Categories

Betonin­testaus

Akkre­di­toitua betonintestausta

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Raken­nus­la­bo­ra­torio on FINAS-akkre­di­toin­ti­pal­velun akkre­di­toima testaus­la­bo­ra­torio T308, akkre­di­toin­ti­vaa­timus SFS-EN ISO/IEC 17025.

Tarjoa­mamme luotet­tavat betonin­tes­taus­pal­velut sisäl­tävät betonin ja betoni­tuot­teiden testauksia eri standardien mukai­silla menetel­millä. Tutkimme moder­nissa labora­to­rios­samme betoni­ma­te­ri­aalin lujuutta, betoni­tuot­teiden ja harkkojen standar­din­mu­kaista laatua tai betoni­tuot­teessa ilmen­neitä ongelmia.

Tutustu raken­nus­la­bo­ra­torion laatupolitiikkaan

Sisältö ja toteutus

Betoni­ra­ken­teiden kelpoisuus- ja hyväk­syn­tä­kokeet koekappaleilla:

  • puris­tus­lu­juuden määritys SFS-EN 12390-3
  • vetolu­juuden määritys SFS5445
  • veden­pi­tävyys SFS-EN 12390-8

Asiakas saa raportin rakenteen, lujuuden ja ominai­suuksien kannalta oleel­li­sista tiedoista sekä suosi­tuksia mahdol­li­sesta muusta lisätut­ki­mus­tar­peesta. Testaukset ja mittaukset suori­tamme labora­to­rios­samme. Raportti toimi­tetaan sähkö­pos­titse ellei muuta erikseen sovita.

Hinta

Puris­tus­lujuus (SFS-EN 12390-3): Porakoe­kap­paleet 85 €/kpl (akkre­di­toitu testaus­me­ne­telmä)
Normi­kuutiot ja normi­lieriöt: 80 €/kpl
Mittaukset standardin liitteen b mukaan

Veden­pi­tävyys (SFS-EN 12390-8): 200 €/kpl (akkre­di­toitu testaus­me­ne­telmä)
Vetolujuus (SFS5445): 90 €/kpl

Hintoihin lisätään voimassa oleva ALV

Tilaus­kaavake

Yhteys­henkilö

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Raken­nus­la­bo­ra­torio
Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu
puhelin: 013 260 6260
sähkö­posti: Rakennuslaboratorio@karelia.fi

Palve­luk­sessasi labora­to­rioin­si­nööri Aleksanteri Juvonen