Categories

Tervey­den­hoitaja (AMK)

Päivä­to­teutus

 • Syksyn yhteishaku: Opiske­lu­paikat 25
 • Kevään yhteishaku: Opiske­lu­paikat 25
 • Tutkinnon laajuus 240 opintopistettä
 • Kesto 4 lukuvuotta
 • Tutkin­to­nimike Tervey­den­hoitaja (AMK)
 • Koulu­tus­paikkana Tikkarinne-kampus
 • Opetus tapahtuu pääsään­töi­sesti klo 8 – 18.

Hakeminen

 • Syksyn yhteishaku 1. – 15.9.2021
 • Opiske­li­ja­va­linta AMK-valin­takoe 17, Todis­tus­va­linta: yliop­pi­las­tut­kinto 5, ammatil­linen perus­tut­kinto 3
 • Lue lisää hakemi­sesta
 • Tutustu opetus­suun­ni­telmaan
 • Kevään yhteishaku 16. – 30.3.2022
 • Opiske­li­ja­va­linta: AMK-opiske­li­ja­va­linta 18, yo-todis­tus­va­linta 5, ammatil­linen todis­tus­va­linta 2

Alan asian­tun­ti­juutta tarvitaan koko ajan enemmän

Väestön ikään­tyessä myös ennal­taeh­käi­sevän hoitotyön rooli kasvaa, ja alan asian­tun­ti­juutta tarvitaan koko ajan enemmän. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmis­tu­neena tervey­den­hoi­tajana olet kansan­ter­veystyön ammat­ti­lainen ja pystyt vaikut­tamaan eri-ikäisten ja eri elämän­ti­lan­teissa olevien ihmisten hyvinvointiin.

Karelia amk:n tervey­den­hoi­ta­jao­pin­noissa saat kattavan tieto­pe­rustan ja opit organi­sointi- ja ongel­mien­rat­kai­su­taitoja sekä hallit­semaan erilaisia hoito­ti­lan­teita. Opinnoissa koros­tuvat hyvä työmo­raali sekä eettiset ja ammatil­liset päätöksentekotaidot.

Tervey­den­hoitaja työelämässä

Karelia-amk:n tervey­den­hoi­tajana sinulla on sekä tervey­den­hoi­tajan että sairaan­hoi­tajan pätevyys. Voit näin ollen työsken­nellä muun muassa perhe­suun­nittelu- ja äitiys­neu­vo­lassa, lasten­neu­vo­lassa, koulu- ja opiske­lu­ter­vey­den­huol­lossa, työter­veys­huol­lossa, ikäih­misten tervey­den­huol­lossa, kotihoi­dossa, sairaa­lassa ja järjes­töissä. Lisäksi tervey­den­hoi­tajan tutkinto mahdol­listaa työsken­telyn EU-alueella ilman lisäkoulutusta.

Tervey­den­hoi­tajan ja sairaan­hoi­tajan ohella voit työllistyä muun muassa projek­ti­pääl­li­köksi, projek­ti­työn­te­ki­jäksi, terveys­suun­nit­te­li­jaksi, terveys­val­men­ta­jaksi, lääke-edusta­jaksi, tutki­mus­hoi­ta­jaksi, asiakas­neu­vo­jaksi, palve­luoh­jaa­jaksi tai toiminnanjohtajaksi.

Reetta 3 72 624x936

”Tervey­den­hoi­tajan opinnoista ihmis­lä­heisiin työtehtäviin”

Olen kotoisin Pohjois-Savosta Sonka­jär­veltä, mutta Joensuuhun olen muuttanut jo 2016. Olen kotiu­tunut Joensuuhun todella hyvin, kaupunki tuntuu juuri sopivan kokoi­selta pienen maalais­kunnan jälkeen ja kaikki palvelut ovat täällä helposti saata­villa. Kuljenkin lähes aina polku­pyö­rällä paikasta toiseen, kertoo tervey­den­hoi­ta­jao­pis­kelija Reetta Hyttinen.

Sinua voisi kiinnostaa myös:

Katso video simulaatio-opiske­lusta Karelian terveydenhoitajaopinnoissa.