Categories

InBody-kehon­koos­tu­mus­mittaus

InBody-kehon­koos­tu­mus­mittaus on tieteel­li­sesti luotet­ta­vaksi ja toistet­ta­vaksi todettu mittaus­me­ne­telmä, jolla saat tietoa kehosi koostu­muk­sesta, lihas-rasva­suh­teesta, painon jakau­tu­mi­sesta ja lihastasapainosta.

Kenelle

Kaikille omasta kehon­koos­tu­muk­sestaan kiinnos­tu­neille. Palvelua ei kuitenkaan tehdä raskaana oleville eikä kuukau­tisten aikana, tai henki­löille, joilla on sydämen tahdistin.

Sisältö ja hyödyt

Palveluun kuuluu:

  • kehon­koos­tu­mus­mittaus
  • testi­tu­loste asiakkaalle
  • tulosten analy­sointi ja läpikäynti yhdessä asiakkaan kanssa
  • henki­lö­koh­tainen palaute ja yksilöl­liset suosi­tukset tulosten pohjalta

Mittaus tehdään käyttäen edistyk­sel­listä monitaa­juista sähkö­virtaa, jonka avulla voidaan tarkasti mitata kaikki kehonosat erikseen riippu­matta toisistaan ja tunnistaa kehon muoto. Lisäksi voidaan osoittaa mm. lihas- ja rasva­ku­doksen jakau­tu­minen eri kehonosiin. Laitteen käyttämä sähkö­virta on vaaratonta.

Mittauksen avulla saat tietoa, jota voit hyödyntää esimer­kiksi terveys­lii­kunnan, painon­pu­do­tuksen tai kuntou­tuksen seuran­nassa. Mittaus tuo lisämo­ti­vaa­tiota, jos haluat muutosta esimer­kiksi ravin­to­tot­tu­muk­siisi tai muihin elämäntapoihisi.

Toteutus

InBody-kehon­koos­tu­mus­mit­tauksen toteut­tavat TARMOssa työsken­te­levät fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­lijat vastaavan fysio­te­ra­peutin valvon­nassa. Mittaus tehdään InBody 720 -kehon koostu­muksen analy­saat­to­rilla. 
Mittausta varten osallistuja varaa n. 30 minuutin ajan. Ajanva­rauksen yhtey­dessä asiak­kaalle ohjeis­tetaan ennak­ko­val­mis­tau­tu­minen, kuten ruokailu, fyysinen rasitus ja vaatetus.

Hinta

20€/mittaus, opiske­lijat 10€/mittaus

Lisätietoja ja ajanvaraus

puh. 050 913 1787 tai tarmo@karelia.fi.