Categories

GaitRite-liikku­misen analyysi

GaitRite-liikku­misen analyysi mahdol­listaa kävelysi ja liikku­misesi analy­soinnin objek­tii­vi­sesti, luotet­ta­vasti ja toistet­ta­vasti. Analyysin avulla saadaan tärkeää tietoa esimer­kiksi kuntou­tu­misen tueksi.

Kenelle

Henki­löille, joilla on ongelmia kävelyssä, juoksussa tai muussa perus­liik­ku­mi­sessa. Alaraaja-analyy­sissä esim. ortoosin tai muun apuvä­li­near­vioin­nissa, askel­lus­vir­heestä kärsi­ville. Toimii myös konsul­taa­tio­pal­veluna toiselle toimi­jalle, kuten esim. työter­veys­huol­lolle, tervey­den­huollon kuntou­tuk­selle ja yksityissektorille.

Hyödyt ja sisältö

  • Tuloksia voidaan käyttää kuntou­tuksen ja apuvä­li­ne­käytön arvioin­nissa, seuran­nassa ja kohdentamisessa
  • Mittauk­sella voidaan luotet­ta­vasti osoittaa kävelyssä/juoksussa olevia puutteita ja käyttää saatua tietoa kuntou­tuksen suunnittelussa
  • Mittausten avulla voidaan arvioida kuntou­tuksen vaikut­ta­vuutta ja annostelua
  • Mittaus­tietoja voidaan käyttää myös mm. kaatu­misen ennaltaehkäisyssä
  • GaitRite- laitteistoa voi hyödyntää harjoit­telun apuvä­li­neenä, jolloin saa välitöntä palau­tetta harjoi­tuksen onnistumisesta

Palvelu sisältää mittauksen ja analyysin edellä maini­tuista tekijöistä.

Toteutus

GaitRite-analyysin toteut­tavat fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­lijat tai yhteis­työ­tahon tiloissa vastaavan fysio­te­ra­peutin ohjauk­sessa. Mittausta varten asiakas varaa 45 minuutin ajan puheli­mitse. Mittaus ei vaadi asiak­kaalta muita ennakkovalmisteluja.

Hinta

Kysy tarjous!

Ajanvaraus

Ajanva­raukset puh. 050 913 1787 tai tarmo@karelia.fi.