Toimin­ta­te­ra­peutti

Monimuo­to­to­teutus

 • Opiske­lu­paikat 25
 • Tutkinnon laajuus 210 opintopistettä 
 • Kesto 3,5 vuotta
 • Tutkin­to­nimike Toimin­ta­te­ra­peutti (AMK)
 • Koulu­tus­paikka Tikkarinne-kampus
 • Opetus on etä- ja lähio­pintoja, harjoit­telua ja projek­ti­työs­ken­telyä. Jokai­sella lukukau­della harjoi­tellaan asiakas­ti­lan­teita simulaatio- tai tervey­den­huollon ympäristöissä.

Hakeminen

 • kevään yhteishaku 15. – 30.3.2023
 • Opiske­li­ja­va­linta: AMK-valin­takoe 14, yo-todis­tus­va­linta 6, ammatil­linen todis­tus­va­linta 5
 • Lue lisää valin­ta­pe­rus­teista ja valintatavoista
 • Lue lisää hakemi­sesta
 • Tutustu opetus­suun­ni­telmaan (linkki saata­villa joulukuussa)

Toimin­ta­te­ra­peutti edistää asiak­kaiden toimivaa arkea 

Arjen ei kuulu olla pelkkää selviy­ty­mistä. Toimin­ta­te­ra­pialla on keskeinen rooli ihmisten arjen toiminnan edistä­mi­sessä esimer­kiksi sairauden, vamman tai iän heiken­täessä toimin­ta­kykyä. Väestön ikään­tyessä kuntou­tuksen rooli kasvaa ja toimin­ta­te­ra­peuttien tarve lisääntyy. Toimin­ta­te­ra­peutteja tarvitaan yhä enemmän kotikun­tou­tuk­sessa, lasten hyvin­voinnin ja kasvun tukemi­sessa ja syrjäy­ty­misen ehkäi­syssä. Opiskele tutkinto, jossa teet ihmisten arjesta parempaa! 

Toimin­ta­te­ra­peuttina olet kuntou­tuksen ammat­ti­lainen, jonka asian­tun­tijuus perustuu toimin­ta­tie­teeseen (occupa­tional science). Toimin­ta­te­ra­peuttina osaat:

 • edistää asiak­kaiden hyvin­vointia toimin­ta­te­rapian avulla laillis­tettuna toimintaterapeuttina
 • arvioida asiakkaan toimin­ta­kykyä ja toimin­taym­pä­ristöä erilaisia työvä­li­neitä ja mitta­ristoja hyödyntäen
 • laatia yksilöl­lisen kuntou­tu­mis­suun­ni­telman ja seurata sen toteu­tu­mista yhdessä asiakkaan kanssa
 • toimia sosiaali- ja tervey­salan moniam­ma­til­li­sessa tiimissä asiakkaan hyväksi.

Karelia amk:n toimin­ta­te­ra­peut­tio­pin­noissa saat kattavan toimin­ta­te­rapian (occupa­tional therapy) tieto­pe­rustan ja opit organi­sointi- ja ongel­mien­rat­kai­su­taitoja sekä hallit­semaan erilaisia asiakas­ti­lan­teita. Opinnoissa koros­tuvat hyvä työmo­raali sekä eettiset ja ammatil­liset päätök­sen­te­ko­taidot, sekä moniam­ma­til­linen yhteistyö.

Toimin­ta­te­ra­peutti työelämässä

Karelia-amk:sta valmis­tu­neena toimin­ta­te­ra­peuttina sinulla on sosiaali- ja tervey­salan ammat­ti­lai­silta vaadittava ammatil­linen pätevyys ja voit toimia laillis­tettuna toimin­ta­te­ra­peuttina. Voit työsken­nellä erilaisten asiakas­ryhmien kanssa yksilö-, ryhmä-, tai yhtei­sö­kun­tou­tuk­sessa läsnä- ja etätoi­min­ta­te­rapiaa hyödyntäen. Työsken­telet sosiaali- ja tervey­den­huollon julki­sessa tai yksityi­sessä toimin­tayk­si­kössä, asumi­syk­si­kössä, erityis­huol­to­pii­rissä, järjes­tössä tai toimit itsenäisenä yrittäjänä. Lisäksi tutkinto mahdol­listaa työsken­telyn EU-alueella ilman lisäkoulutusta.

toimintaterapeutti työssä

Toimin­ta­te­ra­peutin työtehtäviä

 • toimin­ta­te­ra­peutti
 • projek­ti­pääl­likkö/-työntekijä
 • yrittäjä

Sinua voisi kiinnostaa myös: