AMK-tutkinto työvoi­ma­kou­lu­tuksena: Insinööri, talotekniikka

Oletko työnhakija, jolla on kesken jäänyt talo- tai raken­nus­tek­niikan insinöörin (AMK) tutkinto? Haluatko vaihtaa insinööri (AMK) raken­nus­tek­niikan tutkintosi insinööri (AMK), talotek­niikan tutkin­noksi. Kaipaako opistoasteen teknikon tutkintosi tai ammatil­lisen korkea-asteen raken­nusin­si­nöörin tutkintosi päivi­tystä AMK-tasolle? Väliai­kai­sella lakimuu­tok­sella ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinnon suorit­ta­minen on nyt mahdol­lista työvoimakoulutuksen.

Koulu­tuksen tavoit­teena on insinööri (AMK) -tutkinnon suorit­ta­misen lisäksi työllistyä koulu­tusta vastaaviin tehtäviin. 

Koulu­tuksen aloitus- ja päätty­mis­päivät sekä mahdol­liset tauot opinnoissa määräy­tyvät henki­lö­koh­taisen opiske­lusuun­ni­telman (hops) mukai­sesti. Hopsin mukaiset opinnot alkavat pääsään­töi­sesti 01/2022, mutta viimeistään 30.6.2022. Opintojen kesto on max. 18-24 kuukautta. 

Koulu­tuksen toteuttaja ja koulu­tus­paikka: Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Wärtsilä kampus, Joensuu

Kohde­ryhmä: 

TE-toimiston ja työlli­syys­kun­ta­ko­kei­lujen asiakkaat, joilla arvioidaan olevan mahdol­lista suorittaa insinööri (AMK) -tutkinto 18-24 kuukauden aikana. Koulu­tukseen hakeu­tu­valla tulee olla joku seuraavista: 

  • Keskey­tynyt insinööri (AMK) -tutkinto ja sen loppuun saatta­misen arvioidaan olevan mahdol­lista 18 kuukau­dessa. Tutkintoon hyväk­syt­täviä opintoja tulee olla suori­tettuna vähintään 150 opinto­pis­tettä (op) ja niiden tulee olla alle 10 vuotta vanhoja. Opintojen keskey­ty­mi­sestä tulee olla vähintään yksi (1) vuosi.
  • Insinöörin opistoasteen tutkinto tai vastaavan tasoinen ulkomailla suori­tettu tutkinto samalta alalta, ja mahdol­lisuus suorittaa insinööri (AMK) -tutkinto 24 kuukaudessa 
  • Aiempi sellainen korkea­kou­lu­tut­kinto, joka mahdol­listaa insinööri (AMK) -tutkinnon suorit­ta­misen 24 kuukauden aikana. Tällainen tutkinto on insinööri (AMK), raken­nus­tek­niikan tutkin­nosta insinööri (AMK), talotek­niikan tutkinto. Aiemman tutkinnon tulee olla alle 10 vuotta vanha.

Hakijalla tulee olla yleinen ammat­ti­kor­kea­kou­lu­kel­poisuus sekä valmiudet korkea­kou­luo­pin­toihin. Opinnot edellyt­tävät mm. omaa tieto­ko­netta, toimivaa internet-yhteyttä sekä valmiutta osallistua tarvit­taviin lähio­pin­toihin määri­tel­lyllä kampuksella. 

Toteutus: 

Koulu­tuk­sessa suori­tetaan tutkin­nosta puuttuvat opetus­suun­ni­telman mukaiset opinnot. Tutustu opetus­suun­ni­telmaan. Mikäli hakijalla ei ole aikai­sem­missa opinnoissa kielilain mukaisia korkea­kou­lu­tut­kin­nolta vaadittuja (asetus 1129/2014 § 7) ruotsin ja englannin kielen opintoja, ne suori­tetaan opinnoissa. Opiske­li­joille laadit­ta­vasta henki­lö­koh­tai­sesta opiske­lusuun­ni­tel­masta (hops) ilmenee suori­tet­tavat opinnot, toteu­tus­tavat, paikka ja aikataulut. Opiske­lijat integroidaan tutkinto-opiske­lu­ryhmiin ja opinnot toteu­tuvat hopsin mukai­sesti päivä- ja monimuo­to­ryh­missä, harjoit­teluna työpai­koilla, itsenäisinä ja verkko-opintoina sekä henki­lö­koh­taisena ohjauksena ja ryhmä­oh­jauksena.

Lähio­petus toteu­tetaan Karelian Wärtsilä kampuk­sella Joensuussa. Tarvit­taessa opintojen toteu­tuk­sessa hyödyn­netään myös yhteis­työ­op­pi­lai­tosten (Xamk/Savonia) opinto­tar­jontaa. Opinnot ovat kokopäi­västä ja päätoi­mista opiskelua ja vaativat itsenäistä työotetta.

Opiske­li­joiden tulee itse maksaa Kelalle ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joiden tervey­den­huollon YTHS maksu (35,80 euroa lukukau­dessa vuonna 2021).

Haku koulu­tukseen ja opiskelijavalinnat

Koulu­tukseen voi hakea 18.10.2021 – 30.4.2022 välisenä aikana.

Valintoja tehdään kuukausittain vuoden 2022 alusta alkaen. Aikataulu näiden osalta tarkentuu myöhemmin.

Koulu­tukseen hakeu­dutaan täyttä­mällä sekä TE-palve­lujen että ammat­ti­kor­kea­koulun (Opintopolku.fi) hakemukset. Toisen hakemuksen puuttuessa hakemusta ei voida käsitellä.

  1. Hae koulu­tukseen Oma asiointi – verkko­pal­ve­lussa https://asiointi.mol.fi/omaasiointi täytet­tä­vällä sähköi­sellä lomak­keella tai jätä paperi­ha­kemus TE-toimistoon tai kunta­ko­keilun toimistoon. Palveluun kirjau­dutaan henki­lö­koh­tai­silla verkko­pank­ki­tun­nuk­silla tai sirul­li­sella henki­lö­kor­tilla. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman kirjau­tu­mista, Sinun tulee vahvistaa hakemuksesi TE-toimis­tossa tai kunta­ko­keilun toimis­tossa ennen hakuajan päätty­mistä. Paperi­ha­ke­muksen löydät osoit­teesta www.suomi.fi hakusa­nalla TEM601.
  2. Hae koulu­tukseen Opinto­po­lussa. Avaa hakemus tästä.

Liitä hakemukseen:

  • motivaa­tio­kirje, katso ohje.
  • ansio­luettelo
  • todis­tukset aiemmista opintosuorituksista/tutkinnoista
  • työto­dis­tukset, työko­kemus osaami­sestasi, jotka tukevat opintoja, joihin haet

Valinta-aikataulu on tiivis, joten SEURAA OMAN HAKEMUKSESI KÄSITTELYÄ NETISSÄ www.te-palvelut.fi – oma asiointi -> työvoi­ma­kou­lu­tukseni tilanne. Näin saat nopeimmin tiedot valinnan vaiheista.

Opiske­li­ja­va­linta koostuu esiva­lin­nasta, haastat­te­lusta ja henki­lö­koh­tai­sesta opiske­lusuun­ni­tel­masta. Esiva­lin­nassa tarkas­tellaan sitä täytty­vätkö hakijan valin­ta­kri­teerit (pohja­kou­lutus ja puuttuvien opintojen määrä) sekä onko opintojen suorit­ta­minen mahdol­lista määri­tel­lyssä ajassa, joten täytä hakemuksesi huolel­li­sesti ja liitä siihen pyydetyt liitteet. Haastat­teluun kutsutaan esiva­linnan perus­teella.  Ennen lopul­lista opiske­li­ja­va­lintaa ammat­ti­kor­kea­koulu laatii opiske­li­jalle tarken­netun henki­lö­koh­taisen opiske­lusuun­ni­telman, johon on määri­telty suori­tet­tavat opinnot ja niiden suoritusaika.

Erillishaku kuuluu yhden korkea­kou­lu­paikan säännöksen piiriin. Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulu­tuk­sesta vain yhden korkea­kou­lu­tut­kintoon johtavan opiskelupaikan.

Lue lisää yhden paikan säännöksestä. 

Kun otat paikan vastaan tutkintoon johta­vasta erillis­hausta, et ole enää ensiker­ta­lainen. Lue lisää ensiker­ta­lai­suu­desta täältä.

Lisätietoja: 

Sähkö­pos­tilla täyden­nys­kou­lu­tuksen toimisto hakijapalvelut@karelia.fi tai puheli­mitse hakukoor­di­naattori Kirsi Kukkonen 050 408 8429.

Tietoa työvoi­ma­kou­lu­tukseen hakeu­tu­mi­sesta ja koulu­tuksen aikai­sista
talou­del­li­sista etuuk­sista saat ma-pe klo 9-16.15 valta­kun­nal­li­sesta
Koulu­tus­neu­von­nasta, numerosta 0295 020 702 tai www.facebook.com/koulutusneuvonta.