Categories

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Päivä­to­teutus

  • Opiske­lu­paikkoja 60
  • Tutkinnon laajuus 210 opintopistettä
  • Kesto 3,5 lukuvuotta
  • Tutkin­to­nimike Tradenomi (AMK)
  • Opetus tapahtuu pääsään­töi­sesti klo 8 – 18 välillä. Opinnot on mahdol­lista suorittaa etäopin­toina lukuu­not­ta­matta opiske­lujen kahta ensim­mäistä päivää. 
  • Koulu­tus­paikka Wärtsilä-kampus 

Hakeminen

  • Hakuaika 16. – 30.3.2022
  • Opiske­li­ja­va­linta valintakurssi 
  • Lue lisää hakemi­sesta

Tarve erilai­sista tekijöistä kasvaa tulevaisuudessa

Verkko­so­vel­lusten ja -pelien määrä kasvaa valtavaa vauhtia. Colossal Orderin tai Supercellin kaltaiset menes­tys­ta­rinat ovat todis­taneet, että suoma­lainen osaaminen on alan huippua myös globaa­lissa mitta­kaa­vassa. Varmaa on myös se, että tarve hyvistä, erilai­sista tekijöistä kasvaa tulevai­suu­dessa. Eri kohde­ryh­mille, kuten esimer­kiksi tytöille ja naisille, suunnattuja pelejä ja digitaa­lisia palve­luita tarvitaan lisää. 

Tieto­jen­kä­sit­telyn opiskel­tavat sisällöt liittyvät muun muassa ohjel­mointiin ja sovel­lus­ke­hi­tykseen, pelien tekoälyyn, tieto­kanta- ja tieto­va­rasto-osaamiseen, verkko­lii­ke­toi­mintaan, yritysten tieto­jär­jes­telmiin ja järjes­tel­mäin­te­graa­tioon. Projektien kautta pääset ”oikeisiin töihin” eli ratkai­semaan yrity­syh­teis­työ­kump­pa­neiden heittämiä haasteita. 

Opetus tapahtuu verkon välityk­sellä, joten opiskelu on mahdol­lista myös etänä. Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tieto­ko­nettasi.

Tradenomi työelä­mässä

Kareliasta valmis­tu­neena tieto­jen­kä­sit­telyn trade­nomina työsken­telet tieto­jär­jes­telmien asiantuntijana. 

Voit toimia digitaa­lisen liike­toi­minnan  ja asioinnin tai pelialan kehit­tä­misen tehtä­vissä.  Sinun ei tarvitse olla tieto­ko­nenero tullessasi, mutta koulu­tuksen kautta on mahdol­lista tulla sellaiseksi.

Nykyai­kai­sessa työelä­mässä, esimer­kiksi liike­ta­lou­dessa, teolli­suu­dessa, hyvin­vointi- ja terveys­pal­ve­luissa sekä matkailu- ja vapaa-ajanpal­ve­luissa, tarvitaan toiminnan, kasvun ja kehit­ty­misen mahdol­lis­tavia monipuo­lisia ICT- ratkaisuja. Tieto­jen­kä­sittely toimii näiden alojen kehit­tävänä
ja erityi­sesti yhdis­tävänä osaamisalueena.

hanne fb mainos

”Koukussa koodaa­miseen”

Opinnoissa voi suuntautua joko pelike­hi­tykseen, digitaa­liseen liike­toi­mintaan tai ICT-polulle. Näistä valitsin ICT-polun, koska tykkään koodaa­mi­sesta ja uskon, että täällä hanki­tuille taidoille on kysyntää työelämässä. 

Kursseilla mm. toteu­tamme web-sovel­luksia eri ohjel­moin­ti­kie­lillä ja –tekno­lo­gioilla. Toki löytyy myös teoreet­ti­sempia kursseja. Projek­tio­pin­tojen avulla harjoit­te­lemme näitä asioita käytän­nössä. Mielestäni ICT-polun opinnot sopivat kaikille sukupuo­lesta riippu­matta. Etuna pidän myös sitä, että opintoja voi myöhemmin jatkaa yliopis­tossa, mikäli niin haluaa, kertoo Hanne Keskisalo.