Categories

Äänimit­taukset

Ympäris­töstä kantautuva häiritsevä melu vaikuttaa ihmisten viihty­vyyteen, terveyteen ja turval­li­suuteen. Yritysten tuotan­to­ym­pä­ris­tössä melua aiheut­tavat erilaiset koneet ja laitteet. Sekä asumis­viih­ty­vyyttä että työolo­suh­teita koskevat direk­tiivit ja standar­doidut vaati­mukset. Kartoi­tamme asiak­kaamme ääniym­pä­ristön tilanteen ja tuotamme äänimit­tausten avulla tietoa raken­nuksen tai työym­pä­ristön laadun parantamiseksi.

Kenelle

Taloyh­tiöille ja uudis­ta­lojen raken­ta­jille ja remon­toi­jille. Mittaus­tu­lokset auttavat eristys­rat­kai­sujen määrit­tä­mi­sessä. Yhteis­työtä raken­nus­kohteen laadun paran­ta­mi­sessa voidaan tehdä jo raken­ta­misen eri vaiheissa, mikä takaa parhaat edelly­tykset raken­ta­mis­mää­räysten vaati­musten täyttämiseksi.

Sisältö

Äänimit­taus­palvelu koostuu:

  • tilan­ne­kar­toi­tuk­sesta
  • mittauksen suorit­ta­mi­sesta
  • mittaus­tu­losten raportoinnista

Mittaus­asian­tun­ti­jamme antaa ohjausta ja tukea ääniym­pä­ristön tilanteen kartoit­ta­mi­sessa. Äänen mittaa­misen lähtö­kohta on mittaus­tu­losten käyttö­tar­koitus. Suori­tamme mittaa­misen standardin mukai­silla menetel­millä ja laitteilla.

Äänimit­tauksen myötä saadaan lähtö­kohta, josta voidaan määri­tellä melun torjunnan toimen­piteet. Asumis­viih­ty­vyyttä voidaan parantaa hyvällä akustii­kalla ja paran­ta­malla raken­teiden ääneneristävyyttä.

Toteutus

Suori­tamme äänimit­taukset asiakkaan tiloissa ja ympäris­tössä.
Äänen eristä­vyys­mit­tauk­sissa tuotetaan melua halli­tusti ja mitataan äänen kulke­mista mm. raken­teiden läpi. Äänene­ris­tä­vyyttä mitataan seuraavien standardien mukaisesti:

  • Huoneis­tojen välinen ilmaäänenmittaus
  • Huoneis­tojen välinen askeläänen eristävyys

Äänimit­tauk­silla selvi­tetään häirit­sevän laite­melun määrä ja laatu. Melual­tis­tuksen mittaus­tu­losta verrataan menetel­mäs­tan­dardin määräyksiin.

Hinta

Hinta koostuu perus­mak­susta, joka on 80 €/kappale, mittaus­tun­neista 120 €/h ja rapor­toin­ti­tun­neista 85 €/h.
Hintoihin lisätään voimassa oleva ALV

Yhteys­tiedot

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Raken­nus­la­bo­ra­torio
Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu
puhelin: 013 260 6260
sähkö­posti: Rakennuslaboratorio@karelia.fi

Palve­luk­sessasi labora­to­rioin­si­nööri Aleksanteri Juvonen