Categories

Tradenomi (BBA), Inter­na­tional Business

Päivä­to­teutus

Tutkin­to­nimike: Tradenomi (AMK)
Tutkinnon laajuus ja kesto: 210 opinto­pis­tettä | 3,5 lukuvuotta
Aloitus­paikat: 45
Opetus­muoto: Päivä­to­teutus. Opetus tapahtuu pääsään­töi­sesti klo 8 – 18 välillä.
Koulu­tus­paikka: Wärtsilä-kampus

Hakeminen

Hakuaika: 5. – 19.1.2022

Opiske­li­ja­va­linta: Yo-todis­tus­va­linta 7, ammatil­linen todis­tus­va­linta 7, Inter­na­tional UAS Exam 29, SAT-testi 2

Tutustu opetus­suun­ni­telmaan


Globaali maailma tarvitsee globaalia osaamista. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Degree Programme in Inter­na­tional Business –koulu­tuk­sessa kansain­vä­lisyys on keskeinen osa liike­toi­mintaa, mikä näkyy vahvasti opinnoissa alusta asti: opiskelu tapahtuu monikult­tuu­ri­sessa ympäris­tössä ja yhteis­työssä kansain­vä­listen yritysten kanssa.

Voit hyödyntää opintojesi aikana hankki­maasi osaamista ja verkostoja esimer­kiksi luomalla uran kansain­vä­li­sessä liike­toi­min­nassa tai perus­ta­malla yrityksen. Vasta­val­mis­tuneen tyypil­lisiä työteh­täviä ovat assis­tentti- ja asian­tun­ti­ja­teh­tävät viennin, markki­noinnin tai myynnin parissa. Saat myös hyvät valmiudet kehittyä esimies- ja johtotehtäviin.

Opintoihisi sisäl­tyvät myös työhar­joittelu kansain­vä­li­sissä tehtä­vissä Suomessa tai ulkomailla. Suoritat täyden­täviä opintoja Karelia-amk:n muusta tarjon­nasta tai opiske­lu­vaih­dossa ulkomailla. Jokaisena lukuvuonna toteutat joko yksin tai ryhmässä markki­na­tut­ki­muksen, laadit markki­noin­ti­suun­ni­telman tai osallistut kansain­vä­lisen tapah­tuman toteut­ta­miseen yhteis­työssä yrityksen kanssa. Olennainen osa kansain­vä­listä liike­toi­mintaa on riittävä kieli­taito, joten opiskelet englantia ja halutessasi valin­naista toista vierasta kieltä.

Lue opiske­li­joiden tarinoita.