Categories

Fitware – polkupyöräergometritesti

Fitware-ergomet­ri­testi on epäsuora maksi­maa­lisen hapen­ku­lu­tuksen testaus­me­ne­telmä, jonka avulla saat tietoa fyysi­sestä kunnostasi turval­li­sesti ja luotet­ta­vasti. Palvelu toimii pohjana myös esimer­kiksi henki­lö­koh­taisen kunto-ohjelmasi laatimisessa.

Kenelle

Sopii kaikille omasta fyysi­sestä kunnostaan kiinnos­tu­neille henki­löille, työyh­tei­söille ja työter­veys­huollon asiakkaille.

Sisältö ja hyödyt

Palvelu sisältää:

  •  tervey­den­tilan arvioinnin kyselylomakkeella
  • veren­paine – ja PEF-mittauksen ennen testiä ja sen jälkeen
  • polku­pyö­räer­go­met­ri­testin
  • henki­lö­koh­taisen palautteen ja ohjeis­tuksen esimer­kiksi terveys­lii­kunnan tueksi testi­tu­losten pohjalta

Testi­tu­loksia voidaan hyödyntää:

  • asiakkaan fyysisen suori­tus­kyvyn arvioinnissa
  • työn erilaisten fyysisten vaati­musten ja kuormit­ta­vuuden peilaamisessa
  • yksilöl­lisen kunto-ohjelman laati­mi­sessa ja harjoi­tus­suo­si­tusten pohjana

Testi suori­tetaan valvottuna ja yksilöl­li­sesti, jolla varmis­tetaan testin luotet­tavuus, turval­lisuus ja toistet­tavuus uusin­ta­testejä ajatellen. Testi­tulos käydään läpi henki­lö­koh­tai­sesti asiakkaan kanssa.

Toteutus

Fitware -polku­pyö­räer­go­met­ri­testin toteut­tavat TARMOssa työsken­te­levät fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­lijat vastaavan fysio­te­ra­peutin ohjauk­sessa. Testissä käytet­tävät testaus­me­ne­telmät ovat Fitware Profes­sional 2007 -tieto­ko­neoh­jelma ja Ergoline 800 ergoselect -polku­pyörä. Testiä varten varataan n. 60 min aika. Testat­ta­valle ohjeis­tetaan ajanva­rauksen yhtey­dessä testiin valmistautumisohjeet.

Hinta

25 €/testi, Karelia-amk:n opiske­lijat 10 €/testi

Ajanvaraus

Ajanva­raukset puh. 050 913 1787 tai tarmo@karelia.fi