Categories

Biota­louden hankekonsultointi

Tarvit­setko apua biota­louden hankkeeseen? Meiltä saat asian­tun­tevaa tukea esimer­kiksi hanke­ra­hoi­tuksen hakemiseen.

Kenelle

Kaikille, joilla on tarve ulkopuo­liseen apuun hanke­ra­hoi­tuksen hakemi­sessa, koordi­noin­nissa tai rapor­toin­nissa. Asiak­kaalla ei ole omaa osaamista eikä henki­lö­re­surssia käytettävissä.

Sisältö

Tarjoamme hanke­ra­hoi­tuksen haku- ja hallin­noin­tio­saa­mista pk-yritysten hanke­ai­hioiden käyttöön. Tuemme projektin käytännön toteuttajaa/toteuttajia kaikissa hanke­hal­lin­noinnin vaiheissa hakemuk­sesta raportointiin.

Toteutus

Palvelun toteuttaa kokenut hanke­asian­tuntija. Hakemukset voivat olla pk- tai maaseu­tu­yri­tysten kansal­lisia tai kansain­vä­lisiä tuote­ke­hitys- tai toiminnan kehit­tämis-, inves­tointi- tai koulu­tus­hank­keita, jotka liittyvät biota­louden toimialaan (maaseu­tu­yrit­täjyys, metsä­talous- ja metsä­pal­ve­lu­yrit­täjyys, energiayrittäjyys).

Palvelu kattaa asiakkaan tarpeiden mukai­sesti myös hankkeen hallin­noinnin ja rapor­toinnin. Tarkem­masta toimi­tus­si­säl­löstä sovitaan toimek­sian­tajan kanssa. Asiakkaan kanssa tehdään toimek­sian­to­so­pimus, jossa sovitaan myös salassapitokysymyksistä.

Hinta

Kysy tarjous!

Yhteys­henkilö

Projek­ti­pääl­likkö Helena Puhakka-Tarvainen
helena.puhakka-tarvainen[at]karelia.fi
Puh. 050 430 2418
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu