Categories

Tradenomi (AMK), liiketalous

Päivä­to­teutus

  • Opiske­lu­paikkoja 80
  • Tutkinnon laajuus 210 opintopistettä
  • Kesto 3,5 lukuvuotta
  • Tutkin­to­nimike Tradenomi (AMK)
  • Opetus tapahtuu pääsään­töi­sesti klo 8 – 18 välillä.
  • Koulu­tus­paikka Wärtsilä-kampus

Hakeminen

  • Hakuaika 16. – 30.3.2022
  • Opiske­li­ja­va­linta: AMK-valin­takoe 32, yo-todis­tus­va­linta 32, ammatil­linen todis­tus­va­linta 16
  • Lue lisää hakemi­sesta

Tradenomi-opinnoissa ovat vahvasti mukana liike­ta­louden eri osa-alueet

Liike-elämässä menes­ty­miseen tarvitaan oman alan asian­tun­ti­juuden ohella riittävä ymmärrys liike­toi­minnan kokonai­suuk­sista ja yleisistä laina­lai­suuk­sista. Monipuo­li­suuden tarve korostuu tulevina vuosina, kun digita­li­saatio muokkaa ja murskaa vanhoja raken­teita ja toimintatapoja.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tradenomi-opinnoissa ovat vahvasti mukana liike­ta­louden eri osa-alueet, mikä antaa sinulle valmiudet työllistyä laajasti eri tehtäviin markki­noin­nissa, talous­hal­lin­nossa tai yrittäjyydessä.

Tyypil­lisiä trade­nomien työteh­täviä ovat palve­lu­pääl­likkö, asiakas­neuvoja, henki­lös­tö­suun­nit­telija, yksikön esimies, myynti­pääl­likkö, asiak­kuus­pääl­likkö, controller, myymä­lä­pääl­likkö, vienti­sih­teeri, HR-koordi­naattori, yrittäjä, rahoi­tus­neuvoja, toimi­tus­johtaja, kirjan­pitäjä, tiimi­vas­taava, vakuu­tus­neuvoja ja markkinointipäällikkö.

Opintojesi aikana teet tiivistä yhteis­työtä yritysten ja sidos­ryhmien kanssa ja rakennat näin verkos­toasi jo opiskel­lessasi. Tärkeä osa opintojasi ovat kieli- ja viestin­tä­opinnot, joissa paino­tetaan erityi­sesti työelä­mässä tarvit­tavaa kieli­taitoa. Kieli­tai­toasi voit kehittää myös opiske­le­malla tai harjoit­te­le­malla ulkomailla.

Jos toimit jo yrittäjänä tai suunnit­telet oman yrityksen perus­ta­mista, on osa opinnoista, tai vaikkapa kansain­vä­linen vaihto, harjoittelu ja opinnäy­tetyö tapaus­koh­tai­sesti yhdis­tet­tä­vissä omaan liike­toi­min­taasi tai oman yrity­si­deasi kehittämiseen.

Tradenomi työelä­mässä

Valmis­tut­tuasi sinulla on liike­ta­louden asian­tuntija- ja esimies­teh­tä­vissä tarvit­tavat käytännön perus­tiedot ja -taidot sekä alan teoreet­tiset perusteet ja valmiudet toimia muuttu­vassa työelämässä. 

Opintojen suuntau­tu­misen myötä sinulla on mahdol­lisuus erottautua työmark­ki­noilla sekä toteuttaa omaa urasuunnitelmaasi. 

Voit suuntautua talous­hal­lintoon, myyntiin ja markki­nointiin tai yrittä­jyyteen. Voit valita myös johta­misen ja esimiestyön opintoja.

”Trade­no­mi­tut­kinto antaa monia mahdollisuuksia”

Opinnot aloitin 2018, joten 3,5 vuoden opinnot alkavat kohta olla loppusuo­ralla. Kareliaan hakeuduin sattuman kautta, sillä olin siihen aikaan vielä opiske­le­massa Savon­linnan aikuis­lu­kiossa, kun huomasin Opinto­po­lussa Liike­ta­louden haun olevan käynnissä ja ajattelin ”no hitto, miksi ei!”, kertoo Sanni Leppänen.