Categories
Ajankohtaista

AMK-valin­takoe, syksy 2022

Ohjeita AMK-valin­ta­ko­keeseen osallistuvalle

AMK-valin­takoe järjes­tetään syksyn 2022 yhteis­haussa 31.10. – 4.11.2022.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa valin­ta­kokeet järjes­tetään tiistaina 1.11. ja keski­viikkona 2.11.2022. Molempina päivinä on sekä aamupäivän että iltapäivän koe. Kokeet järjes­tetään Tikkarinne-kampuksella. 

Valin­ta­ko­keeseen valmistautuminen

Valin­ta­ko­keeseen valmis­tau­tu­mi­sesta on yhteiset, kaikkia ammat­ti­kor­kea­kouluja koskevat ohjeet. Lue ohjeis­tukset täältä. 

Suosit­te­lemme käyttämään valin­ta­ko­keessa seuraavien selainten ajanta­saisia versioita: 

Edge, Chrome, Firefox tai Safari. Lataa näistä koneellesi valmiiksi kaksi selainta. 

Turval­lisuus valintakokeessa

Sairas­tu­minen ja AMK-valintakoe


• Tarjolla on maskeja ja käsidesiä kampusten ulko-ovilla sekä valin­ta­koe­ti­loissa. Maski on riisuttava henki­löl­li­syyttä tarkis­tet­taessa.
• Huolehdi käsihy­gie­niasta aina, kun tulet sisään tai poistut koetilasta.

 • Jos sinulla on todettu korona­vi­rus­tar­tunta, et voi osallistua valintakokeeseen. 
 • Mikäli olet sairas­tunut influenssaan tai sinulla on lieviä oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkku­kipua tai kuumetta, sinun ei tule osallistua valintakokeeseen.
 • Lisätietoja THL:n sivuilta  

Valin­ta­koe­päivien aikataulu 1.11.- 2.11.2022
Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa

Koeti­lai­suudet järjes­tetään molempina päivinä alkaen klo 9.00 ja 14.00 Tikka­rinne-kampuk­sella, Tikka­rinne 9. Kampuksen ovet avautuvat aamupäivän koeti­lai­suutta varten klo 8.30 ja iltapäivän koeti­lai­suutta varten klo 13.30.

Kampus­kartta ja pysäköinti

Kampusten tilakartat ja pysäköin­tia­lueet löydät alla olevista linkeistä. Pysäköin­tia­lueille et tarvitse pysäköintilupaa. 

Tikka­rinne-kampus
Tikka­rinne-kampus pysäköinti

Valin­ta­ko­keeseen saapuminen

 • Tarkista etukäteen QR-koodista valin­ta­ko­keesi kampus ja osoite, saapu­mi­saikasi sekä koetilasi nimi. QR-koodi toimi­tetaan sinulle teksti­vies­tillä ja sähkö­pos­tilla hakulo­mak­keella ilmoit­ta­miesi yhteys­tie­tojen perus­teella viikolla 43,viimeistään 26.10.2022.
 • Tarvitset tunnisteen valin­ta­ko­keeseen ilmoit­tau­tuessasi. Esitä tunniste puhelimen näytöltä tai paperille tulostettuna. 
 • Ota mukaasi kannettava tietokone, virta­johto, langal­linen hiiri halutessasi, langa­tonta hiirtä ei saa käyttää, QR-koodi, voimassa oleva kuval­linen henki­löl­li­syys­to­distus ja oma kynä. Tarjolla on paperia omia muistiin­panoja varten. 
 • Lue lisää Mitä mukaan AMK-valin­ta­ko­keeseen sekä laitteis­to­vaa­ti­mukset. Chromebook-tieto­ko­netta ei suosi­tella yhteen­so­pi­vuuson­gelmien vuoksi.
 • Jos kokeesi alkaa klo 9.00, saavu kampuk­selle klo 8.30. Jos kokeesi alkaa klo 14.00, saavu kampuk­selle klo 13.30. Jos saavut valin­ta­ko­keeseen myöhässä, klo 9.00 ja 14.00 jälkeen, et voi osallistua valin­ta­ko­keeseen.
 • Ulkona olevat ohjaajat opastavat sinut koetilasi sisäänkäynnille.
 • Jätä valvottuun naulakkoon ylimää­räiset tavarasi, joita et voi viedä koetilaan.
 • Käy WC:ssä ennen valin­ta­ko­keeseen ilmoittautumista.
 • Henki­löl­li­syytesi tarkis­tetaan valin­ta­koe­tilan ovella.
 • Sulje matka­pu­he­limesi ja laita se pöydälle koko valin­ta­kokeen ajaksi.
 • Noudata koeti­lassa valvojien antamia ohjeita.

Yksilöl­liset järjes­telyt valintakokeessa

Yksilöl­listen järjes­te­lyjen hakemus­lo­makkeen on oltava perillä viimeistään 21.9.2022 klo 15.00 sen ammat­ti­kor­kea­koulun hakija­pal­ve­luissa, missä osallistut AMK-valintakokeeseen.

Lue lisää

Yksilöl­lisenä järjes­telynä et voi saada erillistä lepotilaa/-taukoa etkä erillistä rauhal­lista tilaa, muutoin kuin silloin, jos sinulle on myönnetty lupa avustajan käyttöön kokeen aikana. Yksilöl­lisen järjes­telyn saanut hakija sijoi­tetaan koetilan etu- tai takaosaan. 

Lisätiedot hakijapalvelut(at)karelia.fi