Categories

Koneis­tus­pal­velut

Tarjoamme laaduk­kaita koneis­tus­pal­veluja vaativiin konetek­niikan osaval­mis­tuksiin. Tarkkuus­tek­niikan labora­to­riomme on kone- ja laite­kan­naltaan valta­kun­nal­li­sesti ainutlaatuinen.

Kenelle

Yrityk­sille, jotka tarvit­sevat koneka­pa­si­teettia yksit­täisten tuotteiden tai pienten sarjojen valmistukseen.

Laitteis­tomme

Karelia-amk:n kone- ja tuotan­to­tek­niikan tutki­musym­pä­ris­töstä löytyvät työstö­koneet CNC-koneis­tukseen, suurno­peus­ko­neis­tukseen sekä timant­ti­työstöön. 5-akselisen nanotyös­tö­koneen paikoi­tus­tarkkuus on likimain 1 nm, mahdol­listaen erilaisten toimin­nal­listen pintojen valmis­ta­misen lastua­malla. Vastaavaan tarkkuuteen ei millään muulla lastua­valla menetel­mällä pystytä. Käytet­täessä tarkkuus­hiottua timant­ti­terää laitteis­tolla pystytään työstämään optisia pintoja.

Hinta

CNC-koneistus
Quaser MV 154 PL, 45 €/h

Suurno­peus­ko­neistus
Mikron XMS 400, 100 €/h

Timant­ti­työstö
Moore 350 Freeform Generator 255 €/h
Precitech Xlathe 155 €/h

Yhteys­henkilö

Labora­to­rioin­si­nööri Jussi Nyyssönen
jussi.nyyssonen[at]karelia.fi
Puh. 0504137912
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu