Categories

Konepa­ja­tek­niset mittaukset

Tarjoamme luotet­tavia koepa­ja­tek­nisiä mittaus­pal­veluja, joihin sisäl­tyvät koordi­naatti- ja 3D-mittauspalvelut.

Kenelle

Soveltuu teolli­suuden toimijoille.

Laitteiston käyttö­kohteet

Koordi­naat­ti­mit­takone soveltuu parhaiten valamiseen tarkoi­tet­tujen muottien, valet­tujen tuotteiden ja koneis­tet­tujen kappa­leiden mittaamiseen.

Mittaus perustuu mitta­kärjen koske­tukseen kappa­leessa, joten pehmeät tuotteet eivät sovellu mittaus­koh­teiksi. Koordi­naat­ti­mit­ta­koneen tärkein sovel­lusalue on geomet­riset toleranssit. Koordi­naat­ti­koneen mittaamia pisteitä voidaan myös hyödyntää 3D mallin­ta­mi­sessa, kun mallin­netaan jokin olemassa oleva tuote, josta ei ole saata­villa 3D tiedostoa (reverse engineering). Koordi­naat­ti­koneen mittausalue on 600x800x500 mm (XxYxZ).

Hinta

Koordi­naat­ti­mittaus 100 €/h
3D-mittaus 100 €/h
Rapor­tointi 85 €/h

Hintaan lisätään voimassa oleva ALV.

Yhteys­henkilö

Labora­to­rioin­si­nööri Jussi Nyyssönen
jussi.nyyssonen[at]karelia.fi
Puh. 050 413 7912
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu