja toimii myös esimiestehtävissä.

Sosio­nomeja toimii muun muassa sosiaa­lioh­jaajina, palve­luoh­jaajina, perhe­työn­te­ki­jöinä, päivä­toi­minnan ohjaajina, asumis­pal­ve­lu­yk­sikön ohjaajina, projektityöntekijöinä.

Sinua voisi kiinnostaa koulu­tuk­sista myös: