Categories
Ajankohtaista

AMK-valin­takoe

Ohjeita AMK-valin­ta­ko­keeseen osallistuvalle

Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen syksyn 2021 yhteishaun yhteinen AMK-valin­takoe järjes­tetään 1. – 4.11.2021.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa valin­ta­koe­ti­lai­suudet järjes­tetään tiistaina 2.11. ja keski­viikkona 3.11.2021.

Valin­ta­ko­keeseen valmistautuminen

Valin­ta­ko­keeseen valmis­tau­tu­mi­sesta on yhteiset, kaikkia ammat­ti­kor­kea­kouluja koskevat ohjeet. Lue ohjeis­tukset täältä. 

Suosit­te­lemme käyttämään AMK-valin­ta­ko­keessa seuraavien selainten ajanta­saisia versioita: 

Chrome, Firefox tai Safari. Lataa näistä koneellesi valmiiksi kaksi selainta. 

Turval­lisuus valintakokeessa


• Hakijoille on tarjolla kasvo­maski ja käsidesiä kampusten ulko-ovilla sekä valin­ta­koe­ti­loissa. Hakija voi käyttää omaa kasvo­maskia. Kasvo­maski on riisuttava henki­löl­li­syyttä tarkis­tet­taessa.
• Henki­lö­kunta voi käyttää halutessaan kasvo­maskia.
• Huolehdi käsihy­gie­niasta aina, kun tulet sisään tai poistut koeti­lasta.
• Laita käytetyt maskit ja nenäliinat suoraan roska-astiaan.
• Tilojen siivousta tehos­tetaan valintakoepäivinä.

Sairas­tu­minen ja AMK-valintakoe

 • Jos sinulla on todettu korona­vi­rus­tar­tunta ja sinut on määrätty eristykseen, et voi osallistua valintakokeeseen. 
 • Jos sinut on määrätty karan­teeniin tai olet omaeh­toi­sessa karan­tee­nissa, et voi osallistua valintakokeeseen. 
 • Eristykseen määrä­tyille tai karan­tee­nissa oleville hakijoille ei voida järjestää valin­ta­koetta erityis­jär­jes­telyin. Valin­ta­koe­aikaa ei voi vaihtaa eristyksen tai karan­teenin vuoksi. 
 • Vaikka sinulla ei olisi todettu korona­vi­rus­tar­tuntaa, mutta sinulla on lieviä oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkku­kipua tai kuumetta, sinun ei tule osallistua valin­ta­ko­keeseen. Katso lista korona­vi­ruksen oireista THL:n verkko­si­vuilta
 • Jos olet käynyt korona­vi­rus­tes­tissä etkä ole vielä saanut tuloksia, et voi osallistua valintakokeeseen. 
 • Jos saavut valin­ta­ko­keeseen ulkomailta, sinun tulee noudattaa THL:n ohjeis­tusta kahden viikon omaeh­toi­sesta karan­tee­nista: THL:n ohjeet karan­tee­nista ja eristyk­sestä 

Valin­ta­koe­päivien aikataulu 2. – 3.11.2021
Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa

Koeti­lai­suudet järjes­tetään molempina päivinä alkaen klo 9.00 ja 14.00 Tikka­rinne-kampuk­sella osoit­teessa Tikka­rinne 9, Joensuu. Kampuksen ovet avautuvat aamupäivän koeti­lai­suutta varten klo 8.30 ja iltapäivän koeti­lai­suutta varten klo 13.30. Voit joutua odottamaan ulkona, joten varus­taudu sään mukaisin varustein.

Huomioi valin­ta­ko­keeseen saapuessasi alueen tietyöt, jotka voivat hidastaa liikku­mista alueella. 

Kampus­kartta ja pysäköinti

Kampus­karttaan on merkitty valin­ta­koe­tilasi sisään­käynti. P-alueille et tarvitse erillistä pysäköintilupaa. 

Tikka­rinne-kampus

Valin­ta­ko­keeseen saapuminen

 • Tarkista etukäteen QR-koodista valin­ta­ko­keesi kampus ja osoite, saapu­mi­saikasi sekä koetilasi nimi. QR-koodi toimi­tetaan sinulle teksti­vies­tillä ja sähkö­pos­tilla hakulo­mak­keella ilmoit­ta­miesi yhteys­tie­tojen perus­teella viikolla 43, viimeistään 27.10.2021.
 • Jos kokeesi alkaa klo 9.00, saavu kampuk­selle klo 8.30. Jos kokeesi alkaa klo 14.00, saavu kampuk­selle klo 13.30. Jos saavut valin­ta­ko­keeseen myöhässä, klo 9.00 ja 14.00 jälkeen, et voi osallistua valin­ta­ko­keeseen.
 • Ulkona olevat ohjaajat opastavat sinut oikealle sisäänkäynnille.
 • Jätä valvottuun naulakkoon ylimää­räiset tavarasi, joita et voi viedä koetilaan.
 • Käy WC:ssä ennen valin­ta­ko­keeseen ilmoittautumista.
 • Sinulla tulee olla mukana kannettava tietokone, langal­linen hiiri (langa­tonta hiirtä ei saa käyttää), virta­johto, QR-koodi, voimassa oleva henki­löl­li­syys­to­distus ja kynä. Lue lisää Mitä mukaan AMK-valin­ta­ko­keeseen sekä laitteis­to­vaa­ti­mukset.
 • Henki­löl­li­syytesi tarkis­tetaan valin­ta­koe­tilan ovella, jonka jälkeen
 • sinut ohjataan omalle paikallesi. Valin­ta­koe­ti­lassa on huomioitu riittävä väljyys toisiin hakijoihin.
 • Sulje matka­pu­he­limesi ja laita se pöydälle koko valin­ta­kokeen ajaksi.
 • Noudata koeti­lassa valvojien antamia ohjeita.

Yksilöl­liset järjes­telyt valintakokeessa

Toimita yksilöl­listen järjes­te­lyjen hakemuksesi liitteineen viimeistään 22.9.2021 klo 15.00 sen ammat­ti­kor­kea­koulun hakija­pal­ve­luihin, missä osallistut AMK-valintakokeeseen.

Lue lisää

Yksilöl­lisenä järjes­telynä et voi saada erillistä lepotilaa/-taukoa etkä erillistä rauhal­lista tilaa, muutoin kuin silloin, jos sinulle on myönnetty lupa avustajan käyttöön kokeen aikana. Yksilöl­lisen järjes­telyn saanut hakija sijoi­tetaan koetilan etu- tai takaosaan. Emme voi tarjota erillistä tilaa riski­ryhmään kuulu­misen perus­teella. Hakijat on sijoi­tettu koeti­loihin väljästi, joten koetilat ovat rauhallisia. 

Lisätiedot hakijapalvelut(at)karelia.fi